Kevas delårsrapport 1.1–30.9.2023: Stabil period för Kevas placeringar

Ekonomi och investering Keva
Ekonomi och investering Keva

I januari–september uppgick placeringsavkastningen till 4,1 %, dvs. 2,5 miljarder euro för Keva som ansvarar för finansieringen av pensionerna i kommunsektorn och välfärdsområdena och placeringen av pensionsmedlen. I slutet av september uppgick placeringarnas marknadsvärde till 64,2 miljarder euro medan det vid samma tidpunkt i fjol var 62,2 miljarder euro.

Vid utgången av september uppgick avgiftsinkomsten till 4,6 miljarder euro medan pensioner i kommunsektorn betalades ut till ett belopp på 5,0 miljarder euro. Antalet arbetspensionsförsäkrade i kommunsektorn var omkring 578 000 i slutet av september.

Kevas verkställande direktör Jaakko Kiander konstaterar att inflationen och centralbankernas räntehöjningar samt oron för den ekonomiska utvecklingen har präglat utsikterna hela året.

- Kevas placeringsresultat har varit rätt stabilt hela året trots turbulensen på marknaden. Mitt i dessa kortsiktiga händelser beslutade Kevas styrelse i juni att höja placeringsportföljens risknivå på längre sikt. Målet är att garantera en stabil avgiftsnivå över generationer med hjälp av placeringsverksamheten, säger Kiander.

Marknadsvärdet av avkastningen på Kevas placeringar var 4,1 % i januari–september. Avkastningen på hedgefondsplaceringar var 7,7 %, noterade aktier 5,3 %, kapitalplaceringar (inklusive onoterade aktier) 3,6 %, ränteplaceringar 3,2 % och fastighetsplaceringar (inklusive fastighetsfonder) 0,2 %.

Den långsiktiga avkastningen på Kevas placeringar är fortfarande på en god nivå. Den kumulativa kapitalvägda realavkastningen från fonderingens början (1988) fram till rapporteringstidpunkten var 3,6 % per år. Den genomsnittliga reala avkastningen utan kapitalvägning var 4,8 % under motsvarande period. Realavkastningen utan kapitalvägning för de fem senaste åren har varit 1,4 % och realavkastningen för tio år 3,6 %.

Andelen noterade aktier samt aktiefonder av Kevas samtliga placeringstillgångar var 33,1 %, andelen ränteplaceringar (inklusive inverkan av derivat) 26,1 % och andelen kapitalplaceringar 19,4 %. Bland de mindre tillgångsslagen var andelen fastighetsplaceringar 7,5 % och andelen hedgefonder 7,3 %.

Enligt placeringsdirektör Ari Huotari har det gångna året slutligen inte bjudit på några överraskningar.

- Allt som har hänt skulle ha kunnat leda till mycket större rörelser på marknaden. Det är visserligen bra så här, konstaterar Huotari.

- Vi börjar höja placeringsportföljens risknivå omsorgsfullt enligt styrelsens beslut. Också beroende på marknaden kommer det antagligen att ta mellan ett och ett och ett halvt år, bedömer Huotari.

Pensioner till personalen hos staten, kyrkan, FPA och Finlands Bank

Keva är Finlands största arbetspensionsaktör och ansvarar för verkställigheten av pensionsskyddet i den offentliga sektorn. I januari–september betalades 4,0 miljarder euro ut i statens pensioner, 190 miljoner euro i den evangelisk-lutherska kyrkans pensioner, 92 miljoner euro i personalpensioner till Folkpensionsanstalten och 24 miljoner euro i Finlands Banks pensioner. Staten, den evangelisk-lutherska kyrkan, FPA och Finlands Bank betalar sina egna pensionsutgifter och sin andel av verksamhetskostnaderna till Keva.

Nya verktyg för prognostisering av invalidpensionsrisken

Keva publicerade 2.10.2023 en ny prognosmodell för granskning av invalidpensionsrisken hos arbetstagarna i den offentliga sektorn. Med hjälp av modellen kan man granska invalidpensionsrisken i olika grupper av arbetstagare och de faktorer som inverkar på den. I det första skedet ger modellen information på hela kommunsektorns nivå (inkl. välfärdsområden) och arbetsgivarspecifika data. Utvecklingen av modellen fortsätter inom ramen för projektet Hållbart arbetsliv.

 

Ytterligare information:
Verkställande direktör Jaakko Kiander, tfn 020 614 2097
Placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205


Siffrorna i detta meddelande är oreviderade.