Fullmäktigeledamöterna vill främja arbetshälsan hos kommunalt anställda

Enligt Kevas enkät till kommunala beslutsfattare är de nya fullmäktigeledamöterna mer angelägna än tidigare att främja arbetsförmågan och arbetshälsan hos de kommunalt anställda.

Över hälften av alla fullmäktigeledamöter som svarade på Kevas enkät vill att teman kring arbetsförmågan och arbetshälsan hos personalen i kommunerna ska diskuteras i fullmäktige flera gånger under året eller till och med på varje sammanträde.

När enkäten till kommunala beslutsfattare genomfördes föregående gång år 2020 bland fullmäktigeledamöter vars mandat gick ut frågades de hur ofta teman kring arbetsförmågan och arbetshälsan hos de kommunalt anställda i verkligheten togs upp i fullmäktige. Var tredje berättade då att temana togs upp på agendan i fullmäktige endast en gång per år eller mer sällan medan drygt en tredjedel uppgav att de kommunalt anställdas arbetshälsa diskuterades i fullmäktige endast ett par gånger per år.

De nya fullmäktigeledamöterna är alltså mycket måna om att genom politiska beslut främja arbetsförmågan och arbetshälsan hos personalen i kommunerna. Jämfört med beslutsfattarna under den föregående fullmäktigeperioden anser de nuvarande fullmäktigeledamöterna också att deras roll vid främjandet av arbetsförmågan och arbetshälsan hos personalen i kommunerna har större betydelse.

Kevas ledande expert Ismo Kainulainen anser att resultaten är uppmuntrande.

- Det är positivt att beslutsfattarna i kommunerna är intresserade av att diskutera frågor kring arbetshälsan på sina sammanträden. De kommunala beslutsfattarnas ökade intresse för främjande av arbetstagarnas arbetshälsa kan leda till att arbetshälsan kommer att förbättras avsevärt under den här kommunalvalsperioden. Jag hoppas därför att allt fler kommuner ska utnyttja arbetsmiljöledning som ett av kommunens strategiska verktyg för personalledningen.

Så här genomfördes undersökningen

Aula Research Oy genomförde enkäten till nya fullmäktigeledamöter på uppdrag av Keva hösten 2021. I undersökningen behandlades fullmäktigeledamöternas synpunkter på främjande av arbetsförmågan och arbetshälsan hos de kommunalt anställda. Enkäten besvarades av 1 078 fullmäktigeledamöter runt om i Finland. Urvalet representerar väl fullmäktigeledamöterna per region och enligt partitillhörighet.

I samma enkät frågades också de kommunala beslutsfattarnas uppskattning om tillgången till arbetskraft i kommunerna. Denna del av enkäten offentliggjordes 18.11.2021.

Rapporten om Kevas enkät till kommunala beslutsfattare pdf (på finska)

Ytterligare information:
Ismo Kainulainen, ledande expert, Keva, tfn 050 517 3594