Pensionsavgifterna för Kevas medlemssamfund, staten och kyrkan för 2023 – pensionsavgiften sjunker

Kevas fullmäktige har den 2 december 2022 fattat beslut om betalningsandelarna för Kevas medlemssamfund för 2023.

Den totala avgiftsnivån i pensionssystemet för Kevas medlemssamfund sjunker med 0,5 procentenheter nästa år. Den totala avgiftsnivån år 2023 är 27,4 procent av lönesumman för Kevas medlemssamfund.

- Trots de svaga placeringsintäkterna under innevarande år är den finansiella ställningen inom det kommunala pensionssystemet mycket stark enligt såväl Kevas egna som PSC:s beräkningar. Därför kan pensionsavgifterna för samkommuner och välfärdsområden sänkas måttligt också nästa år. Det bör beaktas att placeringsintäkterna också framöver har en betydande inverkan på Kevas avgifter och att deras roll bara ökar i framtiden. Tack vare minskningen krymper skillnaden mellan pensionsavgifterna i kommunsektorn och den privata sektorn, säger Jaakko Kiander, Kevas verkställande direktör.

Pensionsavgifterna för Kevas medlemssamfund

Den genomsnittliga lönebaserade pensionsavgiften för 2023 är 24,40 procent av lönerna. Den lönebaserade pensionsavgiften bildas av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift som tas ut av alla arbetsgivare och som utgör 23,50 procent av lönerna samt av en arbetsgivarspecifik invalidpensionsavgift som utgör i snitt 0,90 procent av lönerna. Enbart lönebaserad pensionsavgift betalas bland Kevas medlemssamfund bland annat av kommunägda aktiebolag. Social- och hälsovårdsministeriet har den 10 november 2022 fastställt arbetstagarens pensionsavgifter för 2023.

Avgiftsprocenten är följande:

17‒52-åringar 7,15 %
53‒62-åringar 8,65 %
63‒67-åringar 7,15 %

Arbetstagarens pensionsavgift ingår i den lönebaserade pensionsavgiften. Arbetsgivarens andel av den lönebaserade pensionsavgiften är i pensionssystemet för Kevas medlemssamfund uppskattningsvis 16,84 procent av lönerna i genomsnitt.

Kommunernas och välfärdsområdenas utjämningsavgift

Kevas fullmäktige beslutade också att Keva föreslår för Finansministeriet att den utjämningsavgift som tas ut av kommuner och välfärdsområden ska uppgå till totalt 645 miljoner euro 2023. Finansministeriet fastställer utjämningsavgiftens totala belopp på framställning av Keva.

Utöver lönebaserad avgift betalas utjämningsavgift av kommuner och välfärdsområden, och denna avgift ersätter den tidigare pensionsutgiftsbaserade avgiften. Utjämningsavgiften fördelas mellan kommunerna och välfärdsområdena i förhållande till de realiserade lönesummorna 2022. Av utjämningsavgiften hänförs cirka 55 procent till välfärdsområdena och cirka 45 procent till kommunerna. Kommunernas andel av utjämningsavgiften fördelas mellan kommunerna i förhållande till skattefinansieringen (inkl. statsandelar) och välfärdsområdenas andel fördelas i förhållande till deras statliga finansiering.

Pensionsavgifterna i statens pensionssystem

Finansministeriet har den 16 november 2022 fattat beslut om den genomsnittliga nivån för statens lönebaserade pensionsavgift.

Den genomsnittliga lönebaserade pensionsavgiften för 2023 är 24,84 procent av lönerna. Den lönebaserade pensionsavgiften bildas av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift som tas ut av alla arbetsgivare och som utgör 23,94 procent av lönerna samt av en arbetsgivarspecifik invalidpensionsavgift som utgör i snitt 0,90 procent av lönerna.

Social- och hälsovårdsministeriet har den 10 november 2022 fastställt arbetstagarens pensionsavgifter för 2023.

Avgiftsprocenten är följande:

17‒52-åringar 7,15 %
53‒62-åringar 8,65 %
63‒67-åringar 7,15 %

Arbetstagarens pensionsavgift ingår i den lönebaserade pensionsavgiften. Arbetsgivarens andel av den lönebaserade pensionsavgiften är i statens pensionssystem uppskattningsvis 17,11 procent av lönerna i genomsnitt.

Pensionsavgifterna för kyrkans arbetsgivare

Kyrkomötet har den 10 november 2022 beslutat om pensionsavgifterna inom den evangelisk-lutherska kyrkan för år 2023. Avgifterna är på samma nivå som 2022.

Församlingarnas lönebaserade pensionsavgift är 28,7 procent av lönerna och den lönebaserade pensionsavgiften i Kyrkans centralfond och kyrkliga föreningar är 34,5 procent av lönerna.

Social- och hälsovårdsministeriet har den 10 november 2022 fastställt arbetstagarens pensionsavgifter för 2022.

Avgiftsprocenten är följande:

17‒52-åringar 7,15 %
53‒62-åringar 8,65 %
63‒67-åringar 7,15 %

Arbetstagarens pensionsavgift ingår i den lönebaserade pensionsavgiften. Arbetsgivarens andel av den lönebaserade pensionsavgiften är i församlingar uppskattningsvis 21,22 procent av lönerna i genomsnitt.

Kyrkomötet beslutade samtidigt att pensionsfondsavgiften som bestäms utifrån församlingarnas kyrkoskatt uppgår till 5 procent 2022. Kyrkan ger närmare anvisningar om betalningen av pensionsfondsavgiften.

Uppgifterna finns i webbtjänsten för arbetsgivare

Keva beräknar och fastställer de arbetsgivarspecifika lönebaserade pensionsavgifterna. Uppgift om de fastställda avgifterna publiceras i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare i december.

Uppgifterna om utjämningsavgiften för 2023 publiceras för kommunerna och välfärdsområdena i webbtjänsten för arbetsgivare i januari 2023.

Webbtjänsten för arbetsgivare

Information om pensionsavgifter

Strukturen för avgiften för Kevas medlemssamfund ändras 2023. Alla Kevas medlemssamfund betalar en lönebaserad pensionsavgift som bildas av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgiftsandel som är densamma för alla medlemssamfund och av en medlemssamfundsspecifik invalidpensionsavgift.

Kommunerna och välfärdsområdena betalar från och med 2023 dessutom en utjämningsavgift som ersätter den tidigare pensionsutgiftsbaserade avgiften.

Läs mer om Kevas medlemssamfund