Keva utvidgar sitt påverkansarbete till rapportering om miljöpåverkan

Ekonomi och investering Hållbarhet
Ekonomi och investering Hållbarhet

Keva har genom den icke-vinstsyftande organisationen CDP redan flera år ökat företagens medvetenhet och rapportering om miljöpåverkan. Det långsiktiga påverkansarbetet i investeringsobjekten fortsätter när Keva i sommar fördjupar sitt engagemang i programmet.

År 2018 deltog Keva i påverkansarbetet i de med tanke på klimatförändringen största förorenarna i vilka Keva hade innehav. Kevas påverkansarbete kommer att utvidgas 2019. Inom ramen för det kommer Keva utöver bolag som är viktiga med tanke på klimatförändringen också att vädja till bolag vars affärsverksamhet är behäftade med risker som hänför sig till skogar och vattenreserver. Målet är att påverka bolagen genom att skicka brev till bolagsledningen i april–juli 2019.

Skogar och vattenreserver nya objekt

- I år är vi med om att begära rapporter om klimatförändringen och användningen av skogar och vattenreserver av totalt 34 bolag, berättar Kevas biträdande direktör för ansvarsfulla investeringar Kirsi Keskitalo.

- Vårt påverkansarbete omfattar nu också bolag som inte ingår i vår investeringsportfölj. Klimatförändringen är en global utmaning som inverkar indirekt också på de bolag som vi har investerat i. Den systemrisk som klimatförändringen medför kan inte avvärjas genom diversifiering och därför vill vi också påverka sådana bolag i vilka Keva inte har några innehav, säger Keskitalo.

På Keva betyder ansvarsfulla investeringar att pensionsmedlen förvaltas omsorgsfullt på lång sikt. Riskerna och möjligheterna med klimatförändringen utgör på Keva en del av bedömningen av investeringsobjekten och därtill är flera av Kevas mål med ansvarsfulla investeringar förknippade med klimatförändringen. Ett av de centrala målen är att utöka påverkansarbetet. Genom samarbete kan investerarna åstadkomma konkreta åtgärder som genuint kan främja målen enligt Paris klimatavtal.

Påverkan i investeringsobjekten kräver långsiktigt arbete

Keva har varit medlem i CDP alltsedan 2006. CDP:s mål är att främja bolagens öppenhet i fråga om klimatförändringen, avskogningen och användningen av vatten genom att bjuda in dem att svara på CDP:s årliga enkät. För att bolagen ska kunna svara på enkäten måste de först mäta och utvärdera sin miljöpåverkan. Därefter är det lättare för bolagen att vidta åtgärder för att motverka klimatförändringen i sin egen verksamhet och sätta upp mål för reducering av utsläpp och fullfölja dem planmässigt.

På så sätt främjar rapporteringen företagens egen insikt om riskerna och möjligheterna med affärsverksamheten och å andra sidan investerarnas insikter om företagen. Keva utnyttjar CDP:s uppgifter vid bedömningen av investeringsobjektens ansvarsfullhet – deras risker och möjligheter.

För att allt flera bolag skulle rapportera sin miljöpåverkan deltog Keva i CDP:s påverkansprojekt Non Discloser 2018. Syftet med det är att engagera fler företag som än så länge inte rapporterar om sin miljöpåverkan till CDP. Tiotals nya bolag kom med efter kampanjen 2018. Det större antalet bolag förde med sig också fler investerare, vilket ökade projektets betydelse ytterligare.

- Det är viktigt att påverka företagen på flera plan. Via CDP uppmanas bolagen att rapportera om sin miljöpåverkan och till exempel projektet Climate Action 100+ vill generera konkreta åtgärder i företagen för att minska negativa konsekvenser för miljön. Rapporteringen främjar utöver öppenhet också praktiska möjligheter att ingripa i missförhållanden vid användningen av naturresurser samt bidrar till en hållbarare framtid, säger Keskitalo.

Under de senaste 15 åren har CDP skapat ett system som spelar en viktig roll vid att förmedla information om miljöpåverkan världen över. Keva anser att påverkan av investeringsobjekten är det viktigaste sättet att främja ansvarsfullhet globalt. Målet är att aktivt inverka på bolagens hållbara utveckling genom att samarbeta med andra investerare.

- Att påverka investeringsobjektens verksamhet på detta sätt kräver långsiktigt arbete men på grund av verksamhetens natur är Kevas investeringshorisont annars också lång, säger Kevas placeringsdirektör Ari Huotari.

CDP:s meddelande 17.6.2019
Resultat av CDP-kampanjen 2018

För ytterligare information:
placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 0400 451 099
biträdande chef, ansvarsfulla investeringar Kirsi Keskitalo, tfn 040 730 6657

Keva undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) redan 2008 och är stiftande medlem i föreningen Finsif som främjar ansvarsfulla investeringar i Finland. Keva är medlem i Green Building Council Finland sedan 2014. År 2018 anslöt sig Keva till gruppen IIGCC (Institutional Investor Group on Climate Change) som är Europas största investerarnätverk som arbetar för att förebygga klimatförändringen. Nu har Keva också undertecknat klimatförändringsinitiativet Climate Action 100+.