Det interimistiska pensionsbeslutet säkerställer att pensionssökandens utkomst inte avbryts

Pensioner
Pensioner

Keva har meddelat många interimistiska beslut om ålderspension i början av 2019. Detta beror på att Keva inte tillräckligt tidigt fått alla de uppgifter som behövs för uträkningen av pensionen. Med stöd av det interimistiska beslutet kan ålderspension betalas till kunden.

Med stöd av det interimistiska beslutet kan ålderspension betalas till kunden även om Keva ännu inte har tillgång till alla de inkomstuppgifter som behövs vid beräkningen av pensionen. I allmänhet meddelas ett interimistiskt beslut i de fall då Keva inte har haft tillgång till uppgifter om sökandens inkomster under det sista anställningsåret.

- Ett interimistiskt pensionsbeslut innebär att pensionen senare räknas ut på nytt hos Keva när alla de uppgifter som behövs för uträkningen finns tillgängliga. I det slutliga pensionsbeslutet är pensionen ofta något högre. Om den slutliga pensionen är högre betalar vi skillnaden till pensionstagaren i samband med följande utbetalning, berättar pensionsdirektör Eija Korhonen.

Det slutliga pensionsbeslutet kan meddelas tidigast efter den 8:e dagen i den månad då pensionen börjar, då Keva får tillgång till de inkomstuppgifter som arbetsgivarna i den offentliga sektorn anmält till inkomstregistret. Inkomstuppgifterna för arbetsgivare i den privata sektorn är tillgängliga en månad senare. Det slutliga pensionsbeslutet skickas alltså till dem som fått ett interimistiskt beslut så snart som möjligt efter den 8:e dagen i den månad då pensionen börjar.

Om de uppgifter som anmälts till inkomstregistret ändras ännu efter att det slutliga pensionsbeslutet har meddelats får Keva meddelande om de inkomster som korrigerats i registret. I dessa situationer får pensionssökanden automatiskt ett nytt beslut.

En del arbetsgivare har haft problem med ibruktagningen av inkomstregistret

För att ålderspension ska kunna beviljas behöver Keva uppgift om när pensionssökandens anställning upphör. För beräkningen av pension behövs utöver det obligatoriska slutdatumet i vissa situationer också inkomstuppgifter för det sista anställningsåret.

Från början av 2019 kommer uppgifterna om de löner som arbetsgivarna har betalat och anställningar som har upphört via inkomstregistret och arbetspensionsbranschens gemensamma intjäningssystem Arek till Keva. Tidigare fick Keva dessa uppgifter direkt från arbetsgivarna.

- Införandet av inkomstregistret har inte till alla delar löpt helt utan problem. Vid registreringen av data har det förekommit dröjsmål som främst fördröjer meddelandet av de slutliga ålderspensionsbesluten. På detta har vi alltså berett oss genom att meddela interimistiska beslut till pensionssökande, berättar Eija Korhonen.

Kan pensionssökanden påverka situationen?

Också pensionssökanden kan inverka på att hen får sitt beslut om ålderspension så snabbt som möjligt och korrekt.

- När du håller på att gå i pension lönar det sig för dig att säga upp dig senast en månad före pensionsansökan. Då kan arbetsgivaren på förhand anmäla till inkomstregistret att din anställning upphör. När din ansökan kommer till Keva och uppgiften om att din anställning upphör redan har registrerats blir pensionsbeslutet snabbt klart och det är möjligt att skicka det till dig omedelbart, säger Eija Korhonen.

Om slutdatum för anställningen inte har införts i registret på förhand ber Keva arbetsgivaren anmäla slutdatumet direkt till inkomstregistret. Då kan det ta lite längre för pensionsbeslutet att bli klart.

Vad göra om det i det slutliga pensionsbeslutet saknas sådana inkomster som har betalats ut före pensionen började?

Trots allt kan det i det slutliga pensionsbeslutet saknas sådana inkomster som har betalats ut före pensionen började.

- Om du märker ett sådant fel ska du kontakta din arbetsgivare utan dröjsmål och be arbetsgivaren anmäla inkomsterna till inkomstregistret. Tänk på att man vid beräkningen av pensionsbeloppet från den offentliga sektorn endast beaktar de inkomster som har betalats ut före pensioneringen, säger Eija Korhonen.

- Efter att din arbetsgivare har korrigerat uppgifterna i inkomstregistret får Keva uppgift om det och då justerar vi automatiskt det tidigare pensionsbeslutet.