Familjepensionen reformeras från 1.1.2022

Pensioner
Pensioner

Familjepensionen reformeras från början av 2022. Den reviderade lagen medför ändringar i efterlevandepensionen och barnpensionen. Reformen gäller emellertid inte efterlevande makar vars familjepension har beviljats redan före 2022.

Riksdagen har godkänt ändringarna i familjepensionen inom arbetspensionssystemet från början av 2022.

De tre största ändringarna är följande:

  1. efterlevandepensionen blir tidsbestämd för personer födda 1975 och senare,
  2. rätten till efterlevandepension utvidgas till att också omfatta sambor, och
  3. ställningen och pensionsbeloppet för mottagarna av barnpension förbättras.

Syftet med ändringarna är att förnya och uppdatera familjepensionen för att bättre svara mot olika livssituationer. Därtill är syftet att trygga utkomsten speciellt för barn och barnfamiljer under den tid då de anpassar sig till tiden efter familjemedlemmens död.

Vem berörs inte av reformen

Familjepensionsreformen gäller inte de efterlevande makar som har beviljats familjepension före 2022.

Den gäller inte heller efterlevandepension som börjar år 2022 eller därefter och som betalas till gifta makar som är födda före 1975.

Höjning av redan beviljade barnpensioner görs automatiskt

I fråga om barnpension för barn under 20 år görs ändringar enligt den nya lagen också i de pensioner som redan har beviljats och som är löpande 1.1.2022.

En förlängning av löpande barnpensioner eller en eventuell höjning av beloppet med en tilläggsdel behöver inte sökas separat.

Pensionsanstalterna skickar beslut om ändring automatiskt till de personer som berörs av ändringen. Keva strävar efter att skicka besluten om ändring före juli 2022.

Efterlevandepensionen blir tidsbestämd

Från ingången av 2022 blir makarnas rätt till efterlevandepension tidsbestämd. Ändringen gäller endast de efterlevande gifta makar födda 1975 och senare vars familjepension börjar efter 1.1.2022.

Att pensionen är tidsbestämd betyder att efterlevandepension betalas ut i 10 år efter att förmånslåtaren avlidit. Trots tidsbegränsningen på 10 år betalas efterlevandepension ut emellertid alltid minst så länge tills det yngsta barnet fyller 18 år.

Efterlevandepension beviljas också sambor som bott i gemensamt hushåll

Framöver kan efterlevandepension under vissa förutsättningar också beviljas sambor som bott i gemensamt hushåll med förmånslåtaren.

En förutsättning är att samborna har ett eller flera gemensamma barn som är under 18 år och att de har bott i det gemensamma hushållet i minst fem år. Dessutom förutsätts att boendet i det gemensamma hushållet hade börjat innan förmånslåtaren fyllde 65 år och att ingendera parten i det gemensamma hushållet var gift med någon annan då förmånslåtaren avled.

Till en efterlevande sambo betalas familjepension till dess att det yngsta barnet fyller 18 år. Den efterlevande sambons rätt till efterlevandepension är alltid kopplad till att också ett minderårigt barn som bodde i samma hushåll är förmånstagare.

Ett samboende par utan barn har alltså fortfarande inte rätt till efterlevandepension efter varandra.

I fråga om makar som har bott i gemensamt hushåll uppstår rätt till familjepension först om förmånslåtaren har avlidit 1.1.2022 eller senare. Efterlevandepension till efterlevande sambo har ingen åldersgräns.

Ändringar i barnpensionen

Utbetalningen av barnpension fortsätter till dess att barnet fyller 20 år i stället för nuvarande 18 år. När den unga fyller 18 år betalas pensionen in på det konto hen själv uppgett.

Därtill höjs nivån på barnpensionen om ingen efterlevande make står som mottagare av familjepension eller om utbetalningen av efterlevandepensionen upphör i förtid: då fördelas den efterlevande makens andel av familjepensionen och betalas ut till barnen.

I fråga om barnpension gäller höjningen av åldersgränsen utöver de nya barnpensioner som börjar efter 1.1.2022 också de mottagare av barnpension som är under 18 år vid ingången av 2022. Deras familjepension fortsätter enligt de nya bestämmelserna till dess att de fyller 20 år.

Grundprinciperna för bestämningen av familjepensionen ändras inte

De tidigare grundprinciperna för den efterlevande makens och barnens rätt till familjepension och för bestämningen av familjepension ändras inte i reformen.

Familjepensionen grundar sig fortfarande på förmånslåtarens pension som delas till förmånstagarna (den efterlevande maken och barnen) enligt de andelar som bestäms i lag. Efter reformen är emellertid barnens andel större än tidigare om det inte finns någon efterlevande make.

Inga ändringar görs heller i det att den efterlevande gifta makens egna inkomster eller egen pension kan påverka beloppet av efterlevandepension efter att det inte längre finns några minderåriga barn bland mottagarna av familjepension.

Om en efterlevande make eller sambo ingår nytt äktenskap före fyllda 50 år upphör hens efterlevandepension oavsett andra avslutningsorsaker.