Välkommen till utbildningar och evenemang under våren

Keva Tjänster Evenemang
Keva Tjänster Evenemang

Våra kundevenemang och utbildningar våren 2022 har publicerats. Utbudet av mångsidiga och aktuella utbildningar om arbetsmiljöledning, pensionsförsäkring och utveckling av arbetslivet är öppet och avgiftsfritt för alla våra arbetsgivarkunder.

Utbildningarna ordnas övervägande online under våren – det är lätt att delta från den egna arbetsplatsen oavsett var man befinner sig. I fråga om de regionala nätverksträffarna följer vi regionala rekommendationer och mötesrestriktioner och informerar om eventuella ändringar i arrangemangen.

Kolla vårt utbud på våren och anmäl dig! Utbildningarna ordnas på finska.

Arbetsmiljöledning, yrkesinriktad rehabilitering och kostnader för arbetsoförmåga

Genom bra arbetsmiljöledning och fungerande processer för stödet för arbetsförmåga kan man proaktivt inverka på personalens arbetshälsa och förebygga risker för arbetsoförmåga. Nedannämnda webbinarier är planerade särskilt för personalförvaltningens, chefernas och företagshälsovårdsenheternas behov men alla representanter för Kevas arbetsgivarkunder kan delta i dem.

1.2.2022 Tidigt stöd för arbetsförmågan

3.2.2022 Rätta åtgärder vid rätt tid – stöd för arbetsförmågan i olika skeden av karriären

15.3.2022 Yrkesinriktad rehabilitering som stöd för fortsättning i arbetet

22.3.2022 Effektiverat stöd för att förebygga arbetsoförmåga

24.3.2022 Kostnader för ogjort arbete. Webbinariet är avsett för organisationernas ekonomi- och personalledning och det är fortsättning på ekonomiledningens webbinarium i november 2021.

6.4.2022 Behandling och förebyggande av depression – mot en mer verkningsfull framtid

Arbetsliv i förändring är vårens tema i utvecklingsnätverken för arbetsmiljöledning

Utvecklingsnätverken för arbetsmiljöledning kompletterar vårt öppna utbildningsutbud och våra arbetsgivarkunders utvecklingsarbete inom arbetsmiljöledning.

Det nationella nätverket och de regionala utvecklingsnätverken är öppna för alla som inom HR, företagshälsovården och arbetarskyddet arbetar med frågor som gäller arbetsförmågan eller välbefinnandet i arbetet. Nätverket för social- och hälsovårdsreformen är särskilt avsett för de proffs som arbetar med utveckling av arbetsmiljöledning för personalen i de nya välfärdsområdena. Endast kunder hos Keva kan delta i nätverken.

Temat för utvecklingsnätverken år 2022 är ”Arbetslivet i förändring – förändring som drivkraft för reformer”. Välfärdsområdesreformen har stor inverkan på arbetsplatserna i den offentliga sektorn. Därför ligger fokus i utvecklingsnätverken för arbetsmiljöledning på stöd vid förändring. Ta del av nätverkens verksamhet och anmäl dig till vårens nätverksträffar!

Pensionsavgifter och anställningsärenden

Kunskaper om arbetspensioner är en del av organisationernas kostnadseffektivitet då de producerar tjänster i den offentliga sektorn. På våra webbinarier går vi igenom frågor kring pensionsavgifter och anställningar ur arbetsgivarens synvinkel.

29.3.2022  Webbinarium för kommunernas och välfärdsområdenas kontaktpersoner i pensionsärenden

17.5.2022  Pensionsavgifter för statens arbetsgivarkunder

18.5.2022  Webbinarium för statens och kyrkans kontaktpersoner i pensionsärenden

Stöd för planering av arbetslivsutvecklingsprojekt

År 2022 finansierar vi projekt för utveckling av arbetslivet som genomförs i kommuner, samkommuner, samkommuner för social- och hälsovård, kommunala aktiebolag, landskap, välfärdsområden och den evangelisk-lutherska kyrkan. Ta del av arbetslivsutvecklingspengar.

Under våren erbjuder vi stöd och nyttiga tips för ansökan och planering av projektet för de sökande organisationerna. Anmäl dig till våra webbinarier

16.2  Information om arbetslivsutvecklingspengar – februari

15.3 Information om arbetslivsutvecklingspengar – mars

Aktuellt från kundcheferna

Välkommen till våra webbinarier om aktuell information om arbetsmiljöledning och arbetspensionsförsäkring! Webbinarierna är avsedda för statliga arbetsgivarkunder.

15.2.2022  Statliga arbetsgivare: aktuellt från kundcheferna i februari

8.3.2022  Statliga arbetsgivare: aktuellt från kundcheferna i mars

12.4.2022  Statliga arbetsgivare: aktuellt från kundcheferna i april

Keva som partner för fackförbundsaktörer

Utbildningarna ”Keva som partner för fackförbundsaktörer” är avsedda för huvudförtroendemän, vice huvudförtroendemän och förtroendemän hos Kevas arbetsgivarkunder samt andra fackförbundsaktörer och personer inom arbetarskyddsorganisationer.

4.5.2022 Webbinarium Keva som partner för fackförbundsaktörer

7.6.2022  Webbinarium Keva som partner för fackförbundsaktörer

Fördjupad kunskap om Inlärningsmiljön och spelet Vägar till arbetsförmåga

Som ett komplement till våra utbildningar rekommenderar vi de fördjupande utbildningshelheterna om arbetsmiljöledning och om aktuella teman kring arbetshälsan i tjänsten Inlärningsmiljö. Du kan beställa koder till tjänsten enkelt till alla chefer i din organisation. Tjänsten kan användas med egna koder när och var som helst.

Planerar du en workshop eller en utvecklingsdag till chefer, HR och företagshälsovården? Ta gärna med inlärningsspelet Vägar till arbetsförmåga i dagens program. Det hjälper att konkretisera organisationens egna verksamhetsmodeller som stöder fortsättning i arbetet och återgången till arbetet för partiellt arbetsföra anställda. Inlärningsspelet är ett bra sätt att till exempel gå igenom modellen för aktivt stöd och målen för strategisk arbetsmiljöledning och det kan spelas både i fysiska evenemang och online. Det lönar sig också att utnyttja materialet i Inlärningsmiljön i spelet. Anvisningar och tips för ibruktagandet av spelet finns på vår webbplats.