Tue työkykyä ja työterveysyhteistyötä

Tue työntekijöiden työkykyä kaikissa työuran vaiheissa. Huolehdi, että organisaatiossanne on käytössä aktiivisen tuen toimintatapa tai vastaava, joka auttaa esimiehiä työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisessa – erityisesti silloin, kun työntekijän työkyky on heikentynyt.

Kevan asiakkaana saat tukea aktiivisen tuen toimintatavan kehittämiseen. Siihen sisältyvät varhainen tuki, paluun tuki ja tehostettu tuki sekä työterveysyhteistyö.

Kevasta tukea aktiivisen tuen toimintatavan kehittämiseen

Selkeät toimintatavat, roolit ja vastuut sekä aktiivinen seuranta ja arviointi lisäävät työn sujuvuutta. Silloin voidaan saada aikaan tuloksia, jotka näkyvät sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähenemisenä.

Työnantajana voit siis vaikuttaa työkyvyttömyyskustannuksiin tukemalla henkilöstösi työkykyä aktiivisen tuen toimintatavalla.

Aktiivisen tuen kehittämispalvelu

Kehittämispalvelumme avulla saat

 • tietoa organisaatiosi toimintatapojen nykytilasta ja toimivuudesta
 • tukea toimintatavan kehittämistyön suunnitteluun ja toteutukseen
 • tehoa työkyvyn tukemisen esim. ammatillisen kuntoutuksen prosesseihin
 • ohjausta vaikuttavaan työterveysyhteistyöhön
 • työkalun aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointiin.

Kehittämispalvelun vaiheet

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointi

Arvioi itsearviointityökalun avulla, miten hyvin aktiivisen tuen toimintatapa toteutuu organisaatiossasi.

Sen avulla

 • saat selville organisaatiosi toimintatavan nykytilan, vahvuudet ja kehittämiskohteet
 • voit tehdä konkreettisia suunnitelmia toimintatavan kehittämiseksi.

Voit vaihtoehtoisesti käyttää myös pdf-lomaketta: Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointilomake (pdf)

Käytä työkalua joko yksin tai yhdessä esimiesten ja työsuojelusta vastaavien kanssa tai esimerkiksi työhyvinvoinnin kehittämistyöryhmässä. Jokainen ryhmän jäsen tekee ensin oman arviointinsa, jonka jälkeen käydään yhteistä keskustelua ja valitaan yhdessä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Itservioinnista kehittämissuunnitelmaan

Tee itsearvioinnin jälkeen suunnitelma aktiivisen tuen toimintatavan kehittämiseksi.

 • Kiinnitä huomioita niihin asioihin, jotka toteutuivat arvioinnissa joko osittain tai ei ollenkaan.
 • Valitse kehittämisen kohteeksi konkreettisia asioita, joita pidät tärkeinä toiminnan parantamisen ja onnistumisen kannalta sekä asioita, joihin voit vaikuttaa itse tai yhteistyökumppaneiden avulla.
 • Kirjaa suunnitelmaan kehittämiskohteet, tavoitteet, toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulut.
 • Sovi myös seurannasta ja arvioinnista.
Kehittämissuunnitelman pohja (16 kb)

Lisätietoja

Kun tarvitset lisätietoja palvelusta, ota yhteyttä omaan asiakaspäällikköösi tai työnantajien puhelinneuvontaan. Yhteyttä kannattaa ottaa jo toimintatavan suunnitteluvaiheessa!

Työnantaja-asiakkaan neuvonnan yhteystiedot

Aktiivisen tuen toimintatapa - työkalu sujuvan työn varmistamiseen

Aktiivisen tuen toimintatapa on esimiehen, työntekijän ja koko työyhteisön työkalu sujuvan työn varmistamiseksi. Se koostuu varhaisesta tuesta, työhön paluun tuesta ja tehostetusta tuesta.

Aktiivisen tuen kokonaisuus

Hyvin toimiva aktiivisen tuen toimintatapa antaa tukea, kun työntekijän työkyky on heikentynyt. Terveyden lisäksi otetaan huomioon itse työ, eli sopivat ja motivoivat työtehtävät, osaaminen sekä töiden ja työprosessien sujuminen koko työyhteisössä.

Toimiva aktiivinen tuki

 • varmistaa työn sujumisen työyhteisössä
 • lisää työhyvinvointia ja tuloksellisuutta
 • tukee työkykyä sekä vähentää sairauspoissaoloja ja niiden aiheuttamia kustannuksia
 • pidentää työuria, minkä seurauksena ennenaikaisen eläköitymisen kustannukset pienenevät.

Kukin organisaatio rakentaa itselleen sopivan aktiivisen tuen työkalun. Kevan asiakkaana saat tukea toimintatavan kehittämiseen.

Työhyvinvointi on koko työpaikan asia

Työhyvinvointi on koko henkilöstön asia, siitä vastaavat työntekijä, esimies ja koko työyhteisö. Johto, henkilöstöpalvelut, työterveyshuolto ja työsuojelu ovat työhyvinvoinnin tukena.

Esimerkkejä Aktiivisen tuen toimintamalleista

Varhainen tuki varmistaa sujuvan työn osana esimiestyötä

Varhainen tuki on työntekijän ja koko työyhteisön hyvinvoinnin ja työn sujumisen varmistamista. Sen avulla voidaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ennaltaehkäistä työkykyongelmia ja säästää kustannuksissa.

Myös korvaava työ on osa varhaista tukea.

Varhainen tuki

 • käynnistyy jo uuden työntekijän rekrytoinnista
 • liittyy esimiehen päivittäisjohtamiseen ja toiminnan suunnitteluun sekä tulevan ennakointiin
 • sisältää kehityskeskustelun, jossa sovitaan työntekijän työn tavoitteista ja keskustellaan työkyvystä
 • varmistaa sujuvan ja tuloksellisen työn työyhteisössä, kun työntekijän tavoitteita peilataan työyhteisön ja toimialan tavoitteisiin.

Suuri osa ongelmista voidaan ratkaista työpaikalla

Varhaista tukea tarvitaan myös silloin, kun työyhteisö tai työntekijä alkaa oireilla. Esimiehen ja työyhteisön tulee tunnistaa ja hakea keinoja työkykyongelmien ja työyhteisöongelmien ratkaisemiseksi.

Noin kolmannes sairauspoissaolojen taustalla olevista syistä johtuu työpaikan toimintakulttuurista. Suuri osa työssä selviytymisen ongelmista voidaankin ratkaista työpaikan omin keinoin.

Korvaava työ sairauspoissaolon sijaan

Sairaus tai tapaturma ei aina edellytä poissaoloa työstä, vaan työntekijä voi tehdä korvaavaa työtä.

Toimintatavan käyttöönotto edellyttää huolellista suunnittelua yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Keva ei ota kantaa Työ- ja virkaehtosopimusten oikeaan soveltamiseen.


Ennakoivat ja edistävät toimet

Rekrytointi
Tehtäväkuvan määrittäminen
Perehdyttäminen

Päivittäisjohtaminen
Toiminnanohjaus
Kokoukset
Läsnäolo

Toiminnan suunnittelu
Työyksikön toimintasuunnitelma, toiminnan seuranta ja arviointi
Henkilökohtiaset tavoitteet, osaamisen kehittäminen ja työsuorituksen arviointi (kehityskeskustelu)

Reagoivat toimet

Hiljaset signaalit, lyhytaikaiset poissaolot
Työyhteisössä sovitaan yhteiset pelisäännöt siitä, miten toimitaan, kun huoli herää

Puheeksiottaminen
Toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus
Dokumentointi

Seuranta ja tilanteen uudelleenarviointi
Sovitaan ja toteutetaan seuranta
Arvioidaan, tarvitaanko jatkotoimia
Päätetään prosessi tai siirrytään tehostetun tuen vaiheeseen


Lisämateriaalia varhaiseen tukeen

Katso Hämeenlinnan kaupungin videot varhaisesta tuesta ja korvaavasta työstä

 

 
 

Paluun tuki auttaa palaamaan takaisin työhön 

Paluun tuen avulla työpaikalla voidaan ehkäistä sairauspoissaolojen uusiutumista ja lyhentää poissaolojen kestoa. Paluun tuki on osa esimiestyötä.

Sujuva työhön paluu vaatii hyvää suunnittelua ja valmistautumista esimieheltä, työhön palaavalta ja työtovereilta. Koko työyhteisö vaikuttaa työhön paluun onnistumiseen.

Työhön palaamisen onnistuminen edellyttää, että työhön paluun valmistelu on aktiivista ja se aloitetaan tarpeeksi ajoissa. Tärkeintä on se, mitä tapahtuu työntekijän ensimmäisten kahden-kolmen poissaolokuukauden aikana. Esimiehen ja työntekijän tulee sopia yhteydenpidosta jo poissaolon alkaessa ja aloittaa työhön paluun suunnittelu hyvissä ajoin.


Paluun tuen vaiheet

Poissaolon alkaessa
Esimies ja työntekijä sopivat yhteydenpidosta ja yhteystyöstä työtervesyhuollon kanssa

Poissaolon aikana
Ajankohtaisten kuulumisten vaihtaminen
Työterveyshuollon palvelut sovitusti

Paluun valmistelu ja paluu työhön
Paluusuunnitelman tekeminen
Valmistautuminen paluuseen (työntekijä ja kuntoutus)
Työterveyshuollon palvelut sovitusti
Paluun tukitoimet, esimerkiksi Kevan ammatillinen kuntoutus

Seuranta ja arviointi
Miten työhön paluu on sujunut
Tehostetun tarpeen arviointi


Lisämateriaalia paluun tukeen 

Paluun tuen vaiheet (pdf) 
Osasairauspäiväraha (Kelan sivuille)
Esimerkki: 30-60-90 -sääntö, roolit ja vastuut, Lahden kaupunki (pdf) 

Tehostettu tuki auttaa jatkamaan työssä

Tehostettua tukea tarvitaan silloin, kun esimiehen ja työyhteisön omat keinot eivät riitä ratkaisemaan työssä selviytymisen ongelmia. Ratkaisuja voidaan etsiä yhdessä henkilöstöpalveluiden, työterveyshuollon ja muiden kumppaneiden, kuten Kevan avulla.

Tehostetussa tuessa esimies ja työntekijä

 • kartoittavat nykytilanteen ja mitä on tehty varhaisen tuen vaiheessa
 • selvittävät mitä mahdollisuuksia on jatkaa työssä
 • sopivat etenemistavasta.

Työterveysneuvottelussa etsitään yhdessä ratkaisuja

Tehostetussa tuessa järjestetään usein työterveysneuvotteluja, joihin osallistuvat esimies, työntekijä ja työterveyshuollon edustaja (yleensä työterveyslääkäri) sekä tarvittaessa henkilöstöpalveluiden edustaja. Työntekijä voi halutessaan kutsua mukaan työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen.

Työterveysneuvottelun tavoitteena on löytää paras mahdollinen ratkaisu sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta.

Neuvottelussa

 • tehdään tilannearvio
 • pohditaan keinoja työkyvyn palauttamiseksi ja työssä jatkamiseksi
 • sovitaan etenemisestä.

Kaikkien osapuolten valmistautuminen työterveysneuvotteluun on tärkeää ratkaisujen löytämisen helpottamiseksi.

Jos työkykyä haittaavat terveydelliset syyt, tarvitaan työterveyshuollon arvio työkyvystä (pdf) sekä kuntoutus- ja hoitotarpeesta.


Tehostetun tuen vaiheet

Tilannekartoitus
Tehostetun tuen tarve: esimiehen kanssa yhdeswsä sovitut toimet varhaisen tuen vaiheessa eivät ole olleet riittäviä
Esimiehen ja työntekijän välinen keskustelu työssä selvitymisestä

Työterveysneuvottelu
Tehostetun tuen vaiheen aloitus yhteistyöllä, työterveysneuvottelussa
Työterveyshuollon palvleut sovitusti

Jatkosuunnitelma ja toimenpiteet
Työjärjestelyt
Uusi työ tai uudelleensijoitus
Koulutus
Ammatillinen kuntoutus
Osatyökyvyttömyyseläke
Kuntoutustuki
Paluun tukitoimet

Seuranta ja arviointi
Seuranta sovitusti
Tarvittavat muutokset


Työyhteisön tehostettu tuki

Myös työyhteisö voi olla tehostetun tuen tarpeessa. Työyhteisösovittelua (pdf) käytetään välineenä työyhteisökriisien ratkaisuun.

Lisämateriaalia tehostettuun tukeen

Esimerkki: 30-60-90 -sääntö, roolit ja vastuut, Lahden kaupunki (pdf)
Varhaiseläkemenoperusteinen maksu
Osatyökyvyttömyyseläke
Ammatillinen kuntoutus

 

Työterveysyhteistyöllä edistetään työkykyä ja työhyvinvointia

Keva tarjoaa työterveysyhteistyön kehittämispalvelua, joka on tarkoitettu julkisen sektorin työnantajien ja työterveyshuoltojen työterveystoiminnan kehittämiseen.

Palvelumme organisaatioille

Konsultoimme organisaatioita siitä, mitä on laadukas työterveystoiminta ja millaisiin työterveyspalveluihin niiden on tärkeää investoida. Näin organisaatio voi rakentaa työterveyshuollon kanssa yhteisiä toimintapolkuja henkilöstön työssä jatkamisen tukemiseksi.

Oletko hankkimassa työterveyshuollon palveluita?

Tutustu Hanselin työterveyspalvelujen yhteishankintaan >> (hansel.fi)

Palvelumme työterveyshuolloille

Työterveyshuolloille tarjoamme koulutusta ja konsultointia työterveysyhteistyön kehittämisestä, työkyvyn arvioinnista sekä keinoista tukea työntekijöitä, joiden työkyky on alentunut tai vaarassa alentua.

Kysy lisää Työterveysyhteistyön kehittämispalvelusta sähköpostilla kevapalvelu[ät]keva.fi.

Tavoitteena laadukas työterveystoiminta

Kevan painopiste työterveysyhteistyössä on edistää työkykyä ja työurien jatkamista yhdessä työnantajan, työntekijöiden sekä työterveyshuollon kanssa.

Yhteistyön tarkoitus on, että osapuolilla on yhteinen käsitys henkilöstön tilanteesta, työpaikan turvallisuudesta ja terveyteen ja työkykyyn liittyvistä tekijöistä. Tavoitteena on laadukas työterveystoiminta, jossa toiminnan painopisteet lähtevät työnantajan strategiasta ja toiminta on tarvelähtöistä, muutoksessa tukeminen yhtenä tärkeimmistä.

Työterveysyhteistyöllä työnantajan ja työntekijöiden sekä työterveyshuollon tehtävänä on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen yhteistyö työterveyshuoltolain toteuttamiseksi.

Työterveysyhteistyössä toteutetaan työpaikan tarpeiden arviointia, toiminnan suunnittelua, vaikuttavuuden seurantaa ja arviointia sekä laadun parantamista.

Laadukkaan työterveyshuollon tehtävänä on työpaikan tarpeista lähtevä suunnitelmallinen ja moniammatillinen yhteistyö perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen kanssa.

Toiminta on asiakaslähtöistä, riippumatonta, eettistä, luottamuksellista, monitieteisestä ja moniammatillista. Työterveyshuolloilta edellytetään laatukäsikirjaa, jossa prosessit ja toiminta on kuvattu.

Tuloksena on työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien väheneminen, työn ja työympäristön terveellisyys ja turvallisuus, työntekijöiden terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn lisääntyminen työuran eri vaiheissa sekä asiallinen ja tuottava työyhteisön toiminta.

Työterveysyhteistyöllä pyritään parantamaan

 • henkilöstön työtyytyväisyyttä ja työssä jatkamista
 • työympäristön turvallisuutta
 • henkilöstö- ja työkyvyttömyyskustannusten hallintaa.

Työterveysyhteistyöllä pyritään vähentämään

 • työhön liittyviä henkisiä ja fyysisiä kuormitustekijöitä
 • sairauslomia
 • työkyvyttömyys- ja tapaturmaeläkkeelle jäävien työntekijöiden määrää.

Hyvin toimiva työterveysyhteistyö

 • edellyttää tiivistä yhteistyötä, jossa yhteisistä toimintatavoista ja vastuista on sovittu selkeästi
 • toiminnalle on asetettu tavoitteita ja mittareita, joilla tavoitetasojen saavuttamista, vaikkapa henkilöstö- ja työkyvyttömyyskustannusten osalta, voidaan seurata.
 • edellyttää johdon sitoutumista sekä aktiivista ja näkyvää osallistumista.
Tavoitteellisuutta työterveysyhteistyöhön -esite.pdf (126 kb)

Tavoitteellinen investointi työterveyshuoltolain toteuttamiseksi tärkeää

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut koko henkilöstölleen työn ja työpaikan olosuhteiden asettamien vaatimusten mukaisesti.

Työterveyshuoltolain tarkoituksena on ehkäistä työstä ja työolosuhteista johtuvia terveyshaittoja sekä edistää työkykyä ja terveyttä.

Työnantajan vastuulla on työn vaarojen ja riskien arviointi, sekä arvioinnista nousevien käytännön toimenpiteiden toteuttaminen, tässä työssä työterveyshuolto toimii terveydellisenä asiantuntijana.

Työterveyshuoltoon investoinnin on tärkeää olla tavoitteellista. Sekä yksittäiset työpaikat että yhteiskunta investoivat työterveyshuoltoon monella tavalla. Siksi työterveyshuollolta edellytetään laadukasta, selkeää ja vaikuttavaa toimintaa.

Työnantajan näkökulmasta työterveyshuollon ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa tehdyn yhteistyön tulisi edistää organisaation henkilöstön työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia.

Ammatillinen kuntoutus tukee työssä jatkamista

Ammatillisen kuntoutuksen avulla voidaan vähentää sairauspoissaoloja ja niistä aiheutuvia kustannuksia.

Ammatillisella kuntoutuksella on suuri merkitys työntekijän työkyvyn tukemisessa. Yli 80 % Kevan tukeman ammatillisen kuntoutuksen asiakkaista jatkaa työelämässä.

Ammatillisen kuntoutuksen keinoin, esimerkiksi työkokeilun tai uudelleenkoulutuksen avulla työntekijä voi siirtyä terveydentilalle paremmin soveltuviin tehtäviin tai hänen on helpompi palata omaan työhönsä pitkän sairausloman jälkeen. Vaikka sairaus estäisi nykyisessä työssä jatkamisen, löytyy usein muita työtehtäviä, joihin työkykyä riittää.

Toimi näin - vinkit esimiehelle

Jos havaitset, että työntekijälläsi on vaikeuksia selvityä työssään:

 • ota asia heti puheeksi
 • selvitä voiko nykyistä työtä keventää työjärjestelyiden avulla
 • tarvittaessa kartoita organisaatiosi mahdollisuudet työnkuvan muutoksiin tai uudelleensijoitukseen yhteistyössä henkilöstöpalveluiden kanssa
 • pitäkää verkostoneuvottelu (pdf) yhdessä työntekijän, työterveyshuollon ja tarvittaessa henkilöstöpalveluiden edustajan, esimerkiksi työkykykoordinaattorin kanssa.

 

Ammatillisen kuntoutuksen prosessi

Kuntoutuksen hyödyt työnantajalle

Työnantajalle ei tule työntekijän ammatillisesta kuntoutuksesta kuluja. Kun työntekijän työkyky ja työtehtävät ovat tasapainossa, sairauspoissaoloja on vähän, työt sujuvat osaavan työntekijän käsissä, eikä rekrytointikulujakaan aiheudu.

Ammatillinen kuntoutus on myös hyvä keino tukea työntekijäsi työhön paluuta, jos hän on palaamassa kuntoutustuelta työhön. Kuntoutustuelta työhön palatessa työnantaja säästää varhaisesta eläköitymisestä aiheutuvissa kustannuksissa kuntoutumishyvityksen verran.

Katso, miten Nurmijärvellä ammatillinen kuntoutus on toteutettu

Lisätietoja

Kun tarvitset lisätietoja palvelusta, ota yhteyttä omaan asiakaspäällikköösi tai työnantajien puhelinneuvontaan.

Arvioi ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuutta 90 päivän kohdalla

Pitkittyviä sairauspoissaoloja on mahdollista hallita käynnistämällä ammatillinen kuntoutus jo varhaisessa vaiheessa. Ratkaisuja työkyvyn ongelmiin on tärkeä lähteä etsimään hyvissä ajoin yhdessä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

Kun työntekijän sairausloma pitkittyy, ja sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivää, Kela edellyttää työterveyshuollosta lausuntoa työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä ja mahdollisuuksista jatkaa työssä. Tässä kohden on hyvä pysähtyä ja pohtia myös ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuutta.

Työntekijän ohjaaminen hakemuksen tekemiseen

Jos suunnitteilla on työkokeilu tai muu ammatillisen kuntoutuksen toimenpide tai vaikka suunnitelmaa ei olisikaan, mutta työterveyshuolto arvioi, että ammatillinen kuntoutus voisi olla tarpeen asiakkaan kohdalla, työntekijää kannattaa ohjata suoraan tekemään kuntoutushakemus.

Työntekijä voi tehdä kuntoutushakemuksen verkossa Kevan Omat eläketietosi-palvelussa  ja liittää siihen työterveyshuollon Kelaa varten kirjoittaman B-lääkärinlausunnon.

Hakemuksen käsittely Kevassa

Hakemuksen käsittely kestää Kevassa noin 3 viikkoa. Tämän jälkeen työntekijä saa Kevasta kuntoutuspäätöksen. Työntekijää kannattaa pyytää ilmoittamaan päätöksestä työterveyshuoltoon, jotta tieto ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudesta on myös työterveyshuollon tiedosta.

Kuntoutusselvitys

Keva tekee arvion työntekijän ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista, jos työterveyshuolto lähettää Kelaa varten laatimansa 90 päivän lausunnon myös Kevaan. Selvityksen käynnistämiseksi työterveyshuollon tulee toimia seuraavasti:

 1. Pyydä työntekijältä lupa B-lausunnon lähettämiseen Kevaan 90 päivän kuntoutusselvitystä varten, täytä sitä varten seuraava lomake:
  Lupa B-lausunnon lähettämiseen Kevaan 90 päivän kuntoutusselvitystä varten.pdf (19 kb)
 2. Täytä lomake koneellasi ja lähetä lomake sekä B-lausunto liitetiedostona Kevaan turvapostilla. Saat turvapostin käyttöösi, kun lisäät selaimen osoiteriville tekstin: https://turvaposti.keva.fi/index.cgi?recipient=elakeasiat@keva.fi
 3. Jos turvapostin käyttäminen ei ole mahdollista, voit lähettää luvan ja B-lausunnon postitse osoitteella: Keva, Kuntoutus, 00087 KEVA.

Tarvitaanko kuntoutusselvitystä ennen hakemuksen tekemistä?

Usein työntekijän ohjaaminen hakemuksen tekemiseen suoraan ilman erillistä selvitystä on sekä työntekijän että työnantajan kannalta paras ja tehokkain vaihtoehto käynnistää ammatillisen kuntoutuksen prosessi.

Jos työntekijän tilanteessa tarvitaan tieto siitä, olisiko ammatillinen kuntoutus mahdollista, Kevan kuntoutusasiantuntijat tekevät selvityksen saatuaan työterveyshuollolta Kelaa varten laaditun 90 päivän B-lausunnon. 

Kuntoutusselvityksen tekeminen kestää keskimäärin 3-4 viikkoa. Selvityksen perusteella ei vielä tehdä varsinaista päätöstä ammatillisesta kuntoutuksesta. Tästä syystä hakemuksen tekeminen on selvitystä parempi vaihtoehto tilanteissa, joissa ammatillinen kuntoutus jo arvioidaan tarpeelliseksi.

Mitä selvitetään?

Kuntoutusasiantuntija

 • selvittää, täyttyvätkö ammatillisen kuntoutuksen edellytykset
 • lähettää työntekijälle kirjeen (ns. kuntoutusselvityskirjeen) asiasta
 • lähettää työntekijän luvalla kopion Kevan kuntoutusselvityskirjeestä työterveyshuollolle tiedoksi
 • on tarvittaessa yhteydessä työntekijään myös puhelimitse
 • ohjaa työntekijää ammatillisen kuntoutuksen hakemisessa, jos edellytykset täyttyvät, hakemuksen täyttäminen on ajankohtaista vasta tässä vaiheessa
 • ohjaa aina työntekijää ottamaan yhteyttä työnantajaan. Jos työnantaja haluaa, että Keva ottaa yhteyttä nimettyyn työnantajan tai työterveyshuollon edustajaan, henkilön yhteystiedot tulee liittää em. asiakirjalähetykseen tai nimi tulee ilmoittaa etukäteen sähköpostilla osoitteeseen kuntoutus[ät]keva.fi.

Työnantajan on hyvä kutsua koolle yhteispalaveri kuntoutussuunnitelman laatimiseksi, kun työntekijä on saanut tiedon, että hänellä on mahdollisuus ammatilliseen kuntoutukseen.

Jos ammatillisen kuntoutuksen edellytykset eivät täyty, ohjaamme työntekijää, miten tilanteessa kannattaisi edetä.

Milloin hakemusta tai kuntoutusselvitystä ei kannata tehdä?

Jos 90 päivän kohdalla työterveyshuolto arvioi, että työntekijä voi palata omaan työhönsä korvaavan työn tai osasairauspäivärahan turvin, tämä yleensä riittää. Tässä tilanteessa työntekijää ei kannata ohjata tekemään hakemusta eikä B-lääkärinlausuntoa tarvitse toimittaa Kevaan. Ei myöskään niissä tilanteissa, joissa työhön palaamista ei arvioida enää ollenkaan mahdolliseksi.