Pensionsavgifterna för Kevas medlemssamfund och staten 2020

Arbetsgivarens anvisningar
Arbetsgivarens anvisningar

Kevas delegation har den 29 november 2019 fastställt betalningsandelarna för Kevas medlemssamfund för 2020.

Betalningsandelarna för Kevas medlemssamfund utgörs av en lönebaserad pensionsavgift och en pensionsutgiftsbaserad pensionsavgift. Finansministeriet har den 22 november 2019 fattat beslut om den genomsnittliga nivån för statens lönebaserade pensionsavgift.

Den genomsnittliga lönebaserade pensionsavgiften för 2020 är 24,40 procent av lönerna. Den lönebaserade pensionsavgiften bildas av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift som tas ut av alla arbetsgivare och som utgör 23,40 procent av lönerna samt av en arbetsgivarspecifik invalidpensionsavgift som utgör i snitt 1,00 procent av lönerna.

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetstagarens arbetspensionsavgift för den privata sektorn för 2020 den 15 november 2019. Arbetstagarens pensionsavgift som fastställs utifrån detta är också hos Kevas medlemssamfund och inom staten 7,15 procent av lönerna för under 53-åringar och för 63 år fyllda och 8,65 procent av lönerna för 53–62-åringar.

Eftersom arbetsgivaren innehåller arbetstagarens pensionsavgift och eftersom arbetstagarens pensionsavgifter i enlighet med konkurrenskraftsavtalet stiger med 0,4 procentenheter 2020, sjunker arbetsgivarens andel av den lönebaserade pensionsavgiften med 0,4 procentenheter i genomsnitt. Arbetsgivarens andel av den lönebaserade pensionsavgiften är i pensionssystemet för Kevas medlemssamfund i praktiken uppskattningsvis 16,82 procent av lönerna i genomsnitt medan den på motsvarande sätt är 16,70 i statens pensionssystem.

Keva beräknar och fastställer de arbetsgivarspecifika lönebaserade pensionsavgifterna. Uppgift om de fastställda avgifterna publiceras i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare den första veckan i december. Även om den lönebaserade pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund och staten bestäms enligt samma principer och dess genomsnittliga nivå är densamma, så är den lönebaserade pensionsavgiften i kommuner och samkommuner i regel olika beroende på om arbetstagaren har försäkrats enligt pensionssystemet för Kevas medlemssamfund eller enligt statens pensionssystem.

Den pensionsutgiftsbaserade avgiften fastställdes till totalt 737 miljoner euro

Kevas delegation har också beslutat att den pensionsutgiftsbaserade avgift som tas ut av Kevas medlemssamfund 2020 är totalt 737 miljoner euro (706 miljoner euro 2019). Den pensionsutgiftsbaserade avgiften höjs av den uppskattade utvecklingen av lönesumman.

Den pensionsutgiftsbaserade avgiften fördelas mellan medlemssamfunden i proportion till de pensionsdelar som betalas 2020 och som har växt i anställning hos medlemssamfundet före 2005. Keva publicerar de arbetsgivarspecifika uppgifterna om förskotten på den pensionsutgiftsbaserade avgiften för 2020 i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare i januari.