Nya organisationer utmanar ledningen av arbetsförmåga i den kommunala sektorn

Arbetsförmåga Arbetsliv Keva
Arbetsförmåga Arbetsliv Keva

Kommunalt arbete utförs allt oftare i olika koncerner i stället för i traditionella endimensionella organisationer. Dessa nya former av organisering utmanar på många sätt ledningen av arbetsförmågan och arbetshälsan i den kommunala sektorn.

Keva har uträtt nuläget inom ledning av arbetshälsa och arbetsförmåga särskilt med tanke på kommunorganisationernas påtänkta koncernorganisation. I utredningen tog man fasta på vilka faktorer i olika organisationers ledning och ekonomiförvaltning som gynnar eller motverkar arbetshälsa och arbetsoförmåga.

De nuvarande kommunorganisationerna och deras ledning är ofta ännu oflexibla med tanke på nödvändiga förändringar för att främja arbetshälsan. På grund av organisationsförändringar arbetar man på kommunala arbetsplatser mer och mer självständigt vilket redan nu utmanar ledarskapet. I framtiden kommer det att vara allt viktigare för nåendet av organisationernas mål att arbetstagarna får en genuin känsla att arbetet är meningsfullt och att man mår bra på jobbet. Arbetslivet förnyas och det kräver också mer och mer respons och belöning genom vilka det uppstår en känsla av att arbetet uppskattas. Allt detta kan uppnås om kommunorganisationerna som förnyas leds strategiskt i fråga om personalen och även i andra frågor.

Nuförtiden leds arbetshälsa och arbetsförmåga i olika enheter inom kommunkoncernerna på ganska olika sätt. Ledning av personalfrågor sker ofta utan anvisningar på koncernnivå. Även praxis inom ledning kan skilja sig mellan koncernens och kommunens sektorer. Inom ledningen av arbetshälsa och arbetsförmåga på koncernplanet borde jämlikhet, rättvisa, transparens och enhetliga verksamhetssätt accentueras mer än idag.

Kommunorganisationerna producerar en stor mängd strategier och program som ofta är svåra att förverkliga och följa upp. Detta märks även i frågor relaterade till arbetshälsa och arbetsförmåga. Inom ledarskapets årsklocka uppmärksammar man oftast inte utveckling av arbetshälsa. Mekanisk upprepning av årsklockan inom ekonomiplaneringen tjänar inte riktigt främjandet av arbetshälsan på längre sikt. Främjande av arbetshälsan kräver att man gör planeringsprocesserna lättare, snabbare och enklare så att energi frigörs för bedömning och utveckling samt för utveckling av strukturer.

I utredningen granskade man även roller och ansvarsfördelning inom ledning av arbetshälsa och arbetsförmåga. Inom organisationer som förnyas borde ansvaret och makten i fråga om arbetsförmåga och arbetshälsa gå hand i hand på alla nivåer i ledningen. Förvaltningsstadgar och instruktioner borde utvärderas och utvecklas i samarbete med tjänsteinnehavare och förtroendevalda. Arbetsfördelningen borde vara klar och olika regler borde styra roller och ansvarsfördelning inom arbetshälsa och arbetsförmåga.

Datasystem stöder oftast inte en utvärdering av effektiviteten inom verksamheten. Detta accentueras särskilt inom personalfrågor. I rapporteringen beaktas ofta inte kommunorganisationernas olika användarprofiler. En ny slags informationsproduktion skulle kräva modiga öppningar och nya experiment. Den nyaste forskningsinformationen appliceras ofta inte heller då man ska utveckla kommunorganisationernas verksamhetssätt.

Utredningen gjordes av Vertikal Oy på hösten 2017. Sammanfattningen av iakttagelserna och slutledningarna gjordes av Kevas experter.

Utredningen förbereder undersökningen om strategisk ledning av arbetshälsa och arbetsförmåga som Keva kommer att göra 2018.

Tilläggsuppgifter

  • Teamchef Toni Pekka, Keva tfn 020 614 2229 eller toni.pekka[at]keva.fi
  • Verkställande direktör Simo Pokki, Vertikal Oy, tfn +358 440 885599 eller simo.pokki[at]vertikal.fi