Kevas pensionsförslag är en ny och efterfrågad lösning för planering av pensionen

Pensioner Tjänster
Pensioner Tjänster

Kevas nya pensionsförslag hjälper med att planera pensioneringen. Kevas kunder kan beställa ett pensionsförslag och en påminnelse om att ålderspensioneringen närmar sig i tjänsten Min pension. Pensionsförslaget är det första i sitt slag i Finland.

Keva undersökte i en enkät hösten 2023 hur många finländare som är intresserade av ett pensionsförslag på samma sätt som ett skatteförslag. Hela 9 av 10 svarspersoner var för ett pensionsförslag som man får före den lägsta pensionsåldern. Personer i åldern 55–64 år ansåg att tjänsten är synnerligen nyttig. Endast några procent av svarspersonerna ville själv göra pensionsansökan och inte ha något pensionsförslag.

Kevas kunder kan nu beställa ett pensionsförslag och en påminnelse om att ålderspensionen närmar sig. Pensionsförslaget kan beställas av de kunder som har en fastställd pensionsålder men som ännu inte har uppnått sin lägsta pensionsålder. För närvarande gäller det personer födda 1960–1964.

Man kan beställa pensionsförslaget i god tid. Keva skickar sedan en påminnelse till kunden om att tidpunkten för ålderspensioneringen närmar sig ungefär tre månader före det valda datumet. Därtill får kunden ett pensionsförslag med så exakta uppgifter om ålderspensionens belopp som möjligt.

De kunder som beställt ett pensionsförslag får därtill informationspaket från Keva ett år och ett halvt år före den valda pensioneringsdagen.

- Pensionsförslagstjänsten kan ur kundens synvinkel ses som en förberedande kurs inför pensioneringen. I informationspaketen finns bra tips på vad man ska tänka på före pensioneringen. Dessutom påminner vi kunden om tidpunkten för ansökan om pension för att hen inte av misstag ska glömma att söka pension, berättar Kevas pensionsdirektör Eija Korhonen.

Tjänsten har utvecklats för att kunden ska kunna planera pensioneringen utifrån rätt information. På grundval av pensionsförslaget kan kunden besluta när hen vill gå i pension, ändra den ursprungligen planerade tidpunkten för ålderspensioneringen eller annullera den helt, och i stället fortsätta att arbeta. Att beställa ett pensionsförslag är frivilligt och det förbinder inte till någonting.

- Många är intresserade av pensionsärenden redan långt innan det blir aktuellt med den egentliga pensionsansökan. Det är lättare att fatta beslut och planera framtiden i livets stora vändpunkter när man har tillgång till riktiga fakta, och här hjälper vi våra kunder, konstaterar Korhonen.

Eftersom pensionsförslaget grundar sig på rätt och aktuell information kan det också utnyttjas i det egentliga pensionsbeslutet, vilket gör processen för pensionshandläggningen snabbare. Årligen inkommer omkring 22 000 ansökningar om ålderspension till Keva.

Keva hjälper sina kunder på förhand också på andra sätt

Keva utvecklar fortlöpande också andra proaktiva tjänster för sina kunder. Målet med alla tjänster är att kunden ska få sina pensioner vid rätt tidpunkt.

  • Vi skickar information om partiell ålderspension till våra kunder ett år innan de kan avgå med partiell ålderspension.
  • Om vår kund får delinvalidpension skickar vi nio månader innan pensionsåldern uppnås information om att ålderspensionen börjar. I beslutet finns också anvisningar för att söka den pension som intjänats av arbete under tiden med delinvalidpensionen.
  • Om vår kund arbetar under tiden med pension tjänar hen in mer pension fram till 68, 69 eller 70 års ålder. Man måste komma ihåg att söka denna pension separat. Utbetalningen av denna pension kan dock också börja automatiskt om Kevas kund på förhand ger sitt samtycke till beviljande av pensionen i Kevas tjänst Min pension. Efter att kunden har gett sitt samtycke behöver hen inte längre komma ihåg att söka pension. Keva beviljar pensionen automatiskt vid den övre åldersgränsen för pensionsintjäning.
  • Vi har också utvecklat vår tjänst för våra kunder som befinner sig i en svår livssituation. Sedan september 2022 skickar vi till förmånstagarna ett brev där vi påminner om att söka familjepension när en arbetstagare som fått pension från Keva eller som varit försäkrad hos Keva har avlidit. Vi började skicka detta brev eftersom en del av våra kunder enligt vår erfarenhet över huvud taget inte hade sökt familjepension eller ansökan hade gjorts retroaktivt.