Närståendevård, familjevård eller förtroendeuppdrag hindrar inte längre beviljande av pension

Pensioner
Pensioner

Fortgående närståendevård, familjevård, förtroendeuppdrag eller övriga uppdragsförhållanden som enda offentliga anställning har tidigare kunnat hindra beviljande av ålderspension. Detta har ändrats från 1.1.2020: du behöver inte längre avsluta dessa arbeten för att kunna få din första ålderspension.

En förutsättning för att kunna få ålderspension är att den anställning för vilken pension söks har upphört eller upphör senast vid utgången av månaden före den månad då pensionen ska börja. Pensionssökanden ska ha nått den ålder som ger rätt till ålderspension. Detta krav på att anställningen ska ha upphört har tidigare i regel också gällt arbete som närstående- eller familjevårdare, förtroendeuppdrag och övriga uppdragsförhållanden.

Vad ändras?

Om din ålderspension ska börja 1.1.2020 eller senare, behöver arbete som närstående- eller familjevårdare, förtroendeuppdrag eller övriga uppdragsförhållanden inte längre avslutas, om det är fråga om den enda anställningen i den offentliga sektorn; du kan till och med ha flera anställningar som ovan som fortgår. Om du utöver ovannämnda anställningar har ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande enligt pensionslagen för den offentliga sektorn som fortgår, så förutsätts det att någon av anställningarna avslutas för att du ska få pension.

När du nått din pensionsålder kan du alltså söka den pension som du vid början av pensionen tjänat in av ovannämnda anställningar. Du kan samtidigt beviljas pension också för alla andra tidigare avslutade offentliga anställningar.

Om du samtidigt har andra fortgående anställningar

Om du har ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande enligt OffPL parallellt med till exempel familjevård ska någotdera arbetet avslutas för att du ska kunna beviljas ålderspension. Samtidigt beviljas också den pension som du före pensionens början har tjänat in av det fortgående arbetet. För att pension ska beviljas räcker det med andra ord att bara det ena arbetet avslutas.

Om du har en fortgående anställning i den privata sektorn hindrar det inte beviljande av pension av arbete med närstående- eller familjevård, förtroendeuppdrag eller övriga uppdragsförhållanden eller eventuella tidigare avslutade offentliga anställningar. Inte heller i detta fall behöver du avsluta ditt arbete som närståendevårdare eller motsvarande.

Ny pension av arbete parallellt med pension

Om du fortsätter till exempel med ditt arbete som närståendevårdare efter att du beviljats ålderspension kan du ansöka om den nya pension du tjänat in för detta arbete när du nått den högsta pensionsåldern för din årskull.

Om din pension har börjat före 2020

De ovannämnda förändringarna gäller inte pensioner som har börjat före år 2020. I fråga om dem skulle den sista anställningen ha upphört även om den enda fortgående offentliga anställningen var arbete med närstående- eller familjevård, ett förtroendeuppdrag eller ett övrigt uppdragsförhållande.