Klimatgruppen för gemensamt lärande

Ekonomi och investering Hållbarhet
Ekonomi och investering Hållbarhet

Inom Kevas placeringsfunktion har sedan 2019 fungerat en klimatgrupp vars syfte är att förbättra förståelsen för hur klimatförändringen påverkar placeringarna, optimera det interna lärandet inom Keva och dela bästa praxis i branschen.

I gruppen ingår experter på portföljförvaltning, placeringsstrategi och ansvarsfulla investeringar.

- Vi skapar en gemensam förståelse av teman kring klimatförändringen, berättar biträdande direktör Anette Eriksson som leder gruppens verksamhet.

Diskussionen bäddar för förståelse av energiomställningen

Klimatgruppen har energiomställning som tema under 2022–2023.

- Utöver att vi studerar själva ordnar vi också diskussioner om energiomställningen inom Keva, ett centralt ämnesområde åt gången, berättar Anette.

RuusunenJ.jpg

Diskussionerna inleds av framstående experter

På våren höll Jero Ahola (LUT) och Janne Peljo (Finlands Näringsliv) ett öppningsanförande om energiproduktionens globala nuläge samt om framtidens tekniker och möjligheterna och utmaningarna med dem.

Nyhet: Framtidens energilösningar dryftades under ledning av Janne Peljo och Jero Ahola

I november bjöd klimatgruppen in Antti Arasto,VTT:s direktör för forskningsområdet Industrienergi och vätgas, Outi Ervasti, Nestes direktör med ansvar för vätgasprojekt, SSAB:s miljö- och säkerhetsdirektör Harri Leppänen samt Herkko Plit, VD för PX2 Solutions, som är utvecklare av Power-to-X-tekniken, för att hålla inledningsanföranden om vätgasteknikens möjligheter och utmaningar.

Årets teman för klimatgruppen är elnätverk och lagring av el samt viktiga mineraler och materialbehov. I gruppen begrundar man även anpassningen till ett varmare klimat.

I april ordnades en diskussion där det bland annat dryftades hur de ambitiösa klimatmålen, den accelererande energiomsättningen och elektrifieringen av samhället utmanar hela elsystemet.

PuhujatB.jpg

Utmaningarna i elsystemet diskuterades av Rami Vuola (t.v.), Kari Tuomala och Jukka Ruusunen.

Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen inledde diskussionen med att berätta om elsystemet i Finland och globalt. Han berättade bland annat om utsikterna för effektivisering av energiförbrukningen, den industriella styrningen och utvecklingen av energilagring.

Också Kari Tuomala, vd för Merus Power (ett finskt teknikföretag som fokuserar på ellagring och elkvalitetslösningar på den globala marknaden) och EPV Energias vd Rami Vuola talade vid evenemanget. EPV Energi är föregångare inom utsläppsfri energiproduktion, till exempel när det gäller utnyttjande av vindkraft och inhemsk skogsenergi och är också involverat i pumpkraftverket i Pyhäsalmi.

Frågor visar vägen vidare

Miljöchef Tuomas Helin från fastighetsplaceringsenheten har som klimatgruppens medlem deltagit i planeringen av evenemanget.

- Utmaningen med experternas anföranden har varit balansgången med innehållet. Å ena sidan måste saken vara begriplig för en bredare allmänhet men å andra sidan är målet att erbjuda information om de nyaste lösningarna och teknikerna. Samtidigt borde man kunna beskriva saken ur både ett finländskt och ett globalt perspektiv.

Senior portföljförvaltare Kati Bondorff från teamet för alternativa placeringar berättar att evenemanget gav fördjupade insikter i elnäten i Finland.

- Det var också intressant att se hur elen i Finland produceras nu och i framtiden samt vilka som är utmaningarna med att till exempel överföra vindkraft från vindkraftverket till mitt hem. Mina kollegor som är mer förtrogna med ämnet ställde frågor och den diskussion de gav upphov till gjorde också att evenemanget blev interaktivt.

keskusteluB.jpg

Lärande genom diskussion

Det kräver ett detektivarbete att leta fram lämpliga experter till evenemangen och utifrån responsen har detta lyckats väl. Deltagarna uppskattar också väl planerade och modererade evenemang, vilket också är centralt med tanke på tidsanvändningen.

- Vi väljer talarna noggrant och poängterar den interaktiva delen. Vi har alltid reserverat tid för diskussion i evenemangen och det har visat sig vara en lyckad lösning. Genom gemensam diskussion kan också komplexa teman öppnas och vi lär oss bättre, konstaterar Anette.