Nyckeluppgifter

I tjänsten Nyckeluppgifter får du information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar din organisation och vad kostnaderna beror på.

I tjänsten Nyckeluppgifter finns också enkäter: Arbetshälsoenkät, Verksamhetssätt för aktivt stöd, Enkät till chefer och Enkät till förtroendevalda.

I tjänsten Nyckeluppgifter finns också arbetsgivarspecifika statistiker om pensioner, beslut och rehabilitering samt pensioneringsprognoser.