Sote- ja maakuntauudistus

Valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus on palvelurakenteen uudistus, jossa julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 maakunnalle.

Samalla selkiytetään Suomen julkinen hallinto kolmetasoiseksi: jatkossa on valtio, maakunta ja kunta. 

Hanke on osoittautunut monitahoiseksi ja vaikeaksi muun muassa siihen kytkeytyvien perustuslakinäkökohtien vuoksi. Sote- ja maakuntauudistuksen käsittely on parhaillaan eduskunnassa kesken ja tulee jatkumaan syksyllä 2018. Maan hallituksen tämänhetkinen tavoite on, että palveluiden järjestämisvastuu siirtyisi maakunnille 1.1.2021.

Uudistuksesta tarkemmin

Maakunta palvelujen tuottajana

1.1.2021 alkaen maakunta järjestää kaikki julkisesti rahoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut. Se tarkoittaa, että maakunta suunnittelee, johtaa ja rahoittaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta alueellaan.

Maakunnalla on velvollisuus tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja myös itse, jotta voidaan turvata riittävä palvelujen saatavuus ja taloudellisuus.  Maakunnan itse tuottamat palvelut on erotettava maakunnan liikelaitokseen. Maakunta voi myös perustaa yhtiön, joka tuottaa valinnanvapauden piirissä olevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Maakunnille ei kuitenkaan tule yhtiöittämispakkoa.

Siirtyvä henkilöstö

Maakuntien palvelukseen siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja osa tukipalveluiden työntekijöistä. Lisäksi maakuntiin arvioidaan siirtyvän noin 5 000 työntekijää valtion aluehallinnosta. Tämä tarkoittaa yhteensä yli 225 000 henkilön siirtymistä maakuntien ja niiden yhtiöiden palvelukseen. 

Olemme koonneet maakuntakohtaiset tilastot siirtyvistä kuntatyöntekijöistä. Tietoihin on valittu keskeisiä lukuja maakuntien työnantajista esimerkiksi vakuutettujen määrien ja palkkasummien pohjalta. Toisaalta on kuvattu sote-toiminnan tämänhetkinen järjestäminen kunnittain. Maakuntaorganisaatioon siirtyvien vakuutettujen määrästä on tehty arvio työntekijäryhmittäin. 

Maakuntiin siirtyvät kuntatyöntekijät 2018

Eläköitymisennuste kuvaa nykyhenkilöstön ikä- ja ammattirakennetta eläkkeelle siirtyvien arvioinnin kautta ja eläkealkavuudet sekä ja palveluksessa olevien vakuutettujen voimassa olevat eläkkeet eläkkeelle siirtyneiden määrää. Lisäksi on esitetty lukuja mm. ammatillisen kuntoutuksen käytöstä ja lopputuloksista sekä toteutuneista varhe-maksuista ja kuntoutumishyvityksistä.

Tietopaketit on tarkoitettu kaikkien maakuntauudistuksen kanssa työskentelevien käyttöön helpottamaan suunnittelua ja hahmottamaan muutoksen vaikutuksia.