Sköt pensionsärendena behändigt på nätet

Pensioner Tjänster
Pensioner Tjänster

Sköt dina ärenden behändigt i Kevas webbtjänst Dina pensionsuppgifter – vare sig du är pensionstagare, planerar att gå i pension eller söker pension. I tjänsten kan du bland annat kontrollera ditt pensionsutdrag, beräkna ditt pensionsbelopp samt söka pension eller yrkesinriktad rehabilitering.

Pensionsutdraget och pensionskalkylatorn som stöd för planering av pensioneringen

Arbetstagarna ser sina pensionsgrundande anställningar i pensionsutdraget. Pensionsutdraget kan när som helst läsas i tjänsten Dina pensionsuppgifter. I pensionsutdraget visas också pensionsbeloppet. Det lönar sig att då och då kontrollera uppgifterna i pensionsutdraget eftersom pensionsbeloppet beräknas utifrån dem. Eventuella fel eller brister i utdraget kan anmälas enklast i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Pensionskalkylatorn i tjänsten Dina pensionsuppgifter beräknar pensionsbeloppet i olika åldrar. Kalkylerna grundar sig på den individuella arbetshistorien. I tjänsten uppges också den egna pensionsåldern.

Också beloppet av partiell förtida ålderspension kan beräknas i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Med kalkylatorn kan man också beräkna ålderspensionens belopp efter partiell ålderspension.

Om arbetsförmågan blir nedsatt kan man också beräkna invalidpensionens belopp i tjänsten.

Ansökan om pension eller rehabilitering går snabbast på nätet

Det lönar sig att söka pension eller yrkesinriktad rehabilitering i tjänsten Dina pensionsuppgifter. En del av de egna uppgifterna finns redan färdigt ifyllda i ansökan och sökanden behöver endast fylla i de uppgifter som saknas. Då ansökan fylls i på nätet går det inte tid åt till postgången och ansökan kommer säkert fram till Keva med ett klick. Vi skickar också ett meddelande om att ansökan inkommit.

Också familjepension, dvs. efterlevandepension och barnpension kan sökas i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Den pension som tjänats in av arbete samtidigt med pension kan också sökas i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Den nya pension som tjänats in av arbete samtidigt med ålderspension kan också betalas ut automatiskt om man på förhand har bett Keva göra det. Detta kan enkelt göras i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Efter att man gett sitt samtycke i tjänsten behöver man inte längre komma ihåg att söka pension vid fyllda 68 år utan Keva beviljar den automatiskt.

Våra tjänster till pensionstagarna

Pensionstagarna ser i tjänsten Dina pensionsuppgifter sitt pensionsbeslut samt betalningsbrev och årsbrev. I betalningsbrevet finns retroaktiv information om utbetalda pensionsbelopp. Årsbrevet lämnas till tjänsten varje år kring årsskiftet och i det finns bl.a. information om pensionens indexhöjning. Också årsbreven för tidigare år finns i tjänsten.

Skatteprocenten för pensionen kan höjas i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Om man vill att höjningen ska börja gälla följande pensionsutbetalningsdag ska den nya skatteprocenten vara hos Keva senast två veckor före följande pensionsutbetalningsdag.

Övriga frågor kring beskattning kan pensionstagaren sköta elektroniskt direkt med Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen meddela ändringar direkt till Keva: ändringarna förmedlas alltså elektroniskt också mellan olika myndigheter.

I tjänsten Dina pensionsuppgifter kan man också själv ändra kontonumret. Ändringar i hemadressen behöver däremot inte anmälas till Keva eftersom vi får uppgiften direkt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Pensionstagarna kan också ställa frågor om sin pension elektroniskt i punkten Mina meddelanden i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Det lönar sig att välja ”Min löpande pension” som ämne.

Vi kommer att utveckla fler e-tjänster till pensionstagarna under de närmaste åren.