Satsningar på arbetsmiljöledning inom HUS Psykiatri

Arbetsliv Kunderna berättar
Arbetsliv Kunderna berättar

Psykiatriskt sjukvårdsarbete är psykosocialt belastande och situationerna med klienterna är ofta svåra. Personalens mångsidiga kunnande och arbetets betydelsefullhet ger resurser till arbetet.

Resultatenheten HUS Psykiatri har hand om allvarliga psykiska störningar i hela området för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt i Lahtis och Tavastehus. I enheten arbetar över 2 500 proffs på psykiatrisk vård.

Enheten har också flera riksomfattande ansvarsområden som kräver specialkompetens såsom vård av personer med intellektuell funktionsnedsättning, rättspsykiatri och beroendepsykiatri. Tjänsterna omfattar alla åldersgrupper från unga till äldre.

Resultatenhetens ledande överskötare Päivi Soininen berättarJohtava ylihoitaja Päivi Soininen.jpg att man på enhetsnivå tampas med tillräckligheten av tjänster: resurserna inom psykiatrisk sjukvård har i huvudstadsregionen inte ökat i samma takt som befolkningsmängden och behovet av tjänster.

Työsuojelupäällikkö Susann Martin.jpg– Det nuvarande patientantalet är en utmaning för personalresurserna eftersom det råder ständig brist på kompetent personal, berättar Susann Martin som arbetar som arbetarskyddschef och arbetarskyddsfullmäktig

Personalomsättningen har dock minskat jämfört med de senaste åren vilket ger arbetsro och påverkar också arbetshälsan positivt.

– Pensionsavgången är visserligen en utmaning inom de närmaste åren men nu lockar branschen till all lycka nya proffs och rekryteringen fungerar. Diskussionen om hälsovården som yrke är inte längre lika negativ som tidigare, funderar Päivi.

Kevas 360-tjänst ökade den gemensamma förståelsen om arbetsmiljöledning

På grund av naturen av arbetet och situationerna med klienterna är de utmaningar med arbetsförmågan som individerna upplever oftast mentala. Självständigt arbete och personalens mångsidiga kompetens bidrar dock med ytterligare resurser.

– Arbetet upplevs som mycket betydelsefullt och dessutom anser vår personal att cheferna är bra, berättar Päivi och Susann.

Personalens arbetshälsa, företagshälsovårdssamarbetets funktion och åtgärderna inom arbetsmiljöledning följs kontinuerligt upp i enheten. Kevas 360-tjänst för arbetsmiljöledning gav ytterligare verktyg för utvecklingen av arbetsmiljöledningen och chefsarbetet.

– Analysen gav oss bra information om hur vi bör rikta åtgärderna så att de tjänar våra behov.

360-tjänsten grundar sig bland annat på en granskning av organisationens egna dokument och verksamhetsmodeller som styr arbetsmiljöledningen samt en granskning av kostnader för arbetsoförmåga till exempel utifrån uppgifter om sjukfrånvaro och 360-enkäten för arbetsmiljöledning. Inom HUS Psykiatri besvarades enkäten aktivt.

Päivi och Susann berättar att den dialog som inleddes inom ramen för 360-tjänsten har fortsatt och att utvecklingsåtgärder har aktivt implementerats i praktiken.

– Vi får fortlöpande frågor om arbetsmiljöledning också från cheferna. Det är ett klart tecken på att medvetenheten och den gemensamma förståelsen har ökat.

Susann berättar att många verksamhetsdirektiv som redan funnits tidigare i och med processen har blivit mer synliga i praktiken.

– Cheferna erbjuder till exempel ersättande arbete mer än förr även om vi redan tidigare har haft bra anvisningar på hela HUS nivå.

Päivis och Susanns centrala observationer om Kevas 360-tjänst:

  • Enkäten besvarades aktivt och diskussionen i workshopparna var god.
  • När också företagshälsovården deltog konkretiserades de saker som mest behöver utvecklas i samarbetet.
  • Implementeringen av alla anvisningar om bland annat utnyttjande av ersättande arbete och deltidsarbete effektiviserades avsevärt och anvisningarna diskuterades aktivt.
  • Medvetenheten om kostnaderna för sjukfrånvaro och arbetsoförmåga samt om arbete som partiellt arbetsför ökade.
  • Chefernas behov beaktades väl i processen.

Inom HUS Psykiatri är man enig om att det lönade sig att behandla åtgärderna inom arbetsmiljöledning med hjälp av Kevas process.