Den största förändringen i Kevas historia

Hållbarhet Keva
Hållbarhet Keva

Kevas nya strategi bereddes 2018 och styrelsen godkände den i mars 2019. Samtidigt diskuterades en sammanslagning av arbetspensionssystemen.

Keva frågade kunderna om deras förväntningar och syn på förändringarna i arbetet och arbetslivet. Också de viktigaste intressenterna fick berätta om sina tankar och önskemål. Därtill fick alla Kevaanställda möjlighet att fundera på Kevas framtid.

- Arbetet pågick hela året och resulterade i Kevas strategi ”Mot år 2025”. Med hjälp av den ska Keva bli en ännu effektivare och ännu mer kundorienterad arbetspensionsanstalt än tidigare, säger Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen.

Visio_swe.png

Missio_swe.png

 

- Hos oss är hållbarhet en del av vår mission men också av värderingen pålitlighet: Vi håller våra löften och arbetar långsiktigt. Vi bär vårt ansvar för arbetet, kunderna, samhället och pensionsmedlen från generation till generation. Man litar på oss och vi litar på varandra.

Sammanslagning av arbetspensionssystemen?

En arbetsgrupp som Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet tillsatt undersökte 2018 Kevas och hela arbetspensionsbranschens framtid. Arbetsgruppen redde ut om det är möjligt och ändamålsenligt att sammanslå den kommunala och den privata sektorns arbetspensionssystem och på vilka villkor samt konsekvenserna för en sammanslagning.

Arbetsgruppens enhälliga ståndpunkt var att det är möjligt och motiverat att sammanslå systemen och arbetsgruppen lämnade sitt betänkande till minister Anu Vehviläinen 19.2.2019.

Keva hade en representant i arbetsgruppen och dess sekretariat. Efter remissrundan skrevs saken in i Antti Rinnes regeringsprogram. Följande steg är att inleda en detaljerad beredning av reformen och därefter behandlas lagförslagen i riksdagen.

- Om lagen antas börjar en lång beredningsfas som enligt aktuell uppskattning pågår till 2027. Förändringen förutsätter av Keva lärande av nya saker, ännu mer nätverkande än tidigare, utnyttjande av digitalisering, förbättring av kundupplevelsen, nya riktlinjer inom placeringsverksamheten och flera andra åtgärder, säger Kietäväinen.

Om arbetspensionssystemen sammanslås medför det mer konkurrens i hela arbetspensionsbranschen. I så fall kan arbetsgivarna i den offentliga sektorn fritt välja arbetspensionsanstalt. Å andra sidan blir Keva ett alternativ för arbetsgivarna i den privata sektorn.

- Förändringen är störst i Kevas historia och vi går mot den genom att följa vår nya strategi.

Pensionsbeloppet över 10 miljarder

Såsom Finlands största arbetspensionsförsäkrare har Keva stor betydelse och mycket ansvar: Keva sköter arbetspensionerna för 535 000 personer som gått i pension från kommunsektorn och 275 000 personer som gått i pension från anställning inom staten, den evangelisk-lutherska kyrkan och FPA. Det totala beloppet av pensioner som betalades ut i fjol var drygt 10 miljarder euro.

Den fond som framtida pensioner ska betalas med är störst i Finland med ett värde på drygt 50 miljarder euro i slutet av 2018.

- Vi utvecklar arbetslivet tillsammans med våra kunder och partner. Vi erbjuder yrkesinriktad rehabilitering för att allt fler ska hitta ett arbete som motsvarar hälsotillståndet och kunna arbeta längre, säger Timo Kietäväinen om hörnstenarna i Kevas hållbarhet.