Hållbar arbetsförmåga byggs upp inom småbarnspedagogiken i Vanda

Arbetsliv Kunderna berättar
Arbetsliv Kunderna berättar

Tillgången till arbetskraft är en utmaning i många sektorer. Småbarnspedagogiken är en av dessa. Det råder brist på proffs på daghemmen särskilt i huvudstadsregionen och i de största stadsområdena.

Antalet anställda inom Vanda stads serviceområde för småbarnspedagogik är 2 300. Personalens åldersstruktur är mångsidig: de ordinarie anställda är i genomsnitt 46 år medan något yngre proffs på småbarnspedagogik ofta är visstidsanställda.

Enligt personal- och koncerndirektör Kirsi-Marja Lievonen lederKirsi_Marja Lievonen_200x240.jpg bristen på personal bland annat till utmaningar vid exceptionella arbetsarrangemang, vilket i sin tur ökar belastningen i arbetet.

– När personalen hela tiden måste sköta andra än sina egna arbetsuppgifter leder det till psykisk belastning och stor personalomsättning, sammanfattar Lievonen.

Stöd för arbetsförmågan minskar behovet av ny arbetskraft

Ett led i att åtgärda problemet med tillgång till arbetskraft är att man i Vanda värnar om de nuvarande arbetstagarnas arbetsförmåga och satsar på minskning av sjukfrånvaro.

Vanda stad är med i Kevas projekt Hållbart arbetsliv som har som mål att stärka arbetsförmågan hos arbetstagarna i den offentliga sektorn. Projektet hjälper organisationer i den offentliga sektorn att återhämta sig från coronapandemin och ökningen av riskerna för arbetsoförmåga.

Maija Traskelin kuva.jpgProjektchef Maija Träskelin på Keva berättar att många olika slags arbetsgemenskaper i den offentliga sektorn deltar i de olika delprojekten inom projektet. Organisationerna inom projektet representerar social- och hälsovården, undervisningen, statens säkerhetssektor och den evangelisk-lutherska kyrkan.

– Resultaten av projektet kommer att vara tillgängliga för hela den offentliga sektorn, vilket betyder att organisationerna inom projektet står i frontlinjen vid utvecklingen av ett hållbart arbetsliv, säger Träskelin.

Lievonen och Vanda stads utvecklingschef Hilma Aminoff hoppas på att projektet framför allt ska ge verktyg för ledning genom information.

– Vi behöver få bättre data och förstå orsakssambanden kring arbetsoförmåga för att cheferna ska kunna påverka saker.

Resultat genom information inom arbetsmiljöledning

I Vanda är målet framför allt att skapa mer proaktiva åtgärder för stödet för arbetsförmågan och ta i bruk en verksamhetsmodell som kan tillämpas på mindre processer och analys av data också på en övre strategisk nivå.

Organisationen är med i delprojekten Digitala verktyg för förebyggande av risk för arbetsoförmåga och Arbetsgivarens verksamhetsstyrningstjänst.

Syftet med delprojektet Digitala verktyg för förebyggande av risk för arbetsoförmåga är att utveckla verktyg för att identifiera risken för arbetsoförmåga i ett så tidigt skede som möjligt samt att stödja utvecklingen av arbetsmiljöledning och ledning genom information.

Målet med delprojektet Arbetsgivarens verksamhetsstyrningstjänst är att hjälpa organisationer att identifiera utmaningarna med arbetsförmågan i ett så tidigt skede som möjligt samt att styra arbetsgivarna att vidta rekommenderade åtgärder för att lösa dem.

Verksamhetsstyrningstjänsten har pilottestats på två daghem i Vanda.

- Personalen har varit aktiv under projektets gång. Den lösningsorienterade processen för analys av data har upplevts som nyttig och olika aktörer har betraktat saker ut olika synvinklar, berättar Kirsi-Marja och Hilma.

Resultaten på pilotdaghemmen har hittills varit lovande.

En ny företagshälsovårdsaktör har bidragit i processen med mer insikter om växelverkan mellan arbetstagarna och cheferna. Samarbetet med arbetarskyddet har intensifierats.

Sjukskrivningarna har minskat bland arbetstagarna på båda daghemmen. Enligt Kirsi-Marja och Hilma tyder det klart på att en modig diskussion och ett systematiskt verksamhetssätt inom arbetsmiljöledning verkligen kan förbättra personalens arbetsförmåga och välbefinnande.

Träskelin poängterar att arbetsmiljöledning är ett långsiktigt arbete som kräver engagemang och förståelse för att resultat först kan väntas på längre sikt.

– Det har varit glädjande att se hur engagerad hr-ledningen i Vanda är. Det är klart att man i organisationen inser vilken betydelse arbetsmiljöledning har för att minska riskerna för arbetsoförmåga och hur den kan hjälpa att åtgärda bristen på personal också på längre sikt.

Vanda stad har en klar vision om förbättring av arbetshälsan. Alla som medverkar i projektet har en stark tro på att samarbetet inom ramen för Kevas projekt Hållbart arbetsliv är ett steg i rätt riktning. Att främja arbetstagarnas välbefinnande och arbetsförmåga är ett långsiktigt arbete men resultaten är lovande.