Arbetspensionsindex och lönekoefficient för 2020

Pensioner
Pensioner

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen beträffande arbetspensionsskyddet för 2020.

Lönekoefficienten för 2020 är 1,446. Jämfört med 2019 stiger lönekoefficienten med cirka 2,0 procent. Lönekoefficienten används vid beräkning av den kommande arbetspensionen. Med koefficienten justeras årsinkomsterna till nivån för det år då pensionen börjar löpa. Av lönekoefficienten är andelen ändring i lönenivån 80 procent och ändring i prisnivån 20 procent.

De löpande arbetspensionerna justeras årligen med arbetspensionsindex. År 2020 är arbetspensionsindexet 2617. Arbetspensionsindexet stiger med cirka 1,2 procent jämfört med 2019. Då man beräknar arbetspensionsindexet är andelen ändring i lönenivån 20 procent och ändring i prisnivån 80 procent.