Kevas styrelse föreslår ändringar i pensionsavgifterna för Kevas medlemssamfund 2019

Keva
Keva

Kevas styrelse föreslår för delegationen att delegationen ska fastställa de nya beräkningsgrunderna för den lönebaserade pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund från och med 2019. Samtidigt ska den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften slopas efter att den slutliga förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften för 2018 har retts ut.

Arbetsgivarens nya invalidpensioner och rehabiliteringsstöd ska enligt förslaget inverka på arbetsgivarens invalidpensionsavgift som tas ut som en del av den lönebaserade pensionsavgiften. Den lönebaserade pensionsavgiften är i fortsättningen en total pensionsavgift på samma sätt som i ArPL-systemet, vilket betyder att den andel av pensionsavgiften som arbetsgivaren innehåller av arbetstagaren inte längre specificeras. Kevas delegation fattar beslut om ärendet på sitt möte den 30 november 2018.

De beskrivna ändringarna ingår i Kevas ändrade pensionsavgiftsstruktur. I detta skede gäller ändringen inte den pensionsutgiftsbaserade avgiften som enligt förslag i samband med vård- och landskapsreformen ska ersättas med en utjämningsavgift som tas ut av kommuner och landskap.

Ändringarna sammanfaller också med införandet av det nationella inkomstregistret vid ingången av 2019 som också inverkar på pensionsavgiftsprocessen. Arbetsgivaren redovisar inte längre pensionsavgifterna utan Keva fakturerar av arbetsgivaren en lönebaserad pensionsavgift som grundar sig på de pensionsgrundande inkomster som arbetsgivaren har anmält till inkomstregistret. I fortsättningen är den lönebaserade pensionsavgiften direkt slutlig, vilket innebär att de av arbetsgivaren redovisade pensionsavgifterna inte längre behöver avstämmas mot inkomstuppgifterna. I samband med att inkomstregistret införs är Keva dock förberedd att vid behov fakturera förskott av arbetsgivarna om det förekommer störningar vid registreringen av inkomsterna.

Medlemssamfundets genomsnittliga lönebaserade pensionsavgift föreslås utgöra 24,40 procent av lönerna

Kevas styrelse föreslår för delegationen att den lönebaserade pensionsavgiften ska bildas av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift som tas ut av alla arbetsgivare och som utgör 23,50 procent av lönerna samt av en invalidpensionsavgift som är specifik för varje medlemssamfund och som utgör i genomsnitt 0,90 procent av lönerna. Eftersom arbetsgivaren fortfarande innehåller arbetstagarens pensionsavgift är arbetsgivarens andel av den lönebaserade pensionsavgiften i praktiken i genomsnitt 17,25 procent av lönerna. År 2018 är arbetsgivarens lönebaserade avgift och den genomsnittliga förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften sammanlagt 17,75 procent av lönerna.

Den pensionsutgiftsbaserade avgiften föreslås uppgå till totalt 706 miljoner euro

Kevas styrelse föreslår för delegationen att den pensionsutgiftsbaserade avgiften 2019 ska uppgå till totalt 706 miljoner euro (653 miljoner euro 2018). Den pensionsutgiftsbaserade avgiften höjs både av den uppskattade utvecklingen av lönesumman och av den minskade summan av lönebaserad pensionsavgift, vilket beror på sammanslagningen av arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsavgift. Den pensionsutgiftsbaserade avgiften fördelas mellan medlemssamfunden i proportion till de pensionsdelar som betalas 2019 och som har vuxit av anställning hos medlemssamfundet före 2005.