Vad ändras i och med inkomstregistret i början av 2019 - hålls den smidiga övergången i ålderspension oförändrad?

Arbetsgivarens anvisningar
Arbetsgivarens anvisningar

Inkomstregistret införs 1.1.2019. Registret medför förändringar för arbetsgivarna vid anmälan av inkomstuppgifter och uppgifter om orsak till att en anställning upphör. Det lönar sig för dem som ska gå i ålderspension att säga upp sig minst en månad innan pensionen söks. På så sätt säkerställer man att det inte uppstår avbrott i pensionssökandens utkomst vid ålderspensioneringen.

Vad ska man beakta före förändringen i slutet av 2018

För att ålderspension ska kunna beviljas behöver Keva uppgift av arbetsgivaren om när pensionssökandens anställning upphör. Utöver det obligatoriska slutdatumet behövs i vissa situationer också inkomstuppgifter för det år då pensionen börjar för beräkningen av pension.

Många arbetsgivare meddelar redan nu på förhand direkt till registret när anställningen kommer att upphöra, redan innan den anställda har lämnat in pensionsansökan. När den som ska gå i pension sedan söker pension behöver man inte längre av arbetsgivaren försäkra sig om när anställningen upphör, eftersom den registrerade uppgiften om slutdatum överförs direkt till Kevas beräkningssystem. I dessa situationer blir pensionsbeslutet snabbt klart och det är möjligt att skicka det till sökanden omedelbart.

Om slutdatum för anställningen inte på förhand har införts i registret och inte heller finns med i pensionsansökan skickar Keva en begäran om anställningens slutdatum till arbetsgivaren efter att pensionsansökan har inkommit till Keva. På motsvarande sätt begär Keva sådana uppgifter som saknas för uträkningen av pension av arbetsgivaren.

Från 1.1.2019 ändrar praxis

Efter att inkomstregistret har införts 1.1.2019 skickar Keva i regel inte längre begäran om inkomstuppgifter till arbetsgivarna, utan de anställdas inkomstuppgifter överförs med löneuppgiftsanmälan direkt till inkomstregistret efter varje lönekörning.

Med samma löneuppgiftsanmälan meddelar arbetsgivarna också uppgiften om när en anställning upphör efter att den anställda har sagt upp sig.

Uppgifterna om slutdatumet för anställningen och inkomsterna för en person som går i pension överförs via inkomstregistret till Keva i det skedet då pensionsansökan behandlas.

Det lönar sig för dem som ska gå i ålderspension att säga upp sig minst en månad innan pensionen söks för att uppgiften om anställningens slutdatum ska finnas färdigt i inkomstregistret. Om slutdatumet inte finns i registret skickar Keva till arbetsgivaren en begäran om att meddela slutdatumet direkt till inkomstregistret när pensionsansökan inkommer till Keva. Detta förorsakar extra arbete för arbetsgivaren och fördröjer pensionsbeslutet.

Uppsägning och registrering av slutdatum för anställningen i tillräckligt god tid säkerställer möjligheten att få pensionen i tid till betalning med ett interimistiskt pensionsbeslut trots att det eventuellt saknas andra uppgifter som är nödvändiga för pensionsberäkningen. På så sätt säkerställs att utkomsten för pensionssökanden inte avbryts vid övergången i ålderspension.

Minneslista för pensionssökande för smidig ålderspensionering

  • Tala med din arbetsgivare i god tid om dina planer gällande pensionering och red ut de ärenden som gäller avslutandet av anställningen och övergången i pension. En planering som startat i god tid ger också tid för arbetsgivaren att planera nödvändiga arbetsarrangemang.
  • Säg upp din anställning minst en månad innan du söker pension.
  • Gå och kolla att alla dina anställningar under din arbetshistoria är registrerade och korrekta. Du kan kolla dina anställningar genom att logga in i tjänsten Dina pensionsuppgifter.
  • Lämna ålderspensionsansökan tidigast cirka två (2) månader före pensioneringen. Snabbast och lättast söker du pension elektroniskt i tjänsten Dina pensionsuppgifter.