En lång placeringshorisont uppmuntrar till ansvarsfullhet, också ur klimatförändringens synvinkel

Ekonomi och investering Hållbarhet Keva
Ekonomi och investering Hållbarhet Keva

De nordiska arbetspensionsbolagen beaktar effekterna av klimatförändringen i allt högre grad och utvecklar sin placeringsverksamhet med hänsyn till hållbarhet. De nordiska arbetspensionsaktörerna delar också öppet information om sina placeringar till institutioner som följer upp hållbar verksamhet.

Detta framgår av världsnaturfonden WWF:s färska undersökning i vilken placeringsverksamheten vid stora europeiska placeringsorganisationer har undersökts med hänsyn till klimatförändringen. Keva för en fortlöpande dialog med WWF och deltar i undersökningen också i år.

WWF bad om uppgifter av 88 stora placeringsorganisationer i Europa för undersökningen 2018. Förutom de nordiska länderna deltog också de största placerarorganisationerna i Belgien, Frankrike, Holland, Tyskland, Spanien, Italien och Storbritannien. 42 aktörer svarade på WWF:s begäran och överlät uppgifter om sina placeringar i aktier och obligationer till undersökningen. 33 placeringsorganisationer gav tillstånd att foga sina uppgifter till den slutliga rapporten. Keva är en av dem.

I WWF:s undersökning granskas andelen av fossila bränslen och förnybar energi i aktie- och obligationsportföljerna.

Bra resultat för Keva, mycket återstår att göra

Keva placerade sig väldigt bra enligt de mätare som användes i undersökningen såväl sett till den internationella som den nationella gruppen. Å andra sidan genomförs Kevas strategi för ansvarsfulla investeringar målmedvetet och långfristigt så det finns ännu mycket att göra under de kommande åren.

Kevas ansvarsfulla investeringar grundar sig på Kevas grundläggande uppgift: målet är att sköta pensionsåtagandet över generationer. Placeringsintäkter behövs eftersom pensionsutgifterna under de kommande årtiondena klart kommer att överstiga fondens nuvärde.

Ansvarsfulla investeringar utvecklas långfristigt i Keva i enlighet med det mål för 3–5 år som styrelsen fastställt. Principerna för ansvarsfulla investeringar och de centrala målen förnyades 2017. Utifrån sina offentliga mål fortsätter Keva att effektivera sina processer för ansvarsfulla investeringar.

Principer för ansvarsfulla investeringar.pdf (84 kb) Ansvarsfulla investeringar per tillgångsslag.pdf (113 kb)


I anknytning till klimatförändringen är Kevas centrala medellånga mål till exempel att grunda en portfölj för hållbar utveckling, utveckling av påverkan samt olika miljömål för fastighetsplaceringar. Som helhet strävar Keva efter att till exempel förstå och begränsa den kostnadsrisk för placeringar som förorsakas av eventuella kommande klimatbestämmelser. Å andra sidan ökar förståelsen för klimatförändringen sannolikt till exempel efterfrågan på miljövänlig teknologi. Detta kan vara en möjlighet för placerare.

Då det är fråga om omfattande långsiktiga fenomen är det viktigt att utbyta information och samarbeta med olika intressenter. Keva anser därför att WWF:s diskussionsöppningar och analyser är värdefulla.

WWF:s pressmeddelande (på finska)