Kevas delårsrapport 1.1–30.6.2021: Starkt resultat för Keva

Ekonomi och investering Keva
Ekonomi och investering Keva

I januari–juni uppgick placeringsavkastningen till 9,3 %, dvs. 5,4 miljarder euro för Keva som ansvarar för finansieringen av pension-erna och placeringen av pensionsmedlen i kommunsektorn. I slutet av juni uppgick placeringarnas marknadsvärde till 63,3 miljarder euro medan det vid samma tidpunkt i fjol var 53,2 miljarder euro.

Marknadsvärdet av avkastningen på Kevas placeringar var 9,3 % i juni. Avkastningen på kapitalplaceringar (inklusive onoterade aktier) var 20,3 %, noterade aktier 15,2 % och placeringar i hedgefonder 9,9 %. Avkastningen på fastighetsplaceringar (inklusive fastighetsfonder) var 1,2 % medan avkast-ningen på ränteplaceringar var 0,9 %.

Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen anser att placeringsresulta-tet för det första halvåret är ytterst bra även om det på grund av raset på ka-pitalmarknaden till följd av pandemin på våren i fjol är svårt att göra en jäm-förelse med föregående år. Centralbankernas och staternas starka stimulans har lett till att värderingen i synnerhet på noterade aktier är mycket hög. Inom den närmaste framtiden kommer bland annat utvecklingen av pandemin och inflationen att leda till utmaningar på marknaden.

- Lönesumman i Kevas medlemssamfund, kommunsektorn har ökat betydligt, 5,6 % från början av året jämfört med motsvarande period året innan, vilket har förbättrat finansnettot. Det betyder att fonden inte har behövt användas för utbetalning av pensioner i den utsträckning vi förutspått, konstaterar Kie-täväinen.

Kietäväinen är nöjd med hur reformerna på Keva framskrider: pensionsbe-slutsverksamheten har fungerat väl, kundservicen har utvecklats i samråd med kunderna, och såväl kund- och intressentresponsen som de veckovisa mätningarna av personalens stämning på jobbet har varit på en god nivå.

Den långsiktiga avkastningen på en god nivå

Den långsiktiga avkastningen på Kevas placeringar är fortfarande på en god nivå. Den kumulativa kapitalvägda reala avkastningen från fonderingens bör-jan (1988) fram till rapporteringstidpunkten var 4,4 % per år. Den genom-snittliga reala avkastningen utan kapitalvägning var 5,5 % under motsva-rande period. Den reala avkastningen utan kapitalvägning för de fem senaste åren har varit 6,5 % och den reala avkastningen för tio år 5,9 %.

Andelen noterade aktier och aktiefonder av Kevas samtliga placeringstill-gångar var 40,6 % och andelen ränteplaceringar 34,6 % (inklusive inverkan av derivat). Bland de mindre tillgångsslagen var andelen kapitalplaceringar 13,0 %, hedgefonder 6,1 % och fastighetsplaceringar 5,8 %.

Placeringsmarknaden har i början av året gynnats av en kraftig medvind tack vare stödet av centralbankerna och andra offentliga instanser, säger place-ringsdirektör Ari Huotari.

- I verkligheten har utmaningarna fortfarande ökat i fråga om de höga värde-ringsnivåerna till följd av det starka offentliga stödet. Och fortfarande väntar man på en lösning på de grundläggande problemen som en övergång från ti-den med negativa räntor till en ”normal” värld innebär, hur den än blir, säger Huotari.

Pensioner för staten, kyrkan, Finlands Bank och personalen hos Folk-pensionsanstalten

Keva är Finlands största arbetspensionsaktör och ansvarar för verkställighet-en av pensionsskyddet i den offentliga sektorn.

Under det första halvåret uppgick avgiftsinkomsten till 2,85 miljarder euro medan pensioner i kommunsektorn betalades ut till ett belopp på 2,94 miljar-der euro. Antalet arbetspensionsförsäkrade var omkring 550 000 i slutet av juni.

Under det första halvåret betalades 2,4 miljarder euro ut i statens pensioner, 110 miljoner euro i den evangelisk-lutherska kyrkans pensioner, 54 miljoner euro i personalpensioner till Folkpensionsanstalten och 14 miljoner euro i Fin-lands Banks pensioner. Staten, den evangelisk-lutherska kyrkan, FPA och Fin-lands Bank betalar sina egna pensionsutgifter och sin andel av verksamhets-kostnaderna till Keva.

Siffrorna i detta meddelande är oreviderade.