Ansvarsfullhet stärker Kevas konkurrenskraft

Ekonomi och investering Hållbarhet Keva
Ekonomi och investering Hållbarhet Keva

Den offentliga sektorns arbetspensionsförsäkrare Keva har offentliggjort sin första ansvarsrapport i dag. Enligt rapporten utgör Kevas grunduppgifter – tryggande av kontinuerlig utkomst och finansieringen av pensionssystemet på lång sikt – utgångspunkten för hela verksamheten och ansvarsfullheten.

- Samhället reglerar och övervakar vår verksamhet med stöd av lag och flera författningar. Iakttagandet av författningarna och fullgörandet av de skyldigheter som tillsynsmyndigheterna fastställt är utgångsnivån i ansvarsfullhet. Genuin ansvarsfullhet är något mer, säger Kevas verk-ställande direktör Timo Kietäväinen.

- Ansvarsfullhet är en av hörnstenarna i vår strategi som ska ses över i år och under de kommande åren kommer den att ta sig till uttryck i praktisk verksamhet och organisering. Valfriheten i anslutning till vårdreformen, bolagisering av kommunala funktioner och övriga förändringar kommer att öka konkurrensen i vår operativa miljö. Ansvarsfullheten bidrar till att stärka Kevas konkurrenskraft, säger verkställande direktör Kietäväinen.

Ansvarsrapporten för 2017 följer i tillämpliga delar regelverket enligt GRI, dvs. Global Reporting Initiative. Utöver grunduppgifterna beskrivs i rapporten bl.a. Kevas kundupplevelse, avståndstagande från bestickning och korruption, fullgörande av offentlighetsprincipen, planering av personalresur-ser och integritetsskydd. Rapporten har upprättats enligt grundnivån i GRI-regelverket.

- Under de kommande åren ska rapporten närmare gå in på vårt arbete med samhällsansvaret och resultaten med det, säger Timo Kietäväinen.

Rapporten för 2017 offentliggörs på finska.

Läs rapporten


Ytterligare information om Kevas strategiarbete och ansvarsfullhet:
verkställande direktör Timo Kietäväinen, tfn 0400 486 043

Ytterligare information om Kevas ansvarsrapportering:
kommunikationsexpert Jouni Kempas, tfn 040 545 2204