Kundrespons bidrar till bättre webbtjänst för arbetsgivare

Tjänster
Tjänster

Kundernas behov, förslag och samverkan styr kraftigt utvecklingen av Kevas arbetsgivartjänster. Ur denna utgångspunkt utvecklas ständigt också webbtjänsten för arbetsgivare. Målet är att kunderna ska kunna sköta sina ärenden smidigt och att funktionerna svarar mot kundernas behov.

Webbtjänsten för arbetsgivare ger arbetsgivarna information bland annat om arbetsgivarspecifika pensionsavgifter och aktuella nyheter samt avgiftsfri utbildning för arbetsgivare.

Via tjänsten Nyckeluppgifter kan arbetsgivarna följa bland annat utvecklingen av kostnaderna för arbetsoförmåga eller skapa en arbetshälsoenkät.

I serviceutvecklingen har Keva kunnat dra nytta av användarnas önskemål och respons som det lämnas rikligt av i webbtjänsten. – Vi följer användningen av webbtjänsten och kundresponsen noggrant och utvecklar tjänsten utifrån det, säger Kirsti Lehtinen, utvecklingsspecialist med ansvar för webbtjänsten.

Arbetsgivarspecifik statistik och datasäker meddelandetjänst

I webbtjänsten kan kunderna utnyttja meddelandefunktionen och skicka och ta emot arbetsgivarpost via dess datasäkra förbindelse. – Vi strävar efter att aktivera våra kunder i användningen av meddelandefunktionen. Där hålls meddelandena i säkert förvar, och kunden behöver inte spara e-postmeddelanden eller uppdatera kontaktinformation vid eventuella personbyten i organisationen, säger Kirsti Lehtinen.

I början av 2021 överfördes den arbetsgivarspecifika statistiken, såsom, pensioneringsprognoser, till Nyckeluppgifter. - På så sätt finns all information om sjukfrånvaro, pensioneringar och arbetsoförmåga samt uppföljning av dessa på ett och samma ställe i lätthanterlig form, säger Marina Rinnet, ägare av serviceprodukten Nyckeluppgifter.

Användningen av Suomi.fi-fullmakter i webbtjänsten för arbetsgivare

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har infört stark autentisering för myndighetstjänster, och den starka autentiseringen gäller också webbtjänsten för arbetsgivare. Kunderna har också undrat över upphörandet av Katso-behörigheter och övergången till att helt och hållet använda Suomi.fi-fullmakter i e-tjänster.

– Vi har fått mycket respons kring det. Vi kan tyvärr inte svara på alla tekniska frågor eftersom fullmakterna förvaltas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vi letar ändå alltid fram den rätta aktören som kan svara på kundens frågor.

Utveckling genom respons

Webbtjänsten för arbetsgivare utvecklas kontinuerligt utifrån kundernas behov och respons. Nedan har vi sammanställt en del av den respons som vi fått av våra arbetsgivarkunder den senaste tiden och de utvecklingsåtgärder som vidtagits på basis av responsen:

Respons: Mer och tydligare anvisningar om införandet av Suomi.fi-fullmakter

  • Vi har gjort tydligare och mer omfattande anvisningar om införandet av nya fullmakter till användarna av Kevas webbtjänst. Anvisningarna uppdateras också regelbundet allt efter som utvecklingsförslag, kommentarer och frågor kommer in från kunderna. Se Kevas anvisningar om Suomi.fi på vår webbplats.

Respons: Nerladdningen av sidorna och länkarna i webbtjänsten har upplevts vara långsam, och kunderna har gett mycket respons på det.

  • I utvecklingsarbetet har användbarheten hos webbtjänsten för arbetsgivare beaktats allt mer. Utöver den i fjol förnyade layouten har nu också nerladdningen av sidor och länkar förbättrats för ökad användarvänlighet.

Respons: Det finns inte tillräckligt med anvisningar om Nyckeluppgifter och anvisningarna är svåra att hitta.

  • Vi har sammanställt materialet till stöd för användningen av Nyckeluppgifter på sidan Anvisningar i tjänsten. Vi håller för närvarande på att förnya och uppdatera anvisningshelheten.

Respons: Alla de grafer där värdena anges i procent skulle vara bra att få också med antal. I informationen skulle det kunna detaljerat anges på vilket sätt och utifrån vilka tal procentandelarna har beräknats och vad som avses med de olika termerna.

  • I graferna i Nyckeluppgifter kan man själv välja antingen procent eller euro/stycken/personer som presentationssätt. Valknappen finns i den övre kanten av grafen. Hjälptexterna har gjorts tydligare.

Respons: När jag ska korrigera kostnader för olycksfall i arbetet i Nyckeluppgifter måste jag också uppdatera alla andra uppgifter (avbrott och kostnader för företagshälsovård).

  • I Nyckeluppgifter har det lagts till en möjlighet att korrigera kostnadsuppgifter separat om uppgifterna om avbrott för året i fråga redan har skickats. Som bonus får kunden en kvalitetsrapport om skickade uppgifter, vilket gör att man lättare kan placera och korrigera eventuella fel i uppgifterna.

Respons: Excel-filerna i pensionsavgiftsavsnittet borde vara enklare och lättare att redigera.

  • Vi har förbättrat användbarheten hos Excel-filerna Grunder för fakturan. Användbarheten har förbättrats så att det nu är möjligt att filtrera uppgifterna. Också kolumnordningen ändrades så att inkomster utifrån vilka den lönebaserade avgiften fakturerats anges direkt från de första kolumnerna i Excel-filen (tidigare stod allmänna fakturerings- och beräkningsuppgifter här).

Vi vill tacka alla kunder som ger oss respons. All respons på tjänsten, både positiv och konstruktiv, är mycket värdefull.

Ge oss gärna respons på våra tjänster också i fortsättningen. Du kan göra det via responslänken i webbtjänsten för arbetsgivare. Du kan också kontakta vår kundrådgivning.