Undersökning: Kommunorganisationerna har mycket att förbättra i ledningen av arbetsförmåga

Arbetsförmåga Keva Tjänster
Arbetsförmåga Keva Tjänster

De kostnader som föranleds av arbetsoförmåga är bäst under kontroll i de kommunorganisationer i vilka ledningen följer upp kostnaderna och som satsar på rehabilitering av partiellt arbetsföra samt i vilka de närmaste cheferna på ett konkret sätt stöder arbetsförmågan. Den ekonomiska inverkan av åtgärderna syns ofta först om cirka fem år framgår det av Kevas undersökning.

Enligt Kevas beräkningar leder arbetsoförmåga årligen till direkta kostnader på cirka två miljarder euro i kommunsektorn. De kunde sänkas direkt med en halv miljard euro genom fungerande ledning av arbetsförmåga. Kostnaderna för arbetsoförmåga är lägre i organisationer i social- och hälsovårdssektorn än i städer.

Det interna samarbetet mellan olika nivåer i ledningen är centralt för stödet av arbetsförmågan i organisationerna. Också partnerskapet mellan företagshälsovården och arbetspensionsanstalten är viktigt. Det är fråga om långsiktigt arbete: de ekonomiska nyckeltalen pekar på utveckling ofta först fem år efter att åtgärder vidtagits.

- Organisationerna behöver lättanvända verktyg för uppföljningen och åtgärderna som stöd för den dagliga ledningen av arbetsförmågan, till exempel när det är fråga om utdragna sjukskrivningar, säger teamchef Toni Pekka från Kevas arbetslivstjänster.

Enligt undersökningen finns det många strategiska utvecklingsobjekt i kommunorganisationernas personalledning. Olika mål sätts upp men det är mer sällsynt att de mäts och att det över huvud taget finns mätare.

Erfarenheterna från samarbetet med företagshälsovården fick blandade betyg i undersökningen.

- När det är fråga om individens arbetsförmåga fungerar samarbetet i allmänhet bra, men utmaningar förekommer i det strategiska partnerskapet och i det stöd som hänför sig till ändringarna i organisationernas operativa miljö, säger Toni Pekka.

Också utnyttjandet och rapporteringen av den information som företagshälsovården lämnar kan enligt undersökningen förbättras.

Sammanlagt 31 stora kommuner och städer och 16 samkommuner inom primärvården och den specialiserade sjukvården deltog i undersökningen. Antalet anställda i dessa organisationer var omkring 290 000 och deras årliga lönesumma är ca 9,8 miljarder euro.

Tjänsten Nyckeluppgifter som stöd för ledningen av arbetsförmåga i kommunsektorn

Keva inför i februari den avgiftsfria tjänsten Nyckeluppgifter som fungerar som stöd för organisationernas strategiska ledning av arbetsförmåga. Tjänsten är avsedd för alla kommunarbetsgivare. Tjänsten ger organisationerna in-formation om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar och vilka förete-elser som ligger bakom kostnaderna.

Ytterligare information:

Toni Pekka, tfn 040 589 8363 och toni.pekka[snabel-a]keva.fi


Toni Pekka: Johtaminen ja työkyvyttömyyden kustannukset suurissa kuntaorganisaatioissa (yrkesinriktad licentiatstudie). Åbo universitet, socialvetenskapliga institutionen, socialpolitik.