Allt fler arbetstagare i den offentliga sektorn söker yrkesinriktad rehabilitering

Arbetsförmåga Pensioner
Arbetsförmåga Pensioner

Antalet klienter inom yrkesinriktad rehabilitering hos Keva ökade 2018 då 4 588 nya arbetstagare sökte rehabilitering. Omkring 78 % av klienterna återgick till arbetslivet eller stod till arbetsmarknadens förfogande. Allt fler klienter utbildar sig under den yrkesinriktade rehabiliteringen.

Yrkesinriktad rehabilitering är avsedd för personer med nedsatt arbetsförmåga. Syftet är att personen ska hitta arbetsuppgifter som bättre lämpar sig för hälsotillståndet till exempel genom arbetsprövning eller utbildning och på så sätt kunna fortsätta att arbeta och undvika arbetsoförmåga.

År 2018 var antalet nya rehabiliteringsklienter hos Keva 4 588, alltså cirka 6 % fler än året innan. Keva meddelade 5 202 beslut om rätt till yrkesinriktad rehabilitering, vilket är nästan 8 % mer än föregående år. Antalet beslut om rehabiliteringsplan var 4 497, alltså nästan 15 % fler än 2017.

- Det större antalet fall av yrkesinriktad rehabilitering beror på flera faktorer. Kännedomen om yrkesinriktad rehabilitering har ökat och på arbetsplatserna fäster man också mer uppmärksamhet vid stödet av arbetsförmågan. Det ökade antalet invalidpensionsansökningar kan också inverka på rehabiliteringsvolymerna eftersom de personer som sökt invalidpension har möjlighet att få ett förhandsbeslut om rätt till yrkesinriktad rehabilitering. Också allt fler äldre personer söker yrkesinriktad rehabilitering eftersom yrkeskarriären bedöms fortsätta längre än tidigare, säger rehabiliteringschef Sirpa Reijonen.

Efter att rehabiliteringen avslutats återgick omkring 78 % av klienterna till arbetslivet eller stod till arbetsmarknadens förfogande. Cirka 11 % avbröt rehabiliteringen.

Den typiska klienten är en kvinna på 55–59 år

I likhet med tidigare år är den typiska rehabiliteringsklienten hos Keva en kvinna som fyllt 50. Den vanligaste åldersgruppen var 55–59-åringar medan medelåldern var 46,6 år. Under 1,5 % av rehabiliteringsklienterna var under 25 år. Av klienterna var 6,7 % över 60 år, när deras andel var 5,3 % året innan.

Klienterna arbetade oftast inom vårdbranschen. De vanligaste yrkena var närvårdare, sjukskötare och sjukhus- och vårdbiträde.

Sökandena led oftast av sjukdomar i rörelseapparaten medan den näst vanligaste orsaken var mentala störningar.

Mer arbetsträning och utbildning som mål

Av rehabiliteringens åtgärdsbeslut gällde 71 % rehabilitering på arbetsplatsen, alltså arbetsprövning och arbetsträning. 14 % av besluten gällde utbildning som utöver traditionella studier också kan vara läroavtalsutbildning. 14 % av klienterna fick beslut om rehabiliteringsserviceproducenters utredning. Dessutom meddelades några beslut som ger rätt till rehabiliteringsunderstöd och näringsstöd.

- Keva har som mål att klienterna ska utnyttja arbetsträning och utbildning i allt större utsträckning och på så sätt lösa sina problem med arbetsförmågan på ett bestående sätt. Antalet utbildningar ökade faktiskt mer än antalet arbetsprövningar så utvecklingen går i rätt riktning, säger Sirpa Reijonen.

Fortfarande korta handläggningstider

Handläggningstiderna för ansökningar blev några dagar längre. Handläggningstiden var 17 dygn 2018 jämfört med 15 dygn året innan. Trots det var handläggningstiden kortare än i arbetspensionsbranschen i genomsnitt. Klienten får beslutet från Keva i snitt 3 dygn snabbare än från andra pensionsanstalter.

Nya klienter inom rehabilitering.PNG