Ändringar i sammansättningen av Kevas ledningsgrupp

Keva
Keva

Kevas styrelse har idag fattat beslut om ändringar i Kevas ledningssystem och sammansättningen av ledningsgruppen. Keva övergår till en processorganisation i slutet av våren 2020.

Ändringen är ett led i verkställigheten av den strategi som godkändes i fjol. De centrala målen med ändringarna i ledningen är att effektivisera verksamheten och förbättra kundservicen samt att upplösa interna gränser inom organisationen.

Framöver är Kevas verksamhet organiserad enligt fyra grundprocesser enligt följande:

  • processen för arbetsgivare och arbetsförmåga
  • processen för pensioner och ICT
  • placeringsprocessen
  • processen för planering av ekonomin och verksamheten

Ansvarsområdena och sammansättningen av Kevas ledningsgrupp ändras så att de motsvarar det nya förfaringssättet.

Ledningsgruppens sammansättning: 

Verkställande direktör Timo Kietäväinen
Vice verkställande direktör Tapani Hellstén, processen för arbetsgivare och arbetsförmåga
Vice verkställande direktör Kimmo Mikander, processen för pensioner och ICT
Placeringsdirektör Ari Huotari, placeringsprocessen
Ekonomidirektör Tom Kåla, processen för planering av ekonomin och verksamheten
Kommunikationsdirektör Reija Hyvärinen, kommunikation, hållbarhet och intressentsamarbete
Förvaltningsdirektör Markus Mankin, ledningsgruppens sekreterare
Leila Ahlström fortsätter som personalens representant.

Ledningsgruppen ansvarar för att ta fram och bereda de nya processerna och Kevas organisation ändras så att den motsvarar dem i slutet av våren 2020. Ansvarsområdena för medlemmarna i ledningsgruppen förblir oförändrade fram tills den nya organisationen träder i kraft.

- Keva eftersträvar pensionsbranschens bästa kundnöjdhet och vi vill också vara den effektivaste aktören i branschen samt bland de bästa i landet mätt med avkastning på placeringarna. Den aktuella omfattande förändringen i ledningssystemet är ett led i förändringen av hela Kevas verksamhetskultur. Kundservicen som helhet ska bygga på processer som grundar sig på kundernas behov. För kunderna betyder det smidigare och mer personlig betjäning. Kompetensen hos Kevas personal utvecklas betydligt under de närmaste åren. Det ger Keva färdighet att svara mot alla eventuella reformer i framtiden, säger Minna Arve, Kevas styrelseordförande.

- Styrelsens beslut utgör en stark grund för reformeringen av Kevas verksamhet. På våren 2020 bygger vi upp processerna på Keva och gör behövliga ändringar i organisationen. De digitala tjänsterna, partnerskapsnätverken och arbetsmiljöledningen kommer att höjas till den nivå som lagen om Keva förutsätter och dessa ändringar kommer att återspeglas i kundernas vardag. I fråga om placeringsavkastning vill vi fortfarande vara bäst i landet, säger verkställande direktör Timo Kietäväinen. Han poängterar att Keva också förändras i andra hänseenden: bland annat verkställigheten av strategin fortsätts planenligt och i juni godkänns ett nytt tre års ramverk som stakar ut riktlinjerna för resursanvändningen under de kommande åren.

Ytterligare information:
styrelseordförande Minna Arve, tfn 044 907 5210
verkställande direktör Timo Kietäväinen, tfn 0400 486 043