Keva Palvelut

Jos työkyvyttömyyseläkkeen hakija saa kielteisen päätöksen hakemukseensa, se on hänelle pettymys. Keva tarjoaakin osalle hylkäävän päätöksen saaneista tilanneselvittelyä, jossa ohjataan henkilöä oman tilanteen ja toimeentulon vaihtoehtojen hahmottamiseen.

Työkyvyttömyyseläkkeen hylkäävä päätös on hakijalle pettymys ja valitettavan usein myös yllätys. Hakija ei välttämättä ole varautunut siihen, että hän saa työkyvyttömyyseläkehakemukseensa hylkäävään päätökseen, vaan pikemminkin pitkä työelämästä poissaolo on osaltaan vahvistanut työkyvyttömyyden kokemusta. Hylkäävän päätöksen saaneen kokemusta harvoin helpottaa tieto siitä, että valtaosa - yli ¾ - työkyvyttömyyseläkkeen hakijoista kuitenkin saa myönteisen päätöksen.

- Tilanne on monesti hämmentävä, koska oma terveydentila koetaan heikoksi ja työelämään riittämättömäksi ja hylkäävän päätöksen jälkeen pitäisi alkaa suunnittelemaan työhön paluuta. Moni kokee jäävänsä asian kanssa yksin, eikä kaikilla ole työhön paluussa auttavaa esimiestä tai työterveyshuoltoa tukenaan, kertoo eläkejohtaja Merja Paananen.

Tietoa toimeentulon mahdollisuuksista on, mutta se on sirpaleista ja hajallaan. Mistä toimeentulo, kun eläkettä ei saanutkaan?

Kevan tilanneselvittely voi auttaa hahmottamaan omaa tilannetta

Hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneille on Kevassa tarjottu tilanneselvittelyksi kutsuttua palvelua jo reilun kymmenen vuoden ajan. Tilanneselvittelyä Keva tarjoaa niille, joilla työ- tai virkasuhde on voimassa tai se on päättynyt enintään kolme vuotta sitten ja joilla työhistoria on melko yhtenäinen.

- Tilanneselvittelyn tarkoituksena on tarjota hylkäävän päätöksen saaneelle tietoa ja ohjausta oman tilanteen ja toimeentulon vaihtoehtojen hahmottamiseen sekä auttaa selvittämään mahdollisuudet työelämään paluuseen, Paananen kertoo.

Tilanneselvittelyssä asiakas tapaa ulkopuolisen palveluntuottajan sosiaalityöntekijän tai kuntoutusohjaajan, jonka kanssa hän käy arviointi- ja ohjauskeskustelun. Tilanneselvittely sisältää 1-2 tapaamiskertaa, joissa käydään läpi asiakkaan tarpeiden mukaan hylkäyspäätöksen perustelut, asiakkaan kokonaistilanteen kartoitus, toimeentuloon liittyvät etuusasiat sekä selvitetään mahdollisuudet työelämään palaamiselle ja tarvittaessa ammatillisen kuntoutuksen tarjoamat vaihtoehdot tukea työhön palaamista.

Vaikka asiakkaalla on pääsääntöisesti työ- tai virkasuhde voimassa, ei työhön paluun mahdollisuuksia aina ole selvitetty tai niiden selvittäminen uudelleen nähdään tarpeelliseksi. Tällöin voidaan järjestää myös yhteispalaveri asiakkaan, työnantajan ja työterveyshuollon kesken.

Tilanneselvittelyn lopuksi asiakkaalle laaditaan toteuttamiskelpoinen jatkosuunnitelma työhön paluun näkökulmasta.

Palveluun on oltu tyytyväisiä

Hylkäävään päätöksen saaneiden tyytyväisyys tarjottuun palveluun on ollut korkea. Asiakkaat ovat arvostaneet saamiaan neuvoja ja asiantuntevaa ohjausta. He ovat kokeneet saaneensa palvelusta uusia näkökulmia, tukea jaksamiseen ja rohkeutta keskustella heikentyneestä terveydentilastaan ja sen tuomista rajoituksista työpaikalla.

Monet tilanneselvittelyyn osallistuneet ovat kokeneet tärkeäksi mahdollisuuden keskustella tilanteestaan kiireettömästi jonkun ulkopuolisen tahon kanssa, tunne kuulluksi tulemisen kokemuksesta tulee palautteissa usein esille.

- Asiakkaat nostavat palautteissaan esille myös seikan, joka Kevankin on helppo allekirjoittaa; tilanneselvittelystä saatu tuki omien vaihtoehtojen kartoitukseen tulisi olla jokaisella paljon aikaisemmassa vaiheessa. Hylkäävän eläkepäätöksen jälkeen ollaan lähtökohtaisesti liian myöhään liikkeellä, Paananen toteaa.