HNS gallrar kostnader för arbetsoförmåga med Kevas tjänst Nyckeluppgifter

Arbetsförmåga Kunderna berättar
Arbetsförmåga Kunderna berättar

Samkommunen HNS har som mål att införa ledning av arbetsförmågan genom information i alla enheter. HNS följer upp de kostnader som arbetsoförmåga förorsakar organisationen med hjälp av webbtjänsten Nyckeluppgifter.

Finlands näst största arbetsgivare, samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, är en av föregångarna i arbetsmiljöledning i Finland. Verksamheten styrs av ett stödprogram för arbetshälsa och arbetsförmåga.

Målet är att införa ledning genom information i alla enheter. Varje resultatområde utser en person som ska koordinera ärenden som gäller arbetsförmåga med samordnaren för arbetsförmåga Johanna Jakku.

– Experten på arbetshälsoärenden koordinerar utvecklingen och implementeringen av praxis som främjar stöd av arbetsförmåga i organisationen med tusen chefer, säger arbetshälsochef Cenita Blomqvist.

Ledning genom information har redan gett resultat. Sjukskrivningarna och arbetsolyckorna har minskat under flera år och verksamhetssättet med ersättande arbete i stället för sjukskrivning togs i bruk i början av 2017.

Kartläggning av kostnaderna för arbetsoförmåga

Med hjälp av Kevas webbtjänst Nyckeluppgifter får HNS information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar organisationen.

Hittills har HNS matat in uppgifterna från och med 2012 i tjänsten Nyckeluppgifter. HNS har svårt att få jämförelseuppgifter eftersom det är det enda sjukvårdsdistriktet i sin storleksklass. HNS uppmuntrar andra organisationer att dela information.

Vid den fortsatta utvecklingen av tjänsten funderar HNS och Keva hur prognoserna på sjukfrånvaron kunde utnyttjas. HNS datasystem gör det möjligt att ta fram långsiktiga prognosmodeller. Blomqvist påpekar att både ledning genom information i fråga om enskilda arbetstagare och den närmaste chefens arbete ska göras i ordning samtidigt.

Håll alla kvar

Målet för ledningen av arbetsförmåga är klar: att hålla alla kvar och förebygga förtida invalidpensioner. När befolkningen åldras måste man se till att människorna orkar arbeta fram till pensionsåldern.

Den andra orsaken är pengar. Arbetsoförmåga kostar i kommunsektorn två miljarder euro per år. I snitt orsakas två tredjedelar av kostnaderna av sjukskrivningar.

Kostnaderna är bäst under kontroll i de organisationer där ledningen följer upp kostnaderna och som satsar på rehabilitering av partiellt arbetsföra samt där de närmaste cheferna på ett praktiskt plan stöder arbetsförmågan.

– Genom en modernare ledning av arbetsförmåga kunde man minska kostnaderna med så mycket som en halv miljard euro i året, säger teamchef Toni Pekka vid Kevas arbetslivstjänster som har forskat i ämnet i sin licentiatavhandling.

Medlen är vardagliga. Ur kostnadsinbesparingssynvinkel borde man betona förebyggande åtgärder mer.
Undersökningen påvisar att ju mer konkret arbetsförmåga stöds på den närmaste chefsnivån, dess konsekventare är kopplingen till kostnaderna.

Trots all utbildning är det otroligt när man märker hur många av de närmaste cheferna inte känner till de mallar som används i organisationen. Det är också viktigt att de närmaste cheferna har ett tillräckligt stöd i form av ett ledningssystem för att hantera arbetsförmåga. Partnerskapet med företagshälsovården och arbetspensionsförsäkrarna borde också förstärkas, säger Pekka.

Läs mer i tidningen Keva 1/2018