Den lönebaserade pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund förnyas 2019

Arbetsgivarens anvisningar
Arbetsgivarens anvisningar

Kevas styrelse har 30.11.2018 fastställt de nya beräkningsgrunderna för den lönebaserade pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund från 2019. Samtidigt fastställdes att den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften avskaffas efter att den slutliga förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften för 2018 har retts ut.

 Arbetsgivarens nya invalidpensioner och rehabiliteringsstöd inverkar på arbetsgivarens invalidpensionsavgift som tas ut som en del av den lönebaserade pensionsavgiften. Den lönebaserade pensionsavgiften är i fortsättningen en total pensionsavgift på samma sätt som i ArPL-systemet, vilket betyder att den andel av pensionsavgiften som arbetsgivaren innehåller av arbetstagaren inte specificeras.

De beskrivna ändringarna ingår i Kevas ändrade pensionsavgiftsstruktur. I detta skede gäller ändringen inte den pensionsutgiftsbaserade avgiften som enligt förslag i samband med vård- och landskapsreformen ska ersättas med en utjämningsavgift som tas ut av kommuner och landskap.

Medlemssamfundets genomsnittliga lönebaserade pensionsavgift 2019 fastställdes till 24,40 procent av lönerna

Kevas delegation har fastställt att den lönebaserade pensionsavgiften ska bildas av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift som tas ut av alla medlemssamfund och som utgör 23,50 procent av lönerna samt av en invalidpensionsavgift som är specifik för varje medlemssamfund och som utgör i genomsnitt 0,90 procent av lönerna. Eftersom arbetsgivaren fortfarande innehåller arbetstagarens pensionsavgift är arbetsgivarens andel av den lönebaserade pensionsavgiften i praktiken i genomsnitt 17,25 procent av lönerna 2019. År 2018 är arbetsgivarens lönebaserade avgift och den genomsnittliga förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften sammanlagt 17,75 procent av lönerna.

Keva fakturerar arbetsgivaren för pensionsavgiften – uppgift om procentsatsen för pensionsavgiften publiceras i webbtjänsten för arbetsgivare

Ändringarna i den lönebaserade pensionsavgiften sammanfaller också med införandet av det nationella inkomstregistret vid ingången av 2019 som också inverkar på pensionsavgiftsprocessen.  Arbetsgivaren redovisar inte längre pensionsavgifterna utan Keva fakturerar den lönebaserade pensionsavgiften månatligen på basis av de inkomster som överförts via inkomstregistret till intjäningssystemet. I samband med att inkomstregistret införs är Keva dock förberedd att vid behov fakturera förskott av arbetsgivarna om det förekommer störningar vid registreringen av inkomsterna. Avgiftens förfallodag är den 20:e dagen i månaden efter inkomsternas betalningsdag eller den första bankdagen efter den dagen. Närmare betalningsuppgifter finns i fakturan.

Uppgift om medlemssamfundets fastställda procentsats för pensionsavgiften, i vilken inverkan av invalidpensionsfall har beaktats, syns i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare efter att man valt 2019 som granskningsår. Avsnittet Pensionsavgifter får ny layout i december. Efter att webbtjänsten har förnyats kan man i den också titta på de eventuella fall som har inverkat på invalidpensionsavgiften.

Den pensionsutgiftsbaserade avgiften uppgår till totalt 706 miljoner euro 2019

Kevas delegation har fastställt att den pensionsutgiftsbaserade avgiften 2019 är totalt 706 miljoner euro (653 miljoner euro 2018). Den pensionsutgiftsbaserade avgiften höjs både av den uppskattade utvecklingen av lönesumman och av den minskade summan av lönebaserad pensionsavgift, vilket beror på sammanslagningen av arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsavgift. Den pensionsutgiftsbaserade avgiften fördelas mellan medlemssamfunden i proportion till de pensionsdelar som betalas 2019 och som har vuxit av anställning hos medlemssamfundet före 2005. 

Uppgift om förskottet på medlemssamfundets pensionsutgiftsbaserade avgift 2019 finns tillgänglig i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare i mitten av december då man har valt 2019 som granskningsår.

Arbetstagarens pensionsavgifter 2019

Social- och hälsovårdsministeriet har 30.11.2018 fastställt arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2019 för privata sektorn. Också pensionsavgiften för arbetstagare i den offentliga sektorn bestäms utifrån den.

Arbetsgivaren innehåller arbetstagarens pensionsavgift i samband med löneutbetalningen. Pensionsavgiften för arbetstagare under 53 år och över 62 år är nästa år 6,75 procent och för 53–62-åringar uppskattningsvis 8,25 procent. Keva fakturerar inte arbetstagarens pensionsavgift separat utan den ingår i medlemssamfundets lönebaserade pensionsavgift.