Vantti värnar om en mångskiftande arbetsplatskultur

Arbetsförmåga Arbetsliv Kunderna berättar
Arbetsförmåga Arbetsliv Kunderna berättar

Mångfalden i det finländska arbetslivet ökar. Av arbetsgivaren krävs ny slags åtgärder och verksamhetskultur för att sörja för personalens ork i arbetet och för att rekrytera och engagera ny arbetskraft. Dessa utvecklas bland annat hos Vantaan Tilapalvelut Vantti.

Vantti är ett bolag som ägs av Vanda stad och som producerar måltids-, städ-, fastighets-, entréhalls- och säkerhetstjänster för staden. Utveckling av mångfaldig företagskultur och erbjudande av arbetstillfällen till personer i ett svårt sysselsättningsläge hör till företagets strategi. Omkring en tredjedel av den nuvarande personalen har invandrarbakgrund och hör till specialgrupper.

En väl introducerad och kompetent personal skapar grunden för verksamheten

På Vantti ligger fokus på att vara en rättvis arbetsgemenskap: alla ska vara likvärdiga. – Hos oss kommer individen först oavsett bakgrund, poängterar HR-specialist Minna Tuomi som ansvarar för kompetensutveckling och utbildning på Vantti.

Vantti satsar på skapandet av en företagskultur och verksamhetsmodell som främjar mångfald. Målet är att genom god ledning och introduktion integrera specialgrupperna smidigt i arbetsgemenskapen.

– En väl introducerad och kompetent personal skapar grunden för verksamheten och stöder hela teamets verksamhet och ork, säger Tuomi. - Samtidigt som vi stöder specialgrupperna vill vi stödja orken i arbetet för den nuvarande åldrande personalen och förebygga förtida pensionering.

Utvecklingsprojektet sporrar till målinriktat arbete

I början av året inleddes på Vantti utvecklingsprojektet Monikulttuurisuus-valmiuksien kehittäminen ja erityisryhmien integroiminen Vanttiin perehdytyksellä (utveckling av färdigheter kring mångfald och integrering av specialgrupper genom introduktion). Projektet beviljades Kevas arbetslivsutvecklingspengar och målet är att Vantti ska bli en föregångare som en mångkulturell arbetsplats.

Enligt Tuomi går projektet ut på att satsa i synnerhet på introduktionen av arbetstagarna för att hanteringen av arbetsuppgifterna ska bli bättre och yrkeskompetensen starkare.

– Genom detta förbättras säkerheten i arbetet, arbetsergonomin, effektiviteten i arbetet, arbetshälsan och samhörigheten samtidigt som sjukskrivningarna minskar, säger Tuomi.

Målet är att på lång sikt också förbättra Vanttis arbetsgivarimage och stärka konkurrenskraften. Ën fungerande och sakkunnig introduktion anses vara en förutsättning för att mångkulturell arbetskraft framöver ska kunna rekryteras och förankras bättre än idag. – När den allmänna arbetstillfredsställelsen ökar blir också arbetsgivaren attraktivare, säger Tuomi.

Ny verksamhetsmodell i bruk hos alla arbetsgivare

I Vanttis utvecklingsprojekt skapas en verksamhetsmodell som går att ”duplicera” och som utnyttjas vid rekrytering, introduktion och styrning av arbetslivet med olika aktörer. – Med hjälp av modellen kan arbetsgivarna runt om i Finland trygga sysselsättningen för personer i ett svårt sysselsättningsläge och förankra dem i arbetsgemenskapen. En tolerant och ansvarsfull arbetsmiljö är en fördel för hela det finländska arbetslivet.