Kevas delårsrapport 1.1–30.9 2022: 2022 ett svårt år för ekonomin och kapitalmarknaden

Ekonomi och investering Keva
Ekonomi och investering Keva

I januari–september uppgick placeringsavkastningen till -6,4 %, dvs. -4,3 miljarder euro för Keva som ansvarar för finansieringen av pensionerna och placeringen av pensionsmedlen i kommunsektorn. I slutet av september uppgick placeringarnas marknadsvärde till 62,2 miljarder euro medan det vid samma tidpunkt i fjol var 64,8 miljarder euro.

Vid utgången av september uppgick avgiftsinkomsten till 4,4 miljarder euro medan pensioner i kommunsektorn betalades ut till ett belopp på 4,6 miljarder euro. Antalet arbetspensionsförsäkrade i kommunsektorn var omkring 565 000 i slutet av september.

Kevas verkställande direktör Jaakko Kiander konstaterar att den ökade osäkerheten och ränteuppgången påverkade värdet på både aktierna och ränteplaceringarna negativt under Q3.

- Den spirande optimismen under sommaren försvann i september. Detta återspeglas också i Kevas placeringsresultat som är klart negativt. Å andra sidan är Kevas långsiktiga finansieringsutsikter fortfarande stabila, säger Kiander.

Marknadsvärdet av avkastningen på Kevas placeringar var -6,4 % i januari–september. Hedgefondplaceringarna avkastade 10,9 %, kapitalplaceringarna (inklusive onoterade aktier) 8,1 %, fastighetsplaceringarna (inklusive fastighetsfonder) 5,7 %, ränteplaceringarna -10,2 % och noterade aktier -14,0 %.

Den långsiktiga avkastningen på Kevas placeringar är fortfarande på en god nivå. Den kumulativa kapitalvägda realavkastningen från fonderingens början (1988) fram till rapporteringstidpunkten var 3,7 % per år. Den genomsnittliga reala avkastningen utan kapitalvägning var 5,0 % under motsvarande period. Realavkastningen utan kapitalvägning för de fem senaste åren har varit 2,3 % och realavkastningen för tio år 4,4 %.

Ränteplaceringarnas (inklusive inverkan av derivat) andel av Kevas totala placeringstillgångar var 31,6 % medan andelen noterade aktier och aktiefonder var 30,0 %. Bland de mindre tillgångsslagen var andelen kapitalplaceringar 19,5 %, hedgefonder 7,8 % och fastighetsplaceringar 7,6 %.

Enligt placeringsdirektör Ari Huotari skingrades sommarens tillfälliga förväntningar om centralbankernas måttliga räntehöjningar slutligen snabbt.

- Nu finns det starka indikationer på att centralbankerna vill å ena sidan bevisa sitt oberoende och å andra sidan sin ovilja att alltid vara beredda att rädda kapitalmarknaden när läget blir tufft. Kapitalmarknaden måste nu vänja sig vid den nya situationen med tanke på framtiden, säger Huotari.

Pensioner till personalen hos staten, kyrkan, FPA och Finlands Bank

Keva är Finlands största arbetspensionsaktör och ansvarar för verkställigheten av pensionsskyddet i den offentliga sektorn. I januari–september betalades 3,7 miljarder euro ut i statens pensioner, 175 miljoner euro i den evangelisk-lutherska kyrkans pensioner, 85 miljoner euro i personalpensioner till Folkpensionsanstalten och 22 miljoner euro i Finlands Banks pensioner. Staten, den evangelisk-lutherska kyrkan, FPA och Finlands Bank betalar sina egna pensionsutgifter och sin andel av verksamhetskostnaderna till Keva.

Högt arbetspensionsindex höjde antalet pensionsansökningar

SHM fastställde arbetspensionsindexet för 2023 den 20 oktober 2022 till 6,8 %, vilket är högst på årtionden. Det höga indexet och den publicitet som det medfört har lett till att exceptionellt många personer som uppnått pensionsåldern har sökt pension i slutet av året.

Traditionellt har slutet av året inte varit den populäraste tidpunkten för ålderspensionering. År 2020 och 2019 gick knappt 800 personer i pension i december, och nu är antalet ansökningar minst tredubbelt, om inte till och med fyrdubbelt. År 2021 är inte jämförbart eftersom ingen ny åldersklass då uppnådde sin pensionsålder i oktober–december och det inte fanns några nya potentiella pensionssökande.

I fråga om partiell ålderspension har ansökningarna varit ännu fler eftersom åldern är den enda förutsättningen för det pensionsslaget. För att ålderspension ska beviljas ska ålderskriteriet uppnås och dessutom ska också anställningen avslutas. Ansökningarna om partiell ålderspension ökade redan i september då antalet ansökningar var dubbelt jämfört med föregående år. I oktober har takten accelererat och fram till 23.10.2022 är tillväxten redan 700 % jämfört med året innan.

 

Siffrorna i detta meddelande är oreviderade.