Den andra ansökningsomgången för arbetslivsutvecklingspengar 2023 har börjat

Arbetsförmåga Tjänster
Arbetsförmåga Tjänster

Arbetslivsutvecklingspengar är en finansiering som Keva erbjuder för att stödja strategisk arbetsmiljöledning och minska riskerna för arbetsoförmåga. År 2023 delas totalt 600 000 euro ut i arbetslivsutvecklingspengar.

Arbetslivsutvecklingspengar är en finansiering avsedd för projekt för utveckling av arbetslivet som genomförs av arbetsgivare i kommuner, samkommuner, kommunägda aktiebolag, landskap, välfärdsområden och den evangelisk-lutherska kyrkan. Finansiering kan också beviljas för flera organisationers gemensamma projekt. Arbetslivsutvecklingspengar beviljas efter konkurrens och alla projektplaner bedöms enligt vissa bedömningskriterier.

Arbetslivsutvecklingspengar 2023

År 2023 kan utvecklingspengar sökas i två omgångar. Den första ansökningsomgången gick ut 28.4.2023. De projekt som beviljats finansiering offentliggörs i juni. Den andra ansökningsomgången i år går ut 15.9.2023 kl. 16.00.

Under den andra ansökningsomgången 2023 önskar vi särskilt få sådana projektplaner som gäller utvecklingsarbete i syfte att stödja eller främja fortsättning i arbetet eller söka nya metoder för det när arbetsförmågan har blivit nedsatt av olika orsaker.

Utöver att partiell arbetsförmåga kan uppstå av hälsorelaterade orsaker så kan arbetsförmågan variera enligt ålder eller livssituation eller på grund av förändringar i arbetslivet och ny teknik och den kompetens som dessa kräver. Allas arbetsinsats behövs i dagens arbetsliv.

Därför vill vi uppmuntra organisationerna att kläcka nya idéer, göra försök eller utveckla lösningar ensam eller tillsammans med andra organisationer för att främja och stödja arbete enligt individuella resurser samt att skapa en verksamhetskultur och sådant ledarskap som värdesätter partiell arbetsförmåga.

Projektplanerna kan också gälla annat utvecklingsarbete enligt anvisningarna för ansökan som finns på vår webbplats.

Ytterligare information om ansökan om arbetslivsutvecklingspengar

Anvisningar för ansökan, bedömningskriterierna för projekten och ytterligare information om ansökan har publicerats på vår webbplats.

Om du planerar ett utvecklingsprojekt, kontakta då din organisations kundchef på Keva. Du kan också kontakta utvecklingschef Taina Tuomi eller servicespecialist Satu Ijäs. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(snabel-a)keva.fi.