Den lönebaserade pensionsavgiften i statens pensionssystem förnyas 2019

Keva Pensioner
Keva Pensioner

Republikens president har 5.12.2018 stadfäst lagen om ändring av 2 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd som antagits av riksdagen 23.11.2018. Syftet med lagändringen är att förenkla processen för fastställande av arbetsgivarens pensionsavgift och förändra den så att den till sin nivå motsvarar den genomsnittliga avgiftsnivån inom arbetspensionssystemet. Dessutom är strukturen för den lönebaserade avgiften från och med 2019 densamma hos statliga arbetsgivare och Kevas medlemssamfund.

Detaljerna i den nya pensionsavgiftsstrukturen preciseras när Finansministeriet utfärdar en ny förordning om grunderna för pensionsavgiften, uppskattningsvis tidigast 19.12.2018. Huvuddragen har emellertid redan beretts i samarbete med Finansministeriet.

Arbetsgivarens nya invalidpensioner och rehabiliteringsstöd inverkar på arbetsgivarens invalidpensionsavgift som tas ut som en del av den lönebaserade pensionsavgiften. Invalidpensionsavgiften delas inte in i avgiftsklasser utan den grundar sig på en invalidpensionsrisk.

Vid beräkningen av riskkoefficienten för invalidpension 2019 tillämpas övergångsbestämmelser med vilka de pensionsfall som tidigare inverkade på invalidpensionsavgiften enligt avgiftsklassmodellen samordnas med den nya modell som grundar sig på invalidpensionsrisk.

Den lönebaserade pensionsavgiften är i fortsättningen en total pensionsavgift på samma sätt som i ArPL-systemet, vilket betyder att den andel av pensionsavgiften som arbetsgivaren innehåller av arbetstagaren inte specificeras.

Statliga arbetsgivares genomsnittliga lönebaserade pensionsavgift 2019

Den lönebaserade pensionsavgiften bildas av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift som tas ut av alla arbetsgivare och som utgör uppskattningsvis 23,50 procent av lönerna samt av en arbetsgivarspecifik invalidpensionsavgift som utgör uppskattningsvis 0,90 procent av lönerna i genomsnitt. Eftersom arbetsgivaren fortfarande innehåller arbetstagarens pensionsavgift är arbetsgivarens andel av den lönebaserade pensionsavgiften i statens pensionssystem i praktiken i genomsnitt 17,15 procent av lönerna 2019.

Keva fakturerar arbetsgivaren för pensionsavgiften – uppgift om procentsatsen för pensionsavgiften publiceras i webbtjänsten för arbetsgivare före slutet av december

Ändringarna i den lönebaserade pensionsavgiften sammanfaller också med införandet av det nationella inkomstregistret vid ingången av 2019 som också inverkar på pensionsavgiftsprocessen. Arbetsgivaren redovisar inte längre pensionsavgifterna utan Keva fakturerar den lönebaserade pensionsavgiften månatligen på basis av de inkomster som överförts via inkomstregistret till intjäningssystemet. Avgiftens förfallodag är den 20:e dagen i månaden efter inkomsternas betalningsdag eller den första bankdagen efter den dagen. Pensionsavgiften betalas fortfarande på Statens Pensionsfonds konto. Närmare betalningsuppgifter finns i fakturan.

Uppgift om arbetsgivarens fastställda procentsats för pensionsavgiften, i vilken inverkan av invalidpensionsfall har beaktats, publiceras i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare före slutet av december efter att den ovannämnda förordningen har utfärdats. Avsnittet Pensionsavgifter får ny layout i december. Efter att webbtjänsten har förnyats kan man i den också titta på de eventuella fall som har inverkat på invalidpensionsavgiften. 

Arbetstagarens pensionsavgifter 2019

Social- och hälsovårdsministeriet har 30.11.2018 fastställt arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2019 för privata sektorn. Också pensionsavgiften för arbetstagare i den offentliga sektorn bestäms utifrån den.

Arbetsgivaren innehåller arbetstagarens pensionsavgift i samband med löneutbetalningen. Pensionsavgiften för arbetstagare under 53 år och över 62 år är nästa år 6,75 procent och för 53–62-åringar 8,25 procent. Keva fakturerar inte arbetstagarens pensionsavgift separat utan den ingår i arbetsgivarens lönebaserade pensionsavgift.