Varhe-maksuihin voi vaikuttaa

Varhe-maksu määräytyy työnantajan koon perusteella:

  • Pientyönantajien varhe-maksu määräytyy prosenttiosuutena maksetuista kunta-alan palkoista samaan tapaan kuin palkkaperusteinen eläkemaksu. 
  • Keskisuurien työnantajien varhe-maksu muodostuu palkkasummaperusteisesta ja eläkemenoon perustuvasta osasta yhteensä.
  • Osien välinen suhde määräytyy kunta-alan työnantajan palkkasumman perusteella määräytyvän omavastuisuusasteen suhteessa. Palkkasummaperusteinen osa lasketaan valtuuskunnan keskisuurille työnantajille vahvistaman prosentin mukaisesti ja eläkemenoon perustuva osa jäsenyhteisön palveluksen perusteella alkaneista varhaiseläkkeistä maksetun eläkemenon perusteella.
  • Suurten työnantajien varhe-maksu muodostuu kokonaan eläkemenoon perustuvana.   

Varhe-maksujen arviointi taulukon avulla

Voit arvioida uudesta täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä suurtyönantajalle aiheutuvien varhe-maksujen yhteismäärää varhe-taulukon avulla.

Varhe-taulukko

Taulukko on tarkoitettu vain maksun suuruusluokan arviointiin, esimerkiksi tutkittaessa henkilön kuntoutustoimien eri vaihtoehtoja. Sitä ei ole tarkoitettu maksun budjetointia varten. Kun henkilö jää eläkkeelle, luvut, jotka maksuosuusjärjestelmä laskuttaa, tulevat poikkeamaan arvioiduista. Kun maksu jakautuu kolmelle tai neljälle vuodelle, emme tiedä etukäteen kaikkia seikkoja, jotka vaikuttavat maksun määrään.  

Varhe-laskuri ei ole toistaiseksi käytössä.

Varhe-maksu voi jakautua usealle työnantajalle

Jos varhaiseläkkeelle jäävä työntekijä on viimeisinä työssäolovuosinaan ollut useamman kuntatyönantajan palveluksessa, eläkkeeseen liitettävä tuleva aika perustuu useamman kuntatyönantajan palvelukseen. Tällöin eläkkeestä aiheutuva varhe-maksu jaetaan näiden työnantajien kesken kultakin saatujen ansioiden suhteessa. Siitä johtuen kuntatyönantaja voi saada osakseen varhe-maksua vielä usean vuoden päästä siitä, kun työntekijä on poistunut ko. työnantajalta.

Varhaiseläkemenoperusteiseen maksuosuuteen vaikuttavat osuudet muista jäsenyhteisöistä

Varhaiseläkemenoperusteiseen maksuosuuteen vaikuttavat sekä jäsenyhteisön omien palvelussuhteiden perusteella maksussa olevat työkyvyttömyysperusteiset eläkkeet että päättyneistä toiminnoista aiheutuneet maksussa olevat eläkkeet. Päättynyt toiminto voi olla esim. toinen liittynyt kunta tai kuntayhtymä, joka purkautuu ja maksua saava kunta on ollut omalla osuudellaan sen toiminnassa mukana.

Miten muualta siirtyvät osuudet näkyvät maksuissa?

Jos kunta liittyy toiseen kuntaan, niin silloin vastaanottava kunta saa päättyvän kunnan varhe-maksut kokonaan osakseen ja nämä kustannukset ovat nähtävissä työnantajan verkkopalvelun raporteissa otsikolla Maksut liittyneistä. Jos kunta on ollut mukana sellaisessa kuntayhtymässä, joka purkautuu, niin silloin vastaanottava kunta saa osakseen sen osan kuntayhtymän varhe-maksusta, jolla se on ollut toiminnassa mukana. Nämä kustannukset ovat myös nähtävissä työnantajan verkkopalvelussa eläkemaksujen raporteissa otsikolla Maksut siirtyneistä.

Maatalouslomitus ja varhe-maksu pienillä ja keskisuurilla työnantajilla 

Pienten ja keskisuurten työnantajien maatalouslomittajien eläkkeistä koituva varhe-maksu lasketaan samalla tavalla kuin suurtyönantajilla. Kukin työnantaja saa siis itse maksettavakseen lomituksesta aiheutuvan varhe-maksun. Menettely antaa mahdollisuuden laskuttaa koko kustannus Melalta. Kaikille työnantajille, jotka hoitavat maatalouslomitusta, tuotetaan henkilötasoiset raportit työnantajan verkkopalveluun. 

Varhe-maksuihin voi vaikuttaa työhyvinvointitoimilla 

Työnantaja voi pyrkiä pienentämään varhaiseläkkeistä aiheutuvia maksuja tukemalla työntekijöidensä työssä jatkamista ja tarjoamalla vaihtoehtoja varhaiseläkkeille. Työkyvyttömyyseläkkeestä koituva varhe-maksu voidaan usein välttää, jos työntekijän työkyvyn menetyksen uhkaan kiinnitetään huomiota hyvissä ajoin. Työtä keventämällä tai työtehtäviä muuttamalla työkykyä voidaan ylläpitää, ja työntekijä voi jatkaa työssä pidempään.

Tutustu Kevan työelämäpalveluihin

Ammatillinen kuntoutus kannattaa

Työssä jatkamista voidaan tukea ammatillisella kuntoutuksella, jos työntekijä ei enää suoriudu työstään, mutta hänellä on edellytykset siirtyä sairaudestaan huolimatta uusiin, toimintakykynsä kannalta sopivampiin tehtäviin. Keva tukee tällaisissa tapauksissa mm. työkokeilua tai uudelleenkoulutusta.

Ammatillisen kuntoutuksen ajalta kuntoutujalla on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa, josta ei synny työnantajalle varhe-maksua.

Ammatillinen kuntoutus

Osatyökyvyttömyyseläke täyden työkyvyttömyyseläkkeen sijaan

Osatyökyvyttömyyseläke on hyvä vaihtoehto täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle, sillä siitä ei aiheudu varhe-maksua työnantajalle. Jos työntekijän työkyky on heikentynyt vähintään 40 %, hän voi hakea osatyökyvyttömyyseläkettä ja jatkaa työssä osa-aikaisena.

Varhe-maksu voi pienentyä työntekijän palatessa työelämään

Työnantaja voi pyrkiä pienentämään varhe-maksujaan tukemalla eläkkeelle siirtyneitä työntekijöitä työhön palaamisessa. Jos työntekijä, joka on siirtynyt varhe-maksua aiheuttavalle eläkkeelle, palaa kolmen vuoden sisällä takaisin työhön esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen avulla, lopuille vuosille jaetaan vain siihen mennessä aiheutunut eläkemeno. Jos työkyvyttömyyseläkkeellä oleva työntekijä palaa osa-aikatyöhön, työkyvyttömyyseläke voidaan muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, ja varhe-maksun kasvu pysähtyy hänen osaltaan.

Kuntoutumishyvitys hyödyttää työnantajaa

Erityisesti kuntoutustuella eli määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevia työntekijöitä kannattaa tukea työhön palaamisessa. Työnantajaa palkitaan ns. kuntoutumishyvityksellä, jos kuntoutustuella oleva työntekijä palaa takaisin työhön tai alkaa saada osatyökyvyttömyyseläkettä kuntoutustuen päätyttyä. Työntekijästä aiheutuu tällöin varhe-maksua vain siltä ajalta, jona hän oli kuntoutustuella.

Työnantajalta jätetään kokonaan perimättä varhe-maksu niiltä 36 kuukauden jaksoon kuuluvilta kuukausilta, jotka henkilö on ollut työmarkkinoiden käytettävissä. Tätä etua kutsutaan kuntoutumishyvitykseksi.

Hyvityksen vaikutus on suurimmillaan silloin, kun paluu työmarkkinoille on pysyvää. Myös lyhyistä työkokeiluista tulevat hyvitykset ovat merkittäviä. Kuntoutumishyvitys koskee myös keskisuurten työnantajien eläkemenon perusteella maksamaa varhe-maksua.