Ändringar i familjepensionen från början av 2022

Pensioner
Pensioner

Lagen om familjepension revideras i riksdagen och ändringarna avses träda i kraft vid ingången av 2022. Den totalrevidering av familjepensionssystemet som nu bereds har som mål att trygga utkomsten särskilt för barn och barnfamiljer när en familjemedlem har dött.

De tre största ändringarna är följande:

  1. Rätten till efterlevandepension utvidgas till att omfatta sambor.
  2. Efterlevandepensionen blir tidsbestämd för personer födda 1975 och senare.
  3. Ställningen och pensionsbeloppet för mottagarna av barnpension förbättras.

Den kommande revideringen av familjepensionssystemet gäller inte de efterlevande makar som redan har beviljats familjepension.

Efterlevandepensionen blir tidsbestämd

Från ingången av 2022 blir makarnas rätt till efterlevandepension tidsbestämd. Det betyder att efterlevandepension betalas ut i 10 år eller eventuellt längre tills det yngsta barnet fyller 18 år.

Efterlevande gifta makar berörs av ändringen endast om förmånstagaren (= den efterlevande maken) är född 1975 eller senare och förmånslåtaren har dött 1.1.2022 eller senare.

Rätt till efterlevandepension för personer i gemensamt hushåll

Utöver gifta makar ska i fortsättningen också en sambo som bott i gemensamt hushåll med förmånslåtaren utan att ingå äktenskap med denne under vissa förutsättningar ha rätt till efterlevandepension. En förutsättning är att samborna har ett eller flera gemensamma barn som är under 18 år och att de har bott i det gemensamma hushållet i minst fem år. Till en efterlevande sambo betalas familjepension till dess att det yngsta barnet fyller 18 år.

Rätten till efterlevandepension kan emellertid upphöra i förtid till exempel om den efterlevande maken ingår ett nytt äktenskap före fyllda 50 år.

Ett samboende par utan barn har fortfarande inte rätt till efterlevandepension efter varandra.

I fråga om makar som har bott i gemensamt hushåll uppstår rätt till familjepension först om förmånslåtaren har avlidit 1.1.2022 eller senare.

Ändringar i barnpensionen

Utbetalningen av barnpension fortsätter till dess att barnet fyller 20 år. I dag upphör rätten till barnpension efter fyllda 18 år.

Därtill höjs nivån på barnpensionen om ingen efterlevande make står som mottagare av familjepension eller om utbetalningen av efterlevandepensionen upphör i förtid. Den efterlevande makens andel av familjepensionen fördelas och betalas då till barnen.

Höjningen av åldersgränsen för barnpension gäller de nya barnpensioner som börjar efter 1.1.2022. Den gäller också de mottagare av barnpension som är under 18 år vid ingången av 2022. Deras familjepension fortsätter enligt de nya bestämmelserna till dess att de fyller 20 år.

Behöver jag göra någonting?

Den kommande ändringen i familjepensionen gäller inte de efterlevande makar som redan har beviljats familjepension.

Ändringen gäller inte heller den eventuella kommande efterlevandepensionen för gifta makar som är födda före 1975.

En förlängning av löpande barnpensioner eller en eventuell höjning av beloppet behöver inte sökas separat när lagen träder i kraft. Pensionsanstalterna meddelar beslut om ändring automatiskt i fråga om de personer som berörs av ändringen.

Nu är revideringen av lagen ännu i beredningsskedet, om än på slutrakan. Vi berättar mer om ändringarna i familjepensionen på vår webbplats när lagen om ändringarna har stadfästs.