Kevas bokslutskommuniké 2018: Kortare handläggningstid för ålderspensioner, fler ansökningar om invalidpension

Ekonomi och investering Keva Pensioner
Ekonomi och investering Keva Pensioner

Det kraftigt ökade antalet ansökningar om invalidpension präglade Kevas pensionsbeslutsverksamhet i fjol. Handläggningstiderna för pensionerna är fortfarande bland de bästa i branschen. Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna och placeringen av pensionsmedlen i kommunsektorn och i fjol landade placeringarna 3 procent på minus. I slutet av året uppgick marknadsvärdet av placeringarna till 50,1 miljarder euro (51,9 miljarder euro 2017).

Enligt verkställande direktör Timo Kietäväinen medförde året ansenliga framsteg i Kevas verksamhet.

- Handläggningen av ansökningarna var i alla pensionsslag snabbare än i arbetspensionsbranschen i genomsnitt, berättar han. - Handläggningstiden för ålderspensioner var 23 dagar i genomsnitt. Dessutom förkortades handläggningstiden för ålderspensioner och partiella förtida ålderspensioner med 3–4 dagar jämfört med året innan, säger han.

Två tredjedelar av ålderspensionerna söks elektroniskt

Keva fattade sammanlagt 70 259 beslut om pensioner och förmåner 2018. Andelen ansökningar som skickats på elektronisk väg steg till hela 41 % (36 % 2017). Av ålderspensionerna och invalidpensionerna söktes 67 respektive 19 % elektroniskt.

Antalet beslut om ålderspension var 9,3 % lägre än året innan. Nedgången beror på pensionsreformen 2017 och de systemändringar som hänför sig till den. Partiell förtida ålderspension minskade i popularitet och antalet beslut om partiell förtida ålderspension minskade med drygt 12 % jämfört med 2017. Det andra nya pensionsalternativet som infördes i samband med pensionsreformen, arbetslivspension, har ännu inte blivit populärt: i fjol meddelade Keva nio beslut om arbetslivspension.

Antalet beslut om invalidpension och rehabilitering ökade avsevärt i fjol. Antalet ansökningar om invalidpension ökade mest i åldersgrupperna över 60 år och under 45 år. Antalet beslut om invalidpension (inkl. delinvalidpension) och rehabilitering ökade med 9,0 resp. 11,6 %. Handläggningstiderna för dem var fortfarande betydligt kortare än i arbetspensionsbranschen i genomsnitt.

Keva meddelade i fjol 5 202 beslut om rätt till yrkesinriktad rehabilitering, vilket är nästan 8 % mer än föregående år. Efter att rehabiliteringen avslutats återgick omkring 78 % av klienterna till arbetslivet eller stod till arbetsmarknadens förfogande.

Omsvängning av placeringsavkastningen i slutet av året

Den långsiktiga avkastningen på Kevas placeringar har varit utmärkt. Placeringarnas kumulativa kapitalvägda realavkastning från fonderingens början (1988) fram till utgången av 2018 var 3,8 % per år. Den reella genomsnittliga avkastningen utan kapitalvägning under motsvarande period var 5,1 %. I pensionssektorn i Finland används vid avkastning på lång sikt i allmänhet avkastning utan kapitalvägning. Realavkastningen utan kapitalvägning var i fjol 4,4 % för fem år (den nominella avkastningen 5,0 %) och 6,1 % för tio år (den nominella avkastningen 7,4 %).

Den totala avkastningen på Kevas placeringar efter kostnader enligt marknadsvärdet var -3,0 %.

- Sista kvartalet i fjol vände vårt placeringsresultat på minus, konstaterar verkställande direktör Timo Kietäväinen.

- Osäkerheten kännetecknade hela placeringsåret och marknadshändelserna i slutet av året kan inte beskrivas som särskilt rationella, säger placeringsdirektör Ari Huotari. - År 2019 har inletts i positiva tecken på marknaden men de bakomliggande orosmomenten har i verkligheten inte skingrats. Vi kommer nog också under innevarande år att se stora svängningar på marknaden, säger han.

Bland tillgångsslagen var resultatet bäst i kapitalplaceringar (16,5 %), onoterade aktier (13,5 %) och fastighetsplaceringar (7,0 %). Också avkastningen på hedgefonder var positiv (0,3 %). Avkastningen på ränteplaceringar (-1,6 %) och noterade aktier (-10,4 %) var negativ.

Det riskviktade marknadsvärdet av Kevas placeringstillgångar var vid utgången av 2018 sammanlagt 50,1 miljarder euro. Av marknadsvärdet utgjorde ränteplaceringarna (inklusive inverkan av derivat) 42,1 %, medan andelen noterade aktier var 34,4 %, andelen kapitalplaceringar (inklusive onoterade aktier) 9,3 %, andelen hedgefondplaceringar 7,6 % och andelen fastighetsplaceringar 6,6 %.

Antalet försäkrade och lönesumman i kommunsektorn ökade

Antalet försäkrade som omfattas av Kevas medlemssamfunds pensionssystem uppgick i slutet av 2018 till cirka 535 000 personer (528 000 år 2017). Lönesumman var 17,4 miljarder euro, en tillväxt på 3,4 % (16,8 miljarder euro 2017). Kommunsektorns avgiftsinkomst var bättre än väntat, vilket ledde till att pensionsavgifterna var bara 310 miljoner euro lägre än de utbetalda pensionerna. Efter Sysselsättningsfondens avgifter och övriga poster var finansnettot 178 miljoner euro på minus (37 miljoner på minus 2017). Finansnettot kommer att vara negativt också under kommande år när pensionsutgiften balanseras med fondens medel.

Kommunsektorns avgiftsinkomst uppgick till 4,92 miljarder euro 2018 (4,79 miljarder euro 2017). Avgiftsinkomsten ökade med 2,6 % jämfört med föregående år. Keva betalade ut pensioner till ett belopp av 5,2 miljarder euro. Antalet försäkrade i kommunsektorn ökade med cirka 7 000 personer. Antalet ökade redan för andra året i rad.

I slutet av 2018 omfattades cirka 134 000 försäkrade av statens pensionsskydd. Keva betalade ut 4,68 miljarder euro i statens pensioner under året. Summan ökade med 1,7 % från året innan.

Antalet försäkrade enligt kyrkans pensionsskydd var omkring 17 500 i slutet av 2018. Den evangelisk-lutherska kyrkans pensionsutgift var cirka 204 miljoner euro.

Keva betalade ut Folkpensionsanstaltens personalpensioner till ett belopp av 102 miljoner euro.

Styrelsen godkände strategin

Kevas styrelse godkände den nya strategin för 2019–2025 på sitt möte den 7 mars. Fokusområden i strategin är att effektivisera verksamheten, utveckla kundrelationerna, utnyttja digitaliseringen samt förberedelser inför förändringarna i arbetspensionsbranschen.

Kevas resultatinformation

Kevas resultat- och årsrapporter samt delårsrapporter offentliggörs på adressen https://www.keva.fi/sv/resultatinformation. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut offentliggörs på webbplatsen 19.3.2019 efter behandling och godkännande av Kevas delegation.

För ytterligare information:
verkställande direktör Timo Kietäväinen, tfn 020 614 2201
placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205
ekonomidirektör Tom Kåla, tfn 020 614 2211