Den lönebaserade pensionsavgiften faktureras i september fortfarande normalt

Arbetsgivarens anvisningar
Arbetsgivarens anvisningar

Keva fakturerar den lönebaserade pensionsavgiften i september på förfallodagen 20.9 på samma sätt som i början av året.

Den pensionsavgift som faktureras grundar sig på alla nya eller kompletterade inkomster som omfattas av pensionsrätt där betalningsdagen är mellan 1.1.2019 och den sista dagen i den månad som föregår faktureringsmånaden och som har registrerats felfritt i intjäningssystemet senast på faktureringsmånadens 5:e dag. I fakturan krediteras också eventuella makulerade inkomstuppgifter eller sådana inkomstuppgifter som har justerats nedåt.

Om den inkomst som omfattas av pensionsrätt och som står som grund för Kevas fakturering avviker från arbetsgivarens uppgifter ska arbetsgivaren i första hand kontrollera riktigheten av anmälan till inkomstregistret. Eventuella ändringar beaktas automatiskt i båda riktningar i följande fakturor och de behöver inte meddelas Keva separat. Det blir inga sanktioner eller räntor när det är fråga om en normal ändring eller korrigering. Arbetsgivarens likviditet ska ha utrymme för en fakturering av pensionsavgifterna på följande fakturor.

Om skillnaden i inkomstuppgifterna inte klarnar vid kontrollen av anmälan till inkomstregistret kan arbetsgivaren kontakta oss per e-post: palvelussuhderekisteri@keva.fi. Pensionsavgiftsprocessen är densamma för Kevas medlemssamfund, staten och kyrkan.

Keva anser att automatiken i faktureringen är en positiv sak i den nya pensionsavgiftsprocessen eftersom den möjliggör flexibel korrigering och komplettering av anmälningar som gjorts till inkomstregistret. Arbetsgivarna ska anmäla uppgifter om betalda löner och övriga prestationer till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen. Det är särskilt viktigt att arbetsgivarna integrerar anmälningarna till inkomstregistret i löneutbetalningsprocessen.

Enligt Kevas observationer motsvarar lönesummorna i stort sett förväntningarna hos majoriteten av arbetsgivarna även om en del av dem fortfarande har problem med att lämna uppgifterna för början av året. Keva ber arbetsgivarna att så snart som möjligt anmäla de inkomster som betalats i början av året till inkomstregistret till den del materialet är felfritt och att komplettera anmälningarna efter det.

Keva har förberett sig på att det blir dröjsmål i verksamheten när inkomstregistret införs och sett till att dröjsmålen vid insamlingen av pensionsavgifter inte förhindrar utbetalningen av pensionerna. Brister i uppgifterna kan emellertid fördröja processen för beviljande av pension och kundservicen.