Kevan vastuullisuusraportti 2021 on julkaistu

Keva Vastuullisuus
Keva Vastuullisuus

Julkisen alan työeläkevakuuttaja Keva on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2021. Siinä on koottuna keskeiset tunnusluvut kaikilta neljältä vastuullisuuden osa-alueelta: asiakastyöstä, sijoittamisesta, henkilöstöstä ja tavasta toimia.

Digitaalisten palveluiden kehittäminen parantaa palvelua

Uudistimme ja kehitimme viime vuoden aikana niin henkilö- kuin työnantaja-asiakkaiden digitaalisia palveluita. Digitaalisten palveluiden kehityksellä edistämme helppoa ja sujuvaa asiointia sekä nopeutamme hakemusten käsittelyä ja varmistamme katkeamattoman toimeentulon.

Henkilöasiakkaiden eläkehakemuksissa sähköisten hakemusten osuus jatkoi kasvuaan nousten 5 prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna.

Työnantaja-asiakkaitamme tuimme toimintaympäristön ja poikkeustilanteen haasteissa. Työnantajien digitaalisten palveluiden sisällöt monipuolistuivat ja käyttäjämäärät kasvoivat. Työelämän kehittämisrahan avulla tuimme työnantaja-asiakkaiden hankkeita, joilla kehitettiin mm. esimiestyötä, tiimityötä ja itseohjautuvuutta.

Työnantaja-asiakkaiden tyytyväisyys ja henkilöasiakkaiden kokemus palveluiden sujuvuudesta ovat kehittyneet tasaisesti ja pysyivät korkealla tasolla viime vuonna. Työnantaja-asiakkaiden tyytyväisyys Kevan toimintaan parantui edelliseen vuoteen verrattuna ja yli 80 % arvioi, että Keva on onnistunut palvelemaan hyvin tai erinomaisesti.

vastrapsa-kuvat_asiakkaat.jpg

Keva huolehti henkilöstön hyvinvoinnista poikkeusaikana

Vaikka koronan tuoma kuormitus työyhteisöille jatkui toista vuotta peräkkäin, Kevan henkilöstön työskentely pystyttiin järjestämään hyvin poikkeusoloissakin. Kevalaisten työfiilis pysyi viikoittaisen mittauksemme mukaan koko vuoden hyvällä tasolla.

Pandemia vauhditti työtapojemme uudistamista. Kevan uutta arkea ryhdyttiin viime vuonna muotoilemaan koko organisaation voimin soveltaen ketterän palvelumuotoilun menetelmiä sekä nojaten rohkeasti Kevan tavoitteisiin kokeilukulttuurista ja jatkuvasta kehittämisestä.

Hyvän työnantajakokemuksen rakentaminen jatkui viime vuoden aikana. Kiteytimme työnantajalupauksen ja koostimme johtamisen kulmakivet. Osaamisen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen olivat myös keskeisiä teemoja läpi vuoden.

vastrapsa-kuvat_kevalaiset.jpg

Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa vahvistaa luottamusta

- Vastuullisuudella tulee olemaan yhä vahvempi merkitys, kun meneillään oleva Kevan strategian päivitys valmistuu. Uudistettu strategia tulee seuraavien vuosien aikana ohjaamaan toimintaamme ja vastuullisuustavoitteitamme, ja sillä pyrimme vastaamaan entistä paremmin sidosryhmiemme odotuksiin työeläkevakuuttajan vastuullisuudesta, sanoo viestintäjohtaja Reija Hyvärinen Kevan viestinnän, sidosryhmäyhteistyön ja vastuullisuuden yksiköstä.

Aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmiemme kanssa vahvistaa luottamusta. Tästä saimme tunnustusta viime vuonna, kun Keva oli T-Median Luottamus&Maine -tutkimuksen mukaan työeläkealan luotetuin toimija.

- Tässä ajassa myös varautuminen on nähtävä osana vastuullisuutta. Olemme varautuneet kasvattamalla itseymmärrystä omasta toiminnastamme ja toimintaympäristöstämme. Näin varmistamme perustehtävämme hoitamisen, katkeamattomasta eläketurvasta huolehtimisen jatkuvuuden kaikissa tilanteissa, Hyvärinen sanoo.

Keva ottaa huomioon toiminnassaan tietoturvan ja tarjoaa yksilönsuojaa kunnioittavat palvelut. Keva julkaisi viime vuonna vuotta 2020 koskevan tietotilinpäätöksen. Kevassa lisättiin tietosuojaan liittyvää osaamista, kun koko henkilöstön edellytettiin suorittavan Tietosuojan ABC julkishallinnon henkilöstölle -verkkokurssin. Myös tietosuojavaikutusten arviointiin tarjottiin koulutusta. Tietosuojavaikutusten arvioinnissa otettiin käyttöön yhteistyökumppanin kanssa kehitetyt työkalut.

vastrapsa-kuvat_sidosryhmat.jpg

Sijoittamisella varmistetaan eläketurvaa tuleville sukupolville

Ylisukupolvisen eläkevastuun hoitaminen on Kevan vastuullisen sijoittamisen lähtökohta. Pitkän aikavälin sijoitustuotto on tässä olennaista: 10 vuoden reaalituotto (ilman pääomapainotusta) oli vuoden 2021 lopussa 6,6 prosenttia. Keva arvioi sijoituspäätösten riskejä ja mahdollisuuksia myös sijoituskohteiden ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien ESG-kriteerien avulla.

Aktiivinen ote omistajuudessa jatkui sijoitustoiminnassa myös viime vuonna. Toteutamme omistajaohjausta sekä suoraan varainhoitajien toimesta että yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Äänestäminen yhtiökokouksissa on yksi tärkeimmistä keinoistamme vaikuttaa. Viime vuonna äänestyskattavuus oli lähes 100 prosenttia, mikä tarkoittaa yli 125 000 yksittäistä äänestystä noin 9 000 kokouksessa maailmanlaajuisesti.

yhtiokokoukset_sij.jpg

Äänestämisen lisäksi vaikuttamiskeinona ovat tavoitteelliset, sijoituskohteisiin kohdistetut ja vuosiakin kestävät vaikuttamisprojektit. Viime vuonna Kevalla oli niitä menossa yli 1 500 kappaletta. Näistä noin kolmannes kohdistui ympäristöteemoihin, kuten hiilidioksidipäästöihin ja muihin ympäristövaikutuksiin tuotteiden koko elinkaaren osalta sekä vastuullisuusraportointiin.

Olemme jo kymmenen vuoden ajan systemaattisesti kartoittaneet varainhoitajien näkemyksiä ESG-teemojen kehityksestä ja toteutumisesta sijoituskohteissamme.

vaikuttaminen_sij.jpg

Käytännön ilmastotekoja

Suorien kiinteistösijoitusten hiilineutraaliustavoitteessa etenemme odotettua ripeämpää tahtia. Olemme sitoutuneet Suomen ilmastotavoitteiden mukaisesti käyttämään sijoituskiinteistöissämme vain vähäpäästöisesti tuotettua energiaa, ja tavoitteenamme on nollata kiinteistöjen energiankäytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä.
Vuodelle 2025 asetetun välitavoitteen hiilidioksidipäästöjen puolittamisesta saavutimme jo viime vuonna eli huomattavasti etuajassa.

- Pyrimme Kevan sijoitustoiminnassa ymmärtämään ESG-näkökulmien kehitystä koko ajan paremmin. Sijoituspäätösten tekeminen tarkoittaa valtavan datamäärän seulomista ja omien tavoitteiden kannalta olennaiseen tietoon keskittymistä. Sama pätee jatkuvasti lisääntyvän ESG-informaationkin hyödyntämiseen, Kevan vastuullisen sijoittamisen apulaisjohtaja Kirsi Keskitalo sanoo.

Kevan vastuullisuuden tunnusluvut 2021 (pdf)