Sjukskrivningarna ökade i kommunsektorn – frånvaron har blivit längre

Arbetsförmåga Undersökningar och statistik
Arbetsförmåga Undersökningar och statistik

År 2022 ökade personalens sjukskrivningar i kommunsektorn med i snitt två dagar jämfört med föregående år. Allt fler arbetstagare i alla yrkesområden och åldersgrupper i kommunsektorn hade sjukskrivningar.

I fjol var det genomsnittliga antalet frånvarodagar på grund av sjukdom 16,5, medan genomsnittet år 2021 var 14,7 dagar. Sjukskrivningarna drog också ut på tiden. År 2022 var redan drygt en tredjedel (34 %) av alla sjukskrivningar 8–29 dagar långa, medan de under de föregående åren 2019–2021 utgjorde en fjärdedel (24 %) av alla sjukskrivningar.

Över 30 dagar långa sjukskrivningar ökade också lite och utgör nu cirka 14 procent av alla sjukskrivningar.

Sjukskrivningar bland unga fortsatte att öka och drog också ut på tiden

Sjukskrivningar bland under 30 år gamla arbetstagare har ökat stadigt sedan 2019. I fjol ökade sjukskrivningarna bland unga med nästan två dagar; unga hade i genomsnitt 14 frånvarodagar. 

Sjukskrivningarna bland unga har också dragit ut på tiden. I fjol hade under 30-åriga arbetstagare betydligt fler långa sjukskrivningar på 8–29 dagar (37 %) än året innan (28 %). Andelen över 30 dagar långa sjukskrivningar var 13 procent av alla sjukskrivningar.

Långa sjukskrivningar har ökat bland unga sedan 2019, då andelen 8–29 dagars sjukskrivningar var 24 procent och över 30 dagars sjukskrivningar 9 procent.

Flest sjukskrivningar inom småbarnspedagogiken och hälsovården

Skillnaderna i sjukskrivningar mellan yrkesgrupper förblev oförändrade jämfört med tidigare år. Flest sjukfrånvarodagar förekom inom småbarnspedagogiken, i genomsnitt 21 dagar år 2022. Inom hälsovården var det genomsnittliga antalet frånvarodagar 19,1.

Under året blev medellånga sjukskrivningar vanligare i båda branscher, och deras andel ökade med cirka 10 procentenheter. År 2022 hade 45 procent av arbetstagarna inom småbarnspedagogiken och 36 procent av arbetstagarna inom hälsovården 8–29 frånvarodagar på grund av sjukdom.

Inom småbarnspedagogiken ökade också över 30 dagars sjukskrivningar betydligt. År 2022 hade redan var femte (20 %) arbetstagare över 30 frånvarodagar, medan andelen år 2021 var 17 procent.

Minst sjukskrivningar förekom inom förvaltning, planering och forskning där arbetstagarna hade i genomsnitt 9,8 frånvarodagar år 2022.

Kostnaderna för sjukskrivningar ökade med nästan 200 miljoner

Enligt Kevas uppskattning orsakade arbetsoförmåga år 2022 kostnader på cirka 1,3 miljarder euro för arbetsgivare i kommunsektorn, varav andelen direkta kostnader för sjukskrivningar var 69 procent. Kostnaderna för arbetsoförmåga ökade med nästan 200 miljoner euro jämfört med föregående år.

Hälften av kostnaderna för sjukskrivningar orsakades av långa (över 30 dagars) sjukskrivningar, även om endast 10 procent av personalen var sjukskriven så länge.

Sjukskrivningar inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken orsakar mer kostnader än sjukskrivningar i andra branscher. Skillnaderna i kostnaderna har förblivit oförändrade jämfört med tidigare år.

Orsaker till sjukskrivningarna

Forskningsdirektör Laura Pekkarinen berättar att observationer från Kevas kundorganisationer belyser orsakerna bakom sjukskrivningarna.

- Enligt HR-ansvariga berodde ökningen av sjukskrivningar år 2022 till stor del på coronasjukdomar och luftvägsinfektioner. Personalen har också belastats av olika förändringar både i privatlivet och organisationerna. Personalunderskottet, den knappa tillgången till arbetskraft och personalomsättningen anses belasta både arbetsplatserna och individerna, berättar Pekkarinen om de orsaker som arbetsgivarna i den offentliga sektorn har lyft fram.

- Långa sjukskrivningar kan till exempel bero på att tillgången till operativ behandling är dålig och väntetiderna till mentalvårdstjänster långa. Omplacering av partiellt arbetsföra var svårt under coronatiden. Ersättande arbete och anpassning av arbetsuppgifterna och arbetstiden utnyttjas för sällan, vilket leder till att sjukskrivningarna drar ut på tiden.

- En vanlig observation var att sjukskrivningar i grund och botten kan bero på utmaningar med arbetskarriären som blir långvariga och leder till nedsatt arbetsförmåga.

Under innevarande år har många arbetsgivare dock noterat att antalet sjukskrivningar håller på att minska, även om sjukskrivningarna ännu inte är på samma nivå som före coronapandemin.

Sjukskrivningar i kommunsektorn 2022.pdf (2157 kb)

Ytterligare information:

Laura Pekkarinen, forskningsdirektör, tfn 040 574 1803, laura.pekkarinen(at)keva.fi