Högklassig ledning av arbetsförmåga ger besparingar och resultat i Siun sote

Keva Tjänster Social- och hälsovård
Keva Tjänster Social- och hälsovård

Siun sote, dvs. samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen ordnar alla offentliga social- och hälsovårdstjänster i sammanlagt 14 kommuner i Norra Karelen och Heinävesi. Siun sote har också hand om miljöhälsovården i hela regionen. Omkring 7 300 personer arbetar i organisationen. Social- och hälsovårdstjänsterna har delats in i tre sektorer: familje- och socialtjänster, service för äldre och hälso- och sjukvårdstjänster. Siun sote-koncernen omfattar också Norra Karelens räddningsverk.

Personalens arbetsförmåga ska ledas

Organisationen har fäst särskild uppmärksamhet vid personalens arbetsförmåga och den strategiska ledningen av den. Siun sote började i ett mycket tidigt skede bereda planer och rutiner för arbetsförmågan och arbetshälsan, och då implementerades kommunernas och sjukhusdistriktets befintliga bästa praxis i hela organisationen. Kevas tjänst Nyckeluppgifter har varit ett nyttigt verktyg vid utvärderingen av verksamheten.

Siun sote har bland annat utarbetat en verksamhetsmodell som stärker arbetstagarnas arbetsförmåga, observerar i ett tidigt skede faktorer med negativ inverkan på arbetsförmågan och säkerställer att återgången till arbetet lyckas.

Goda resultat genom kvalitativ analys i Nyckeluppgifter

I maj 2018 gjorde Keva en omfattande kvalitativ analys av ledningen av arbetsförmåga inom Siun sote med hjälp av tjänsten Nyckeluppgifter. Siun sotes resultat var väldigt bra på de flesta delområdena. Enligt Kevas bedömning har rollerna, uppgifterna och ansvarsfördelningen i anslutning till ledning av arbetsförmågan definierats på ett entydigt sätt från den högsta ledningen till de närmaste cheferna.

- I Siun sote svarar hela organisationen för ledningen av arbetsförmåga. Syftet är att främja såväl personalens arbetsförmåga som resultatrikt servicearbete. Arbetsförmågan utgör en del av ledningsarbetet och fullföljandet av de strategiska målen. Processerna för stödet för och främjandet av arbetsförmågan har utarbetats på ett ovanligt högklassigt sätt och genom att stärka resurserna. Det högklassiga ledningsarbetet och de fungerande processerna har för sin del bidragit till att öka antalet dagar på jobb och begränsat kostnaderna för arbetsoförmåga, säger Kevas arbetslivsexpert Eija-Maria Gerlander som ansvarade för den övergripande utvärderingen av arbetsförmågan.

Vid utvärderingen granskades Siun sotes personalstrategi, verksamhetsmodellerna för stödet för arbetsförmågan och arbetarskyddets verksamhetsplan i relation till de centrala nyckeltalen såsom förtidspensionsutgiftsbaserade avgifter, antalet sjukdagar och kostnader för olycksfall i arbetet samt bokslutsuppgifter. Uppgifterna om utvärderingen av Siun sotes ledning av arbetsförmåga jämfördes för år 2017 med andra motsvarande aktörer i social- och hälsovårdssektorn.

Kontrolluppgifterna underlättade jämförelsen med andra aktörer i social- och hälsovårdssektorn

Kostnaderna för olycksfall i arbetet var i Siun sote betydligt lägre än i kontrollorganisationerna. Antalet anställda med noll sjukdagar 2017 var också betydligt högre i Siun sote än hos andra aktörer i social- och hälsovårdssektorn. Också antalet korta (1–29 dagar) sjukskrivningar var lägre än i kontrollorganisationerna. Däremot var antalet långa (över 30 dagar) sjukskrivningar något högre. De långa sjukskrivningarna hänför sig mestadels till anställda över 50 år. Denna åldersgrupp är större i Siun sote än i de övriga organisationerna i jämförelsen.

- Utvärderingen bekräftar resultaten i vår arbetshälsovårdsenkät som tyder på att vi har lyckats relativt bra med den omfattande organisationsförändringen, eftersom vi hade färre korta sjukskrivningar än kontrollgruppen trots att de vanligtvis ökar i förändringssituationer. Vi måste fokusera på att dra ner antalet långa sjukskrivningar, och Kevas utvärdering är en bra grund för detta arbete, säger Siun sotes personalchef Johanna Bjerregård Madsen.