Partiell ålderspension fortfarande mycket populär – delinvalidpensionernas fallande trend oroar

Pensioner Undersökningar och statistik
Pensioner Undersökningar och statistik

Antalet pensionsansökningar var till följd av höjningen av arbetspensionsindex rekordhögt i slutet av 2022. I fjol fick Keva inte lika många pensionsansökningar, vilket också var att vänta.

Även om höjningen av arbetspensionerna enligt arbetspensionsindex var rätt hög också vid årsskiftet 2023–2024, var skillnaden till lönekoefficienten så liten att det inte spelade någon roll om man pensionerade sig i december eller januari. Också pensionssökandena var uppenbart medvetna om detta.

Allt som allt inkom till Keva i fjol 11 % (7 900) färre pensionsansökningar än året innan. Antalet ansökningar sjönk i alla pensionsslag utom familjepensioner och fulla invalidpensioner. Antalet ansökningar var totalt 67 000.

Antalet ansökningar om ålderspension har sjunkit – PFÅ-ansökningarna fortfarande på en hög nivå

Antalet ansökningar om ålderspension var ungefär på samma nivå som år 2021, cirka 19 500. Jämfört med rekordåret 2022 sjönk antalet ansökningar om ålderspension med 16 %, dvs. 3 700.

Antalet ansökningar om partiell förtida ålderspension (PFÅ) hos Keva var år 2023 näst störst någonsin. Även om antalet ansökningar om PFÅ som inkom till Keva var cirka en tredjedel mindre än under rekordåret 2022 så översteg antalet ändå 7 300.
Åren 2019–2021 var antalet ansökningar i snitt 4 400 per år. PFÅ är nu populärare än någonsin och antalet ansökningar är betydligt större än under tidigare år.

Antalet ansökningar om familjepension var rekordhögt i fjol (cirka 6 800), en ökning med 8 % jämfört med föregående år.

– Inverkan av pensionsindexet vid årsskiftet 2022–2023 ökade medvetenheten om partiell förtida ålderspension hos allmänheten och antalet ansökningar var på en högre nivå än tidigare hela år 2023. Också antalet ansökningar om ålderspension var särskilt stort i slutet av 2022. På grund av det var antalet ansökningar blygsamt i synnerhet i början av 2023, och då uppnådde inte heller någon ny åldersklass sin pensionsålder, konstaterar pensionsdirektör Eija Korhonen.

– Den ökade dödligheten ligger bakom det större antalet ansökningar om familjepension. Vi har också intensifierat kommunikationen kring familjepension för att ingen som har rätt till pensionen ska missa det. I fråga om familjepension har detta också synts som ett större antal ansökningar som inkommit elektroniskt.

Oroande nedgång i antalet ansökningar om delinvalidpension

Antalet ansökningar om invalidpension som inkom till Keva var totalt 27 000 i fjol. Totalt omkring 6 300 nya invalidpensioner beviljades. Omkring 70 % av de nya sökandena fick ett positivt beslut om sin ansökan om invalidpension.

Antalet ansökningar om full invalidpension ökade fortfarande 2023 (1,5 %), medan antalet ansökningar om delinvalidpension samtidigt sjönk med mer än 8 %.

– I kommunsektorn kan övergången av vårdpersonal till anställning hos de nya välfärdsområdena för sin del förklara den fallande trenden i antalet ansökningar om delinvalidpension och arbetspensionsrehabilitering. Stödprocesserna för partiellt arbetsföra har i denna förändring kanske inte haft högsta prioritet. Jag hoppas att det är fråga om ett tillfälligt fenomen och att partiellt arbetsföra personers potential i fortsättningen ska utnyttjas i den offentliga sektorn lika effektivt som hittills, säger pensionsdirektör Merja Paananen.

Antalet ansökningar om yrkesinriktad rehabilitering har sjunkit redan flera år i rad och nedgången fortsatte också 2023: då var nedgången 9 %, dvs. 600. I fjol inkom 5 800 rehabiliteringsansökningar, när antalet ännu år 2018 var nästan 8 100. Av rehabiliteringsansökningarna var omkring hälften ansökningar om rätt till rehabilitering medan resten var ansökningar om rehabiliteringsplan.

– Nedgången i antalet rehabiliteringsansökningar kan också ha en positiv förklaring. Arbetsplatserna har effektivt utnyttjat andra stödåtgärder för tidigt stöd i stället för arbetspensionsrehabilitering. Det kan till exempel handla om utnyttjande av partiell sjukdagpenning, ersättande arbete och arbetsprövning enligt lagen om företagshälsovård, berättar Paananen.

– De lagstadgade förutsättningarna för arbetspensionsrehabilitering preciserades något i början av 2023 men det hade sannolikt ingen större inverkan på antalet positiva rehabiliteringsbeslut. Däremot har antalet positiva rehabiliteringsbeslut kunnat påverkas av att arbetspensionsaktörerna i större utsträckning än tidigare har förutsatt att den i lagen nämnda risken för nedsatt arbetsförmåga realiseras, alltså att risken är sannolik. Kriterierna för beviljande enligt lagen har inte ändrats till denna del men de iakttas närmare än tidigare.

– Det är bra att de gemensamma pensionsmedlen riktas till sådan rehabilitering som sannolikt kan förebygga invalidpensionering och som således bidrar till att förlänga yrkeskarriärerna. Å andra sidan måste man framöver också bedöma om tolkningen av risken för arbetsoförmåga redan har blivit för strikt, säger Paananen.

I den offentliga sektorn får cirka 52 % av sökandena ett positivt beslut om yrkesinriktad rehabilitering.

 

***
I talen om pensionsansökningar ingår alla ansökningar som gäller kommunsektorns, välfärdsområdenas, statens, kyrkans samt FPA:s och Finlands Banks pensioner och rehabilitering och som inkommit till Keva 2023 (i fråga om beviljade pensioner omfattar talen de beslut som meddelats 2023).

 

Ytterligare information:
Eija Korhonen, pensionsdirektör, Pensionstjänstenheten, tfn 040 750 3193
Merja Paananen, pensionsdirektör, Enheten för beslut om arbetsförmåga, tfn 040 822 0735