I projektet Hållbart arbetsliv söks lösningar för att stärka arbetsförmågan och minska riskerna för arbetsoförmåga

Arbetsförmåga Hållbart arbetsliv
Arbetsförmåga Hållbart arbetsliv

Kevas projekt Hållbart arbetsliv har som mål att stärka arbetsförmågan och orken i arbetet för personalen i hela den offentliga sektorn. Det tidsbestämda projektet inleds i höst och pågår 2022–2024.

Arbetet och personalen i den offentliga sektorn har under den senaste tiden varit föremål för många förändringar och utmaningar, och coronapandemin har för sin del tillspetsat läget. Riskerna för arbetsoförmåga har ökat och kostnaderna för den har stigit: i kommunsektorn har ökningen under de senaste åren enligt Kevas uppskattning varit cirka 180 miljoner euro per år. Allt som allt uppskattas kostnaderna för arbetsoförmåga enbart i kommunsektorn uppgå till 1,2 miljarder euro och i hela den offentliga sektorn till 2 miljarder euro per år. Samtidigt vållar brist på kvalificerad arbetskraft problem i flera organisationer.

I höst kommer Keva att starta projektet Hållbart arbetsliv vars mål är att söka lösningar på dessa utmaningar. Inom ramen för projektet utvecklas allt bättre verktyg som stöd för arbetsmiljöledningen och för att stärka personalens arbetsförmåga. Utvecklingsarbetet och förändringen genomförs tillsammans med arbetsgivare i den offentliga sektorn och i det första skedet söker Keva arbetsgivare som partner till projektet.

Projektet omfattar personalen i hela den offentliga sektorn, dvs. kommunerna, välfärdsområdena, staten och kyrkan. Prioriterade målgrupper är dock de yrkesområden i vilka riskerna för arbetsoförmåga ökar mest, dvs. social- och hälsovården, undervisningen och statens säkerhetssektor.

I ett senare skede kommer resultaten av projektet, de nya verksamhetsmodellerna och digitala tjänsterna samt forskningsdata att delas till hela den offentliga sektorn.

Till följd av projektet kommer personalens arbetsförmåga att stärkas på lång sikt, bestående arbetsoförmåga att minska, karriärerna att bli längre och kostnaderna för arbetsoförmåga att minska. De faktorer som hotar arbetsförmågan kan åtgärdas i ett tidigare skede och riskerna för arbetsoförmåga kan förutses allt effektivare.

Målet att stärka arbetsförmågan

Målet med projektet är att stödja arbetsplatserna i den offentliga sektorn för att de ska kunna hantera de ökade riskerna för arbetsoförmåga och pandemitidens belastning för arbetsförmågan.

Inom ramen för projektet utvecklas nya verksamhetsmodeller och tjänster samt produceras forskningsdata för att stärka arbetsförmågan och minska riskerna för arbetsoförmåga. Projektet främjar utvecklingen av strategisk arbetsmiljöledning som beaktar personalresurserna och -riskerna och stärker grunden för ledning med hjälp av information i organisationer i den offentliga sektorn.

En på vetenskaplig forskning baserad överblick över de faktorer som inverkar på risken för arbetsoförmåga hos personalen i den offentliga sektorn bidrar till att åtgärder i fortsättningen kan riktas på ett allt effektivare sätt.

Resultaten av projektet sprids till hela den offentliga sektorn

Projektet omfattar hela den offentliga sektorn och Kevas pensionsförsäkringsfält, kommunsektorn, staten och den evangelisk-lutherska kyrkan. Projektet riktar sig i första hand in på de sektorer i vilka personalen under coronatiden har lidit av särskild press på arbetet och vars risk för arbetsoförmåga har ökat på grund av många belastningsfaktorer redan före coronan, dvs. i synnerhet social- och hälsovården, undervisningen och statens säkerhetssektor. Vid valet av de parter som kallas till projektet bedöms riskerna för arbetsoförmåga i organisationerna i fråga. I ett senare skede kommer resultaten att spridas också i större utsträckning till hela den offentliga sektorn.

I projektets första skede söker Keva offentliga arbetsgivare i följande målgrupper till projektet:

  • Personal inom social- och hälsovården, inkl. personal som överförs till de nya välfärdsområdena
  • Undervisningspersonal inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och utbildning på andra stadiet
  • Personal inom statens säkerhetssektor, i första hand inom Polisen, Gränsbevakningsväsendet och Nödcentralsverket
  • I fråga om kyrkans arbetsgivarkunder genomförs projektet i nätverk som Keva bildat, med särskilt fokus på diakoniarbete, småbarnspedagogik och ungdomsarbete.

Projektet fördelas i flera delprojekt

Projektet för arbetsförmågan fördelas i flera delprojekt som genomförs med målgrupperna. Delprojekten preciseras vid projektstarten tillsammans med de organisationer som deltar i projektet. Närmare uppgifter kommer att uppdateras på projektets webbplats.

Huvudkategorierna för delprojekten är följande:

  • Utveckling av dataanalystjänster för prognostisering av risker för arbetsoförmåga och som stöd för en genomslagskraftig arbetsmiljöledning
  • Utveckling av nya digitala tjänster för genomslagskraftig hantering av risker för arbetsoförmåga och för proaktivt stärkande av arbetsförmågan
  • Utnyttjande av utvecklingsnätverken för arbetsmiljöledning för att sprida resultaten av projektet samt inledande av nya nätverk
  • Utveckling av företagshälsovårdssamarbetet för att minska riskerna för arbetsoförmåga
  • Produktion av vetenskapliga forskningsdata om riskerna för arbetsoförmåga i den offentliga sektorn och en omfattande konsekvensbedömning

Projekttiden är tre år

Genomslagskraftiga insatser förutsätter långsiktiga åtgärder. Projektet genomförs under tre år 2022–2024. Tidsplanen kommer att preciseras vid projektstarten och uppdateras på projektets webbplats som öppnas i augusti 2022. Delmål kommer att sättas för projektet, och information om hur de uppnås uppdateras regelbundet på webbplatsen.

Finansministeriet har beviljat projektet statsbidrag som hänför sig till Finlands program för hållbar tillväxt som finansieras ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Ansökningstiden för finansiering pågick i juni 2022. Bidraget uppgår till högst 3 448 000 euro 2022–2024. Keva finansierar projektet med ett eget anslag till motsvarande belopp.

Uppföljning och konsekvensbedömning

Regelbundna rapporter om hur projektet framskrider lämnas till övervakaren av projektet, dvs Finansministeriet, Kevas ledningsgrupp och projektets styrgrupp.

Då projektet startar kan Keva dra nytta av redan tillgängligt datamaterial om nyckeltalen för arbetsoförmågan i hela den offentliga sektorn under en längre tid. Med hjälp av materialet är det möjligt att rikta in effektiva åtgärder och följa upp förändringar på längre sikt.

Projektets genomslagskraft kommer att följas upp med flera olika mått och både Keva och en extern tjänsteleverantör kommer att göra en konsekvensbedömning av projektet. Uppföljningen av projektets genomslagskraft och måtten för den preciseras ännu separat för de olika delprojekten när de inleds.

För att säkerställa kvaliteten hos delprojekten fastställs kvalitetskriterier för genomförandet av dem. Efterlevnaden av kriterierna följs upp och säkerställs i hela projektet.