Beredningen av det nationella företagshälsovårdsbolaget fortskrider

Keva
Keva

Kommunsektorns och sjukvårdsdistriktens projekt för att bilda ett nationellt företagshälsovårdsbolag går vidare i rask takt.

På torsdagen sammanträdde över 100 representanter för 10 landskap, drygt 30 kommuner och för flera aktörer i den offentliga företagshälsovården och diskuterade möjligheterna att bilda ett nationellt bolag. Deltagarna var eniga om att det nationella företagshälsovårdsbolaget ska bildas.

Den offentliga sektorns pensionsanstalt Keva har utsett en utredare som under våren har kartlagt viljan hos aktörerna i den offentliga företagshälsovården att bilda ett nationellt inhouse-företagshälsovårdsbolag som ägs av kommunerna och sjukvårdsdistrikten. Senare kan också de eventuella nya landskapen delta i bolaget. Den nya aktören ska enligt planen inleda sin verksamhet i början av nästa år.

- Intresset har varit stort. Av de stora aktörerna har bl.a. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS, Eksote i Södra Karelen och Åbo stad deltagit i utredningen. Bolaget tycks med all sannolikhet bli verklighet, säger utredare Samuli Salanterä.

- Projektet är oberoende av vårdreformen. Det nya bolaget behövs oavsett hur det går med vårdreformen.  Företagshälsovårdsmarknaden koncentreras kraftigt och en aktör med offentligt innehav säkerställer för sin del konkurrensen och att det finns alternativ, säger Salanterä.

Partnerskap engagerar

- Långsiktigt samarbete i samband med företagshälsovård, arbetshälsa och upprätthållande av arbetsförmågan är viktigt för oss. För detta arbete behöver vi en partner som kan producera företagshälsovårdstjänster utifrån arbetsgivarens behov, säger Åbo stads personaldirektör Sinikka Valtonen.

- Vi är entusiastiskt och positivt inställda till detta partnerskapsprojekt, säger Laura Saurama som ansvarar för personalfrågor för Egentliga Finlands del i samband med landskapsreformen.

- Landskapets livskraft är vårt främsta mål och det betyder att vi behöver en fungerande företagshälsovård också på de områden där marknaden inte fungerar, tillägger hon.

- Avkastningen på placeringen i det nya bolaget är en arbetsdag utan sjukskrivningar, sammanfattar Företagshälsan Helsingfors verkställande direktör Tiina Pohjonen.

Den nya företagshälsovårdsaktören vill påverka personalens arbetsförmåga proaktivt. Längre yrkeskarriärer kan ge stora besparingar i kostnaderna för sjukskrivningar och invalidpension som enbart i kommunsektorn utgör 2 miljarder euro per år.

- Med tanke på arbetspensionssystemet är längre yrkeskarriärer en nyckelfråga och Keva är därför med i projektet. Vi har inte bestämmanderätt i bolaget som mål, säger Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen.

- Kontinuiteten i företagshälsovården för små företag som den kommunala företagshälsovården ansvarar för fick mycket uppmärksamhet under sammanträdet. Det är meningen att detta ska beaktas vid beredningen, säger utredare Salanterä.

Effektivitet genom proaktiv verksamhet

Fortsättning i arbetet stärker det offentliga arbetspensionssystemets hållbarhet och avhjälper den hotande arbetskraftsbristen.

Det långsiktiga och kostnadseffektiva arbete som företagshälsovården i den offentliga sektorn utför med fokus på stöd för arbetsförmågan är en viktig och unik del av det finländska hälsovårdssystemet. Företagshälsovårdssamarbetet mellan arbetsgivaren och företagshälsovården spelar en avgörande roll när osäkerheten i förändringssituationer hotar personalens arbetsförmåga. Utmaningen ska tas emot för annars kommer antalet ansökningar om invalidpension att öka.

Beredningen fortsätter genom tätt samarbete mellan deltagarna.

- Det nya bolaget ska på ett nytt sätt producera kostnadseffektiv företagshälsovård, alltså minska kostnaderna för arbetsoförmåga, öka produktiviteten och förbättra individernas hälsa, säger Salanterä.

För Keva erbjuder projektet eventuellt ett intressant alternativ att placera i ett inhemskt bolag. Keva fattar beslut om att placera i bolaget om det anses uppfylla Kevas kriterier för placering.

Ytterligare information:

utredare för projektet Samuli Salanterä, tfn 040 729 9444