Kevas delårsrapport 1.1–30.6.2023: Keva gjorde ett positivt resultat

Ekonomi och investering
Ekonomi och investering

I januari-juni uppgick placeringsavkastningen till 3,1 % för Keva som ansvarar för finansieringen av kommunernas och välfärdsområdenas pensioner och placeringen av pensionsmedlen. I slutet av juni uppgick placeringarnas marknadsvärde till 63,2 miljarder euro. Vid motsvarande tidpunkt i fjol var marknadsvärdet 62,5 miljarder euro.

Marknadsvärdet av avkastningen på Kevas placeringar var 3,1 % i januari–juni. Avkastningen på noterade aktier var 5,6 % och på hedgefonder 3,9 % Avkastningen på kapitalplaceringar var 1,2 % och på ränteplaceringar 1,6 % medan avkastningen på fastighetsplaceringar (inklusive fastighetsfonder) var -0,4 %.

Andelen noterade aktier och aktiefonder av Kevas samtliga placeringstillgångar var 32,1 % och andelen ränteplaceringar (inklusive inverkan av derivat) var 25,4 %. Av övriga tillgångsslag var kapitalplaceringarnas andel 19,1 %, fastighetsplaceringarnas andel 7,6 % och hedgefondernas andel 7,1 %.

Utvecklingen av ekonomin och placeringsmarknaden var varierande i början av året. Även om de värsta farhågorna om en recession inte besannades avtog den ekonomiska tillväxten betydligt bland annat till följd av ränteuppgången och den snabba inflationen. I början av året har inflationen saktat in avsevärt i synnerhet efter att energipriserna gått ner, och de snabbaste åtstramningarna av penningpolitiken antas nu vara över. Utsikterna är trots allt osäkra och den stramare penningpolitiken inverkar på den ekonomiska utvecklingen med ett dröjsmål. Sysselsättningen sjönk under sommaren. I och med löneförhöjningar och engångsbelopp ökade lönesumman och därigenom avgiftsinkomsten märkbart i Kevas medlemssamfund.

- Trots flera osäkerhetsfaktorer i världsekonomin gick aktiemarknaden upp i synnerhet i USA, vilket också har främjat Kevas placeringsresultat för början av året, konstaterar verkställande direktör Jaakko Kiander.

Den långsiktiga avkastningen på Kevas placeringar har varit bra. Den kumulativa kapitalvägda realavkastningen från fonderingens början (1988) fram till rapporteringstidpunkten var 3,6 % per år. Den genomsnittliga reala avkastningen utan kapitalvägning var 4,8 % under motsvarande period. Realavkastningen utan kapitalvägning för de fem senaste åren har varit 1,4 % och realavkastningen för tio år 3,8 %.

Enligt placeringsdirektör Ari Huotari fick risktagande i början av året varken entydigt negativa eller positiva konsekvenser.

- Till exempel inhemska aktier sjönk märkbart samtidigt som exempelvis nordamerikanska teknikaktier uppvisade stadig uppgång. Byggande och fastighetssektorn gick mycket dåligt också på globalt plan. Med tanke på den aktuella inflationen kan man inte ens på årsnivå förvänta sig någon vidare realavkastning, i synnerhet när slutet av året överskuggas av oro för den ekonomiska utvecklingen, säger Huotari.

Avgiftsinkomsten hos Kevas medlemssamfund ökade

Keva är Finlands största arbetspensionsaktör och ansvarar för verkställigheten av pensionsskyddet i den offentliga sektorn.

Avgiftsinkomsterna uppgick till 3,06 miljarder euro under det första halvåret. Avgiftsinkomsten ökade med 6,9 % jämfört med samma tidpunkt i fjol. Ökningen berodde bland annat på löneförhöjningar och betalda engångsbelopp. Kommunsektorns och välfärdsområdenas pensioner uppgick till 3,35 miljarder euro, dvs. en ökning med 8,8 %. Ökningen berodde på indexhöjningarna 2023 och ökningen av antalet pensionstagare. Antalet arbetspensionsförsäkrade var omkring 577 000 i slutet av juni.

Under det första halvåret betalades 2,7 miljarder euro ut i statens pensioner, 126 miljoner euro i den evangelisk-lutherska kyrkans pensioner, 61 miljoner euro i personalpensioner till Folkpensionsanstalten och 16 miljoner euro i Finlands Banks pensioner. Staten, den evangelisk-lutherska kyrkan, FPA och Finlands Bank betalar sina egna pensionsutgifter och sin andel av verksamhetskostnaderna till Keva.