Pensionsansökningarna behandlades snabbt 2018

Pensioner
Pensioner

Handläggningstiden för ansökningar om alla pensionsslag var 3–13 dagar kortare på Keva än i den privata sektorn i genomsnitt.

Handläggningstiderna för ansökningar om ålderspension och partiell förtida ålderspension blev lite kortare jämfört med 2017. Däremot blev handläggningstiderna för ansökningar om invalidpension och rehabilitering en aning längre.

- Handläggningstiderna för ansökningar om invalidpension och rehabilitering blev långa i början av 2018 eftersom antalet ansökningar ökade överraskande mycket, säger pensionsdirektör Merja Paananen.

- Vi tog in fler anställda till handläggningen av pensioner enligt prövning och automatiserade vissa skeden i handläggningen, och handläggningstiderna för invalidpensioner sjönk nästan till den normala nivån i slutet av året. Trögheten i början av i fjol syns ändå i statistiken över handläggningstider för hela året, säger Paananen.

Handläggningstider för pensioner 2018

Pensionsslag 2018 2017 Ändring, dagar Privata anstalter 2018
Ålderspension 23 26 -3 36
Partiell förtida ålderspension 8 12 -4 12
Invalidpension 48 43 +5 52
Familjepension 13 13 - 21
Rehabilitering 17 13 +4 20

Beslutet om ålderspension kommer i bästa fall redan samma dag om uppgifterna är i skick

Av dem som sökte ålderspension fick drygt 17 % beslutet på ett par dagar medan över 30 % fick pensionsbeslutet på en knapp vecka 2018. Handläggningen av ansökningar om partiell förtida ålderspension gick ännu snabbare: nästan 60 % av sökandena fick beslutet på ett par dagar och lite över 70 % fick beslutet på en knapp vecka. Handläggningen av de pensioner som skulle börja i början av året gick lite långsammare eftersom inkomstuppgifter för dem inhämtades från arbetsgivarna.

Handläggningen går snabbare om alla frågor kring pensionen har retts ut på förhand före pensionsansökan.

Kolla de egna anställningarna före ansökan om pension

Man gör klokt i att kolla den egna arbetshistorian i pensionsutdraget redan i det skedet man för första gången överväger att gå i pension. Sedan kan man anmäla eventuella brister eller fel direkt till Keva.

- Om det finns fel eller brister i anställningar som har pågått för tiotals år sedan kan det ta flera veckor, ibland till och med flera månader att reda ut dem. Man kan kolla sitt pensionsutdrag i tjänsten Dina pensionsuppgifter, säger pensionsdirektör Eija Korhonen.

Uppsägning före ansökan om ålderspension

Före pensionsansökan är det viktigt att man med chefen kommer överens om frågorna kring pensioneringen. När man kommit överens om allt i tid känner behöriga personer på arbetsplatsen till pensioneringen. Pensionsanstalten måste ibland kontakta dem för att få tilläggsuppgifter.

- Om man kommer överens om sakerna på arbetsplatsen i god tid går det betydligt snabbare att handlägga pensionsansökan. I synnerhet nu när alla uppgifter går via inkomstregistret är det bra att säga upp sig redan en månad före ansökan om ålderspension, säger Korhonen.

- I fråga om ålderspension är anställningens slutdag en väsentlig uppgift. Den överförs till inkomstregistret i allmänhet i samband med löneutbetalningen. Om en person med månadslön säger upp sig på lönedagen och skickar samtidigt sin pensionsansökan, så väntar ansökan hos Keva på uppgift om slutdatum från inkomstregistret i ungefär en månad. Arbetsgivarens löneutbetalningsuppgifter finns i inkomstregistret i allmänhet först fem dagar efter lönedagen, säger Korhonen.

Gör gärna pensionsansökan elektroniskt

Det lönar sig att fylla i pensionsansökan i Kevas tjänst Dina pensionsuppgifter eftersom de elektroniska ansökningarna innehåller färre tidskrävande manuella arbetsskeden. Beslutet kommer med andra ord snabbare när ansökan har gjorts elektroniskt.

Det lönar sig att göra ansökan om ålderspension tidigast två månader innan pensionen ska börja. Det lönar sig att säga upp sig redan en månad före pensionsansökan.

- Det lönar sig inte att göra ansökan för tidigt. Om den görs flera månader i förväg saknas ofta sådana uppgifter som behövs för beslutet. Då måste vi till exempel be arbetsgivaren meddela att anställningen upphört till inkomstregistret eller vänta på att indexet för det år då pensionen börjar ska fastställas. Om man söker tidigt blir alltså handläggningstiden inte kortare, utan oftast blir den längre än för sådana ansökningar som skickats närmare pensionens starttidpunkt. Om alla ärenden har retts ut på förhand och alla nödvändiga papper har lämnats in tar det ett par dagar att handlägga ansökan, säger Eija Korhonen.

Också handläggningen av invalidpensionsansökan går snabbare om ansökan görs i Kevas tjänst Dina pensionsuppgifter. Via tjänsten kan man också skicka läkarutlåtande B och andra utredningar om hälsotillståndet som behövs för handläggningen. Keva kan inte handlägga ansökan förrän utredningarna om hälsotillståndet inkommit. När både ansökan och läkarutlåtande B kommer in samtidigt kommer handläggningen snabbare i gång.